• Phone:
  • 905-275-4672

JAUNIMAS / Youth

6

A Summer to Remember: An Interview with “LISS” Participant Lukas Janowicz

This past summer, a lucky group of students travelled to Lithuania for an intense 5-week program funded by the Lithuanian-American Community called “LISS” (Lithuanian International Student Services). There, they gained professional experience within their major fields of study, interning at various workplaces, while being given the opportunity to hone their language skills and acquaint themselves

0 comments

2019 EU-Canada Young Journalist Fellowship

FOR IMMEDIATE RELEASE                                                         4 March 2019 Applications open for 2019 EU-Canada Young Journalist Fellowship Ottawa – The European Union Delegation to Canada and the Canadian Association of Journalists (CAJ) are thrilled to launch the 2019 edition of the European Union-Canada Young Journalist Fellowship. The EU-Canada Young Journalist Fellowship aims to recognize outstanding journalistic talent among

0 comments
Bring together LT

Bring together LT programa Lietuvoje kviečia studentus

Neįkainojama galimybė praleisti vasarą Lietuvoje ir įgyti profesinės patirties. Jei esi 18-26 metų studentas, prisijunk prie lietuvių diasporos jaunimo programos „Bring Together Lithuania“/”Jungtis Lietuvai”. Pagrindinis programos tikslas – suteikti Lietuvos diasporos jaunimui galimybes įgyti profesionalių įgūdžių, susipažinti su kitais lietuviais iš viso pasaulio ir geriau susipažinti su šiuolaikinę Lietuvos valstybe ir kultūra. 6 savaičių vasaros stažuočių

0 comments

The Vancouver Owlet Club

The Vancouver Owlet Club (Pelėdžiukų klubas) is well into its 4th school year and is happy to report that the number of students is still increasing. This year there are 21 Owlets participating, with the help of their parents and teachers R. Vrubliauskaitė-Tryon, R. Vrubliauskaitė-SidAhu, L. Sipelis, K. Jaugelis and A. Jureliavičiūtė. A library of

0 comments

Toronto Maironio mokyklai – 70 metų!

Per gimtąją kalbą žmogus yra susijęs tiek su savo paties buvimu, tiek su savąja tauta. Todėl įaugimas į kalbą yra išgyvenamas kaip kažkas be galo sava ir įprasta. Gyvename panardinti joje, dažnai nejausdami, nemąstydami jos – kaip oro, kuriuo kvėpuojame. Pajuntame ją tik susidūrę su kita, svetima kalba, mums nesuprantama ar vos pramokta. Tuomet patiriame,

0 comments

Skelbiamas 2018 m. Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo konkursas

Užsienio lietuvių jaunimo organizacijos jau gali teikti paraiškas jaunimo reikalų departamento organizuojamam projektų finansavimo konkursui. Konkurso tikslas – remti užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ir joms atstovaujančių organizacijų veiklą, skirtą lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti. Finansuojamos veiklos : užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ir (ar) joms atstovaujančių organizacijų veiklos, skatinančios užsienyje gyvenančio lietuvių jaunimo tarpusavio

0 comments

Kanados lietuvių jaunimo sąjungos 2017m suvažiavimo įspūdžiai

Rugsėjo 15-17 dienomis Kretingos stovykloje Vasagoje įvyko Kanados lietuvių jaunimo sąjungos (KLJS) suvažiavimas. Daug senų ir naujų draugų susirinko nuspręsti šios sąjungos ateitį, pabendrauti ir išsirinkti naują KLJS valdybą. Valdyba 2016-2017 metais daug dirbo, organizuodama renginius jaunimui, ypatingai – dėl dalyvavimo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kongrese Helsinkyje, Suomijoje. Per praėjusius ataskaitinius metus vyko daug renginių

0 comments

Nijolės Benotienės pokalbis su Danute Pargauskaite-Biskiene apie būsimąją šventę Otavoje

Nijolės Benotienės pokalbis su Danute Pargauskaite-Biskiene apie akordeono pamokas, chorvedystės patirtį ir būsimąją šventę – Lietuvių kultūros paveldo dienas Otavoje. Danutė Pargauskaitė-Biskienė, Toronto Prisikėlimo parapijos vaikų choro vadovė, Toronto šokių ansamblio “Gintaras” kapelos vadovė ir ilgametė akordeonistė, prisipažįsta, kad laisvo laiko turi labai mažai, nes visas šeštadienis ir dalis sekmadienio būna užimti lietuviškos veiklos darbais,

0 comments

“Gintarėlių” dainos skambės ir Otavoje Kanados lietuvių dienų šventėje

Choras lietuvių bendruomenėje yra didelė kultūrinė vertybė šiais laikais, o jeigu dar vaikų choras, dainuojantis lietuviškai, o jeigu dar net du vaikų chorai toje pačioje bendruomenėje – tai jau tikra prabanga. Mes, Toronto lietuviai, galime didžiuotis, kad turime du vaikų chorus: Prisikėlimo parapijos vaikų chorą, vadovaujamą Danutės Biskienės,  ir Anapilio sodybos vaikų chorą “Gintarėliai”, vadovaujamą

0 comments

Clevelando Švyturys kviečia į Juventus 2017 tautinių šokių šventę

Pasak amerikiečių poeto Ralph Waldo Emerson, dideli ir įspūdingi pasiekimai neįmanomi be entuziazmo. Tokiais žodžiais geriausiai tiktų pristatyti clevelandiečių tautinių šokių šventę Juventus – 2017, kuri Clevelande vyks jau trecią kartą.   Juventus įkūrėjai Aušrinei Širvinskienei, vadovei Eglei Žukauskienei, Švyturio šokėjams ir Clevelando lietuvių bendruomenei entuziastingai suglaudus pečius, šių metų gegužės 19-21 dienomis, į Juventus

0 comments

Dokumentinio filmo “Misija Sibiras’16. 2 savaitės, trukusios 1 poliarinę dieną” premjera

“Misija Sibiras‘16” ekspedicija tradiciškai truko 2 savaites, bet šįkart jos sutilpo į 1 ilgą poliarinę dieną Igarkoje, už poliarinio rato. Į poliarinę dieną, kuomet saulė nenusileido niekada. 16 jaunų žmonių komanda patyrė visko: nepaaiškinimą ramybės ir susikaupimo jausmą, radus pirmus lietuviškus kryžius, bandymą nugalėti nuovargį, stengiantis išplėšti kapines iš miško, buvimą savimi. Bet, svarbiausia, šie

0 comments

LISS programa ir vėl kviečia studentus 2017m. vasarą praleisti Lietuvoje

LISS programa suteikia Kanados ir JAV lietuvių kilmės studentams galimybę stažuotis pagal savo pasirinktą profesiją, patobulinti lietuvių kalbos mokėjimą ir supažindina su Lietuvos kasdieniniu bei kultūriniu gyvenimu bei šiose srityse vykstančiais pokyčiais. Šiais metais net du universitetai  noriai bendradarbiaus su LISS 2017 studentais ir pasiruošę suteikti po 5 universitetinius kreditus. Vienas iš jų jau nuo

0 comments

LN/Labdaros fondas paskyrė keturiems studentams stipendijas

“Mokotės tam, kad pagerintumėte kitų gyvenimus ir kad paliktumėte savo bendruomenę ir pasaulį geresnius nei juos radote.”  Šiais žodžiais su LN/LABDAROS fondo stipendininkais buvo atsisveikinta, baigiant gražią stipendijų įteikimo iškilmę slaugos namuose. Ji įvyko 2016 metų gruodžio 10 d. gyventojų Kalėdinio koncerto proga Tado svetainėje. Iškilmės programai vadovavo ir atidarymo bei atsisveikinimo žodžius tarė Julija

0 comments

XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas ir III Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenės suvažiavimas 2017 m.

Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga  (ALJ.S) informuoja, kad nuo 2017 m. sausio 25 d. iki 29 d. Argentinoje vyks XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas 2017 m. (PALJS 2017 m.).  Jaunimo suvažiavimas prasidės Beriso (Berisso) mieste “Mindaugo” ir “Nemuno” lietuvių draugijose, kur vyks stovyklos diena. Savaitgalį (28 d. ir 29 d.) įvyks III Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenės suvažiavimas (PALJ). Studijų dienos dalis bus

0 comments

Kanados Lietuvių Jaunimo Sajungos 40metis – arba amžinos jaunystės šaltinis

Priimta tvirtinti, 40 metų – pati žmogaus branda. Bet jeigu būtumėte paklausę lapkričio 12 dieną vykusio KLJS 40-mečio minėjimo dalyvių, jie tikriausiai būtų atsakę: šiai organizacijai 40 – tai jaunystė, niekada nesibaigianti ir nuolat atsinaujinanti. Toronto Prisikėlimo parapijos salė tą vakarą buvo pilna tikrai jaunų ir jaunatviškų žmonių, atėjusių prisiminti savo jaunystės veiklos metų ir

0 comments

Kviečiame visus atšvesti Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos 40m jubiliejų

Jeigu neturite bilieto, tai ko laukiate?! Vietos ribotos!!  Kviečiame visus kartu atšvesti Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos (KLJS) 40m jubiliejų. Pasidžiaukime Kanados Lietuvių Jaunimo pasiekimais!  Renginio puslapį rasite Facebook! Galima įsigyti bilietus, čia. Bus proga susipažinti su nauja KLJS valdyba ir buvusiais KLJS valdybos nariais! KADA? Lapkričio 12d, 6 v.v. KUR? Prisikėlimo Parapijoje KAINA? $50 KAM?

0 comments

Labdaros Fondas skiria keturias stipendijas studentams

Labdaros Fondo direktorių taryba skelbia, kad siems 2016-17 mokslo metams yra skiriamos iš viso 4 stipendijos lietuviu kilmes studentams studijuojantiems augštesnėse mokslo institucijose – kolegijose bei universitetuose: viena stipendija $1,300 ir trys po $900. Terminas pateikti stipendijai gauti prašymus – iki šių metų lapkričio 13d. Visos detalės jau paskelbtos Labdaros slaugos namų tinklapyje: labdara.ca Skirstymo Komisiją

0 comments

Lauros Puterytės nuotykiai pabėgelių stovykloje Sudane

Beveik tuo pačiu metu, kai prieš keletą savaičių Sudano nepriklausomybės penkmečio paminėjimo proga vėl įvyko susišaudymai, kitame pasaulio krašte, netoli Toronto, sutikau Laurą Puterytę. Ji – buvusi kruopšti Toronto Maironio mokyklos ir lituanistinių kursų mokinė, kuri namo, į Kanadą, parskrido tik savaitei, kad prasitęstų leidimą dirbti ir gyventi Etiopijoje, Kule karo pabėgėlių stovykloje, kur glaudžiasi

0 comments

Toronto Maironio Mokyklos registracija ir pirmoji mokslo metų diena – rugsėjo 17-tą

Rugsėjo 17 d. prasidės naujieji mokslo metai. Laukiame visų, buvusių ir naujų, mokinių! Pamokos vyksta Our Lady of Peace mokykloje (70 Mattice Ave.; Bloor & Kipling ) nuo 9 v.r. iki 11.55 v.r. Bus galima registruotis prieš pamokas. Mokyklos vedėja Lidija Puteris, el. paštas – lidija.puteris@ gmail.com, mokyklos tinklalapis – maironiomokykla.net Toronto “Maironis” Lithuanian Saturday

0 comments

Vaikų kūrybos šventė “Mano vasara Lietuvoje”! Rašykite, kurkite, pieškite ir siųskite Saulutei GlobaLTukei!

0 comments

Klausykitės net 78 audio knygas, knygeles ir noveles lietuvių kalba nemokamai

Net 78 mokyklos laikų knygos, knygelės ir novelės yra visiškai nemokamai ir visiškai teisėtai prieinamos audioknygų pavidalu! Šios knygos buvo įgarsintos Ugdymo Plėtotės Centrui vykdant ES lėšomis remiamą projektą “Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdyma.” Klausykitės audioknygeliu: audioknygos.lt Smaugaus klausymo!

0 comments

Registruokis į projektą “Moksleiviai – į Vyriausybę”

Jau aštuntus metus iš eilės Lietuvos Respublikos Vyriausybė, bendradarbiaudama su Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvos mokinių parlamentu ir Nacionaline moksleivių akademija, kviečia baigiamųjų klasių moksleivius dalyvauti projekte “Moksleiviai – į Vyriausybę“, kurio metu jaunuoliams sudaroma galimybė iš arčiau susipažinti su Vyriausybės, valstybės institucijų ir politikų veikla bei kasdieniu darbu. Vienai rugpjūčio savaitei jaunieji šalies lyderiai taps

0 comments

Kalgario Lietuvių kultūros draugija skiria stipendijas mokiniams

Kalgario Lietuvių kultūros draugija (CLCS) skiria stipendijas mokiniams baigusiems vidurinę mokyklą ir besiruošiantiems toliau tęsti studijas pilnu laiku bet kurioje Kanados arba užsienio mokslo institucijoje. Norintieji gauti stipendiją  šiems mokslo metams (2016 rugsėjo mėn.) turi pristatyti paraišką su atitinkamais dokumentais ne vėliau kaip rugpjūčio 15 dieną 2016 metais. Skaitykite pilnus tinkamumo ir vertinimo kriterijus, bei

0 comments

Kurs lietuvių kalbos vertinimo sistemą skirtą užsienio lietuviams ir užsieniečiams

Vilnius (ŠMMinfo) – Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), įvertinusi šiuo metu egzistuojančius lietuvių kalbos mokėjimo vertinimo būdus, pasiūlė sukurti vieningą lietuvių kalbos vertinimo sistemą, skirtą užsienio lietuviams ir užsieniečiams. Ši sistema bus kuriama orientuojantis į Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis, atsižvelgiant į Lietuvos kultūrines tradicijas, kalbų mokymosi poreikius, švietimo sistemos ypatumus ir

0 comments

Registruokitės į Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą liepos 8-10 d, 2016

Šią vasarą, liepos 8-10 dienomis, jau trečią kartą vyks Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas (PLJS2016). Verslo, mokslo, politikos ir kultūros festivalis tradiciškai vyks Prienų rajone, “Harmony park“ teritorijoje. Daugiau informacijos rasite www.pljs.lt. Pasaulio lietuvių susitikimo metu pranešimus verslo, mokslo, politikos ir kultūros temomis skaitys ir diskutuoti kvies įvairių sričių specialistai. Verslo ir politikos dalyse bus kalbama

0 comments

Prasideda “Misija Sibiras’16“ – tapk šių metų ekspedicijos dalyviu!

Projektas “Misija Sibiras“ jau įveikė dešimt metų, o 2016-aisiais žengia į antrąjį dešimtmetį. Jau startavo pilietiškiausios, jaunimui skirtos iniciatyvos “Misija Sibiras‘16” atranka! Jei nori tapti “Misija Sibiras‘16“ dalimi, tai gali padaryti jau dabar. Nuo balandžio 8 dienos adresu www.misijasibiras.lt gali rasti dalyvio registracijos anketą. Užpildyk ją atsakingai, įveik bandomąjį žygį, leiskis į ekspediciją ir būk

0 comments

Smagi žiema ir pavasaris Kalgario lituanistinėje mokyklėlėje

Kalėdų laikotarpis Kalgario lituanistinėje mokyklėlėje buvo kupinas smagių akimirkų. Gruodžio mėnesį mokiniai atliko užduotis, susijusias su Kūčių papročiais, mokėsi eilėraščių, dainelių ir šokių, tinkančių šiam laikotarpiui. Gruodžio 19 d. vaikai su mokytojomis parengė tėveliams spektakliuką apie 2 vaiduokliukus: gerąjį ir blogąjį (mokytojos Daiva ir Aida), kurie gyveno ant mokyklos stogo ir labai norėjo su vaikais

0 comments

CLYA member Daina Sablinskas recounts the 19th South American Lithuanian Youth Congress in Sao Paulo, Brazil

Skaitykite apie Pietų Amerikos jaunimo kongresą lietuvių kalba. This year Daina Sablinskas had the great privilege of representing the Canadian Lithuanian Youth Association (CLYA) by attending the 19th South American Lithuanian Youth Congress (SALYC) held in Sao Paulo, Brazil in mid January 2016. Canadian and South American Lithuanians have maintained close ties since Monsignor E.

0 comments

XIX-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas vyko sausio m., San Paulo mieste, Brazilijoje

XIX-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas vyko 2016 metų sausio 21-25 d.d. San Paulo mieste, Brazilijoje. Jame dalyvavo daugiau nei 60 atstovų iš Argentinos, Venezuelos, Urugvajaus, Kanados, Lietuvos ir pačios Brazilijos.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės bendras projektas, kurį šiais metais vykdė Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga. Tai yra svarbiausias įvykis Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėse ir jaunimo sąjungose.

Ketvirtadienį (sausio 21 d.) vykusioje suvažiavimo atidarymo šventėje skambėjo dainos, buvo žaidžiami įvairūs susipažinimo žaidimai. Po pietų vyko ekskursija į San Paulo centrą, kurios metu susipažinome su miestu. Vakare vyko atidarymo iškilmės, kuriose sveikinimo žodį tarė LR užsienio reikalų viceministeris Mantvydas Bekešius, PALJ ir suvažiavimo steigėjas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas J. Putrimas. Paskutinioji pasisakė Brazilijos lietuvių jaunimo sąjungos valdybos pirmininkė Laima Zizas, kuri šventė savo gimtadienį tą dieną; jai buvo skirti mūsų sveikinimai. Vakaro programoje dalyvius linksmino braziliškos muzikos spektaklis “Show da Bateria Infanteria da UFABC”.

0 comments

Užsienyje gyvenantys lietuviai mokiniai kviečiami dalyvauti žaidimų kūrimo konkurse

Lietuvos mokinių neformaliojio Švietimo Centras kviečia 7-12 klasių Lietuvos bei užsienyje gyvenančius lietuvių mokinius dalyvauti nacionaliniame mokinių žaidimų kūrimo konkurse. Komandų elektroninė registracija vyksta iki kovo 1 dienos. Žaidimo aprašymą, sąlygas, ir registraciją rasite čia. Paskubėkite užsiregistruoti ir pasidalinkite savo kūrybiškomis idėjomis! Lithuanian Students Living Abroad are invited to Enter a Competition to Develop a Game The

0 comments

Prasidėjo registracija studentams vasaros stažuotei Lietuvos Vytauto Didžiojo universitete

Vytauto Didžiojo universitetas sausio 18 d. paskelbė registraciją į vasaros stažuočių programą “SIP”. Studentų stažuotės – tai praktinė galimybė užsienio jaunimui Lietuvoje įgyti ne tik savo studijuojamos srities profesinių įgūdžių, bet ir pradėti mokytis ar patobulinti lietuvių kalbos žinias bei artimiau susipažinti su šiuolaikine Lietuva. Praktikos vietos studentams surandamos atsižvelgiant į jų studijų kryptis. Stažuotes

0 comments

The Canadian Lithuanian Youth Association Hosted its 3rd Annual Independence Basketball Cup

On Sunday, January 31st, CLYA (Canadian Lithuanian Youth Association) hosted our 3rd Annual Independence Basketball Cup at Resurrection Parish. Four strong teams participated; Hamilton’s “Kovas,” Missisauga’s “Vytis,” Toronto’s “Ausra,” and Toronto’s “Rezistancija.”  The event attracted over 100 community members –  from players to supportive friends and family. Four games were played throughout the day with “Kovas”

0 comments

“Kurk Lietuvai“ sumažinta bent perpus

Vilnius, gruodžio 20 d. (BNS) Vyriausybė šią savaitę pakoregavo planą dėl užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą ir stipriai sumažino programos “Kurk Lietuvai“ apimtis. Pagal šią programą užsienyje studijavę ar kitokios tarptautinės patirties turintys jaunuoliai konsultuoja skirtingas viešojo sektoriaus institucijas. Ministrų kabineto patvirtintame plane iki 2019 metų numatyta, kad prie programos kasmet turėtų prisidėti iki 10

0 comments

An End-of-Year Open Letter from the Canadian Lithuanian Youth Association

Greetings to all friends, family and supports of Canadian Lithuanian Youth Association! We’re writing to update all of you near and dear to us, about what’s happened in the few months since our AGM held in late September of 2015, what the 2016 year has in store for us and would like to take this

0 comments

“Elniukas GlobaLTukas” kviečia visus po pasaulį pasklidusius Lietuvos vaikus dalyvauti piešinių konkurse “Kalėdos Lietuvoje”

Piešinių, kuriuose – vaikučių prisiminimai ar iš tėvelių bei senelių pasakojimų kilusios svajonės apie tai, kokios Kalėdos yra Lietuvoje, lauksime iki 2015 m. lapkričio 30 d. Originaliausių piešinių autoriams bus išsiųsti Elniuko GlobaLTuko prizai! Ant darbelių užrašę autoriaus vardą, pavardę, amžių ir adresą, siųskite: Elniukui GlobaLTukui URM Užsienio lietuvių departamentas J. Tumo-Vaižganto g. 2 LT-01511 Vilnius LITHUANIA arba el. paštu: lietuviai@urm.lt

0 comments

Sukurti du nauji mokomieji Lietuvių kalbos kompiuteriniai žaidimai

Šiemet Lietuvių kalbos institute, vykdant didelį projektą, skirtą lietuvių kalbai palaikyti ir skleisti skaitmeninėje erdvėje, be daugelio kitų skaitmeninių išteklių, sukurti du nauji mokomieji lietuvių kalbos kompiuteriniai žaidimai “Kristijonas Donelaitis. Rašyba“ ir “Barbora Radvilaitė. Kalbos turtai“. Šiais žaidimais tęsiama dar 2007 m. Lietuvių kalbos institute pradėta kurti mokomųjų kompiuterinių žaidimų serija „Kieti riešutėliai“ – tais

0 comments

KLJS rinko lėšas pagalbos siekiančiam jaunimui “Food Truck’n Friday” festivalyje

Spalio 16 d. penktadienį, Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga (KLJS) surengė savo 2015-2016 veiklos metų pirmąjį renginį – dalyvavo maisto festivalyje “Food Truck’n Friday”.  Prisikėlimo parapijos automobilių aikštelėje nuo šių metų liepos mėnesio vykstantis maisto festivalis suburia ne tik įvairiais ir unikaliais maisto patiekalais prekiaujančius pardavėjus, bet pritraukia didelį būrį ir maisto mėgėjų, ypač iš lietuvių

0 comments

Kanados jaunimas skatinamas jungtis prie Vilniaus piligrimu 2016m Pasaulio jaunimo dienomis Lenkijoje

Po dvidešimt penkerių metų Pasaulio jaunimo dienos (PJD) grįžta į Lenkiją – Krokuvą, mylimą šv. Jono Pauliaus II miestą.  2016-ųjų liepos 26-31 dienomis, jaunimas iš viso pasaulio keliaus į Krokuvą, su Popiežiumi Pranciškumi. Krokuva buvo pasirinkta pagerbiant charizmatišką velionį popiežių Joną Paulių II, kuris buvo kilęs iš to miesto ir inicijavo Pasaulio jaunimo dienų tradiciją. Jonas Paulius

0 comments

Kanados lietuvių jaunimo sąjungos 40-mečio suvažiavimo įspūdžiai

Rugsėjo 18-20 d.d., “Kretingos” stovykloje, Wasaga, ON, vyko metinis Kanados lietuvių jaunimo sąjungos (KLJS) suvažiavimas. Sulaukėm gausaus būrio jaunimo tiek naujų veidų, tiek sugrįštančių. Šitas suvažiavimas buvo ypatingas, kadangi KLJS švenčia savo 40 veiklos metų. Joana Kuraitė, Kanados lietuvių bendruomemės pirmininkė, atvyko mus pasveikinti. Pirmiausia 2014-2015 m. valdyba pristatė savo praeitų metų veiklą: Vida Naudžiūnaitė, Skaidra Puodžiūnaitė, Rimantas Kubilius, Edis Obeliūnas,

0 comments

Išrinkta nauja KLJS valdyba

Rugsėjo 18-20 d.d. KLJS metinis suvažiavimas įvyko “Kretingos” stovykloje, Vasagoje. Išrinkta nauja KLJS valdyba: Skaidra Puodžiūnaitė – pirmininkė Rimantas Kubilius – vicepirmininkas Edis Obeliūnas – iždininkas Daina Šablinskaite – sekretorė Joana Ažubalytę – Socialinių reikalų koordinatorė Elenutė Zubrickaitė – Ryšininkė organizuotam jaunimui Adomas Kuliešius – Socialiniu reikalų koordinatorius Daniela Šablinskaitė – Ryšininkė neorganizuotam jaunimui Lauren

0 comments

Ruošiamės 2016 Baltimorės Šokių šventei Dainavos stovyklos šokių kursuose

Nijolė Semėnaitė Etzwiler Viltingai ruošdamasis XV Šokių šventei, kuri vyks Baltimorėje 2016 metų liepos 3 dieną, Lietuvių tautinių šokių institutas (LTŠI) Dainavos stovykloje Manchester, MI, surengė savaitės trukmės kursus, vykusius nuo rugpjūčio 9 iki 16 dienos. Kursuose dalyvavo 55 mokytojai ir grupių vadovai, o taip pat per 50 šokėjų, atstovaujančių po Jungtines Valstijas ir Kanadą

0 comments

Pratęsiama atranka į Jaunųjų profesionalų programos “Kurk Lietuvai” rotaciją! Pateikite savo paraišką iki rugsėjo 14d

Norintieji dalyvauti šioje programoje savo dokumentus dar gali siųsti iki rugsėjo 14 d. Jaunųjų profesionalų programa (JPP) „Kurk Lietuvai“ – pirmoji ir kol kas vienintelė profesinio tobulinimo ir gerosios užsienio praktikos pritaikymo programa Lietuvoje, kuri suteikia galimybę jauniems profesionalams savo žiniomis ir idėjomis prisidėti prie modernios Lietuvos ateities kūrimo. PP “Kurk Lietuvai” į Lietuvą kasmet

0 comments

Kaip tinkamai nuteikti vaiką darželiui

Šeima ir sveikata rugpjūčio 30, 2015 Nemažai tėvų per vasarą apsisprendžia ir rudenį pirmą kartą nuveda savo mažylius į vaikų darželį ar kitą vaikų ugdymo grupę. Dar kiti ryžtasi vaiką ten nuvesti po tam tikros pertraukos, nors pirmoji patirtis ir nebuvo labai sėkminga. Kaip tinkamai paruošti vaiką darželiui ar ikimokyklinio lavinimo mokyklėlei? Mintimis apie tai

0 comments

„Misija Sibiras’15“ komanda išvyksta į dešimtmečio ekspediciją

Jau liepos 17-ąją, Pasaulio lietuvių vienybės dieną, iš Vilniaus geležinkelio stoties pajudės traukinys su 16 pilietiškų jaunų žmonių. „Misija Sibiras’15“ ekspedicijos komanda keliaus į lietuvių tremties ir kalinimo vietas Tomsko srityje, kur įgyvendins kilnią misiją – nykstančių kapinių bei dar Sibire gyvenančių tautiečių paiešką…Skaitykite daugiau… “Mission Siberia ’15” Team Prepares to Embark on their Tenth

0 comments

Dainavom “Dainavoje”… Dainų Šventės jaunimo dainų ir draugų savaitgalis gegužės 22 – 24d.d.

2015 metų Dainų Šventės jaunimo dainų ir draugų savaitgalis įvyko gegužės 22 – 24d.d. “Dainavos” stovykloje, Michigan valstijoje. Toks jaunimo dainų šventės repertuaro mokinimosi savaitgalis yra organizuojamas prieš kiekvieną dainų šventę. Seminare dalyvavo 96 jaunimo chorų dainininkai iš Kanados ir Amerikos. Šio renginio tikslas – išdainuoti dainų šventės repertuarą, artimiau susipažinti vieniems su kitais ir dar

0 comments

Išeivijos vaikams – valstybės parama studijoms Lietuvos edukologijos universitete

Išeivijos lietuviams, jų vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams ar lietuvių kilmės užsieniečių vaikams suteikiama galimybė pasinaudoti valstybės parama studijoms Lietuvos edukologijos universitete (LEU). Teisę gauti paramą turi priimtieji į pirmosios ir antrosios pakopų studijas. Išeiviai ir užsienio lietuviai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą, t. y. stipendiją ir socialinę išmoką. Stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui. Jos išmokamos

0 comments

Užsiregistruokite dabar Kretingos vasaros stovyklai

Kretingos stovykla veikia vasaros metu Vasagoje, vaikams lietuvių kilmės tarp 6 ir 16 metų amžiaus. Kretingos stovyklos datos šį sezoną yra tokios: Vaikų Stovyklos – 2015 liepos 12d – liepos 25d (lietuviškai nekalbantiems) liepos 26d – rugpjūčio 9d (lietuviškai kalbantiems) Šeimų Stovykla rugpjūčio 3d – rugpjūčio 9d rugpjūčio 16d – rugpjūčio 23d (Vytis basketball) Užsiregistruokite šiandiena

0 comments

Prasidėjo registracija Romuvos vasaros skautų stovyklai

Šios vasaros Toronto lietuvių skautų stovykla “Romuva 53” vyks rugpjūčio 16-22 dienomis, 2015m. Registracijos lapas prisegtas su priedais. Laukiame vasaros ir Romuvos! Registration for Lithuanian Scout Camp “Romuva” 2015 has Begun Please find attached the “Romuva 53” Registration Package. Camp Romuva occurs from Sunday, August 16th to Saturday, August 22nd, 2015. All leaders and volunteers must

0 comments

Skaitykite Kanados Lietuvių Jaunimo Sajungos (KLJS) atstovių įspūdžius Pietų Amerikos lietuvių jaunimo kongrese, Urugvajuje

2015 sausio mėn. 13 -18 dienomis Kanados Lietuvių Jaunimo Sajungos (KLJS) atstovės Skaidra Puodžiūnaitė ir Daina Šablinskaitė dalyvo Pietų Amerikos lietuvių jaunimo kongrese Montevidėjuje, Urugvajuje. Pirmasis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas (PALJS), buvo suburtas 1997m prelato Edmundo Putrimo iniciatyva. Pr. Putrimas norėjo rasti būdą, kaip prasmingam darbui suvienyti tris aktyviausias Pietų Amerikos lietuvių jaunimo organizacijas: Urugvajaus,

0 comments

Toronto jaunimo choras ruošiasi dainuoti X Dainų šventei Čikagoje

Toronto jaunimo choras veikia labai įdomiai – kai yra progų padainuoti, tada jaunimas randa laiko repetuoti.  Choras buvo įkurtas 2003 metais Pasaulio lietuvių dainų šventei „Mes“.  Vieni važiavo šokti, o mes dainuoti. Nuo to laiko, mūsų veikla “atgimsta” prieš kiekvieną įšeivijos dainų šventę – 2006 metais Čikagoje; 2010 metais Toronte, ir dabar 2015 metais liepos

0 comments

Children and Emigration: Exploring the Advantages and Hardships of Bilingual, Expatriate Children

Bilingualism – To expatriate children, this is often the only means to maintain close relationships with their parents and relatives of their parents’ home country. “With use of the family’s language dwindling, relations between parents, children, and same-language speaking relatives become strained,” says Loreta Vilkyte, herself a decade-long immigrant to the UK, recently having published

0 comments

Rima Gungor delivers a speech – “#UzLietuva: 25 Years of Freedom” – at the Commemoration for Lithuanian Independence in Toronto

Second-generation Lithuanian Rima Gungor gave a heartfelt and passionate speech at the Commemoration for Lithuanian Independence in Toronto on Saturday, February 21st. She spoke about how being Lithuanian has shaped her identity, and what it means to her personally. She is working on a documentary film, “Game Changer: Lithuania’s Nonviolent Revolution” – a film set

0 comments

Junkitės prie pilietinės akcijos „Lietuva kviečia“ kovo 10 d., skirtą suburti užsieniečių lietuvių vaikus

(Straipsnis patalpintas: www.lvjc.lt) Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC) inicijuoja pilietinę akciją „Lietuva kviečia“, skirtą suburti skirtingose šalyse gyvenančius lietuvių vaikus, dabartinius jų klasės draugus ir Lietuvos mokyklų moksleivius bei kartu pasveikinti Lietuvą, mininčią Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį. Iš Lietuvos išvykę vaikai jaučia Tėvynės ilgesį. LIETUVA KVIEČIA suteikia galimybę jiems palaikyti ryšį su bendraamžiais Lietuvoje bei ugdyti jų

0 comments

Nacionalinis diktantas vyks vasario 21 dieną

Nacionalinis diktantas vėl kviečia visus lietuvių kalbos mylėtojus pasitikrinti žinias. Pilietinės minties instituto organizuojamas Nacionalinio diktanto konkursas vyks vasario 21 dieną 11 valandą. Diktantas bus transliuojamas per LRT radiją. Diktantą bus galima rašyti visose Lietuvos savivaldybėse, mokyklose, Vilniaus knygų mugėje ir Lietuvos ambasadose užsienyje. Savo duris Nacionalinio diktanto dalyviams konkurso dieną atvers ir Lietuvos bibliotekos.

0 comments

Montevidėjuje sausio 16–18 dienomis vyko Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių suvažiavimas

Urugvajaus sostinėje Montevidėjuje sausio 16–18 dienomis vyko Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių suvažiavimas. Jame dalyvavo užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius. Sveikindamas dalyvius viceministras atkreipė dėmesį į Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių aktyvumą ir svarbą palaikant ryšius su Lietuva. „Nepaprastai džiaugiuosi, kad, būdami taip toli nuo Tėvynės, jūs išsaugojate lietuviškas šaknis, lietuvišką identitetą. Branginame kiekvieną, kuris myli Lietuvą,

0 comments

Lithuania has One of 25 of the Best Clubs in Europe – Chosen by the Experts

From Tiga to Trojan Sound System, Hot Since 82 to Kate Simko, we asked top DJs, label managers and promoters to tell us about their favourite places to party in mainland Europe – because if anyone knows about clubbing it’s this lot. the guardian.com NORTHERN AND EASTERN EUROPE Fluxus Ministerija, Lithuania We once played a

0 comments

The Year 2015 is Just Around the Corner…. How Will You be Celebrating New Years Eve?

Hopefully together with Kanados lietuvių jaunimo sąjunga (KLJS) and all of our beloved Lithuanian friends from all over North America and beyond! Three years ago, KLJS organized a successful New Year’s Celebration over several days. Our demographics were a combination of “jaunimas” and adults with attendees from all over Toronto, Southern Ontario and neighbouring American

0 comments

Dėmėsio studentams! Toronto Lietuvių Namų – Labdaros Švietimo Fondas skiria stipendijas

Toronto Lietuvių Namų – Labdaros Švietimo Fondas praneša, kad skiria stipendijas: VIENĄ -$1,500 , likusiejį KETURIAS PO $1,000 Prašymo anketas galima įsigyti internetiniame tinklalapyje www.labdara.ca. Prašymus pateikti iki 2015m sausio 9d 4vv. Komisija svarstys tik tuos prašymus, kurie bus pilnai užpildyti ir atliks visus reikalavimus.   Attention Students! The Lithuanian Canadian Community Association of Toronto –

0 comments

14-metis lietuvis protingesnis nei genijai A. Einstein, S. Hawking

Lietuvoje gimęs, Worcester, Massachussetts, gyventantis 14 metų berniukas pasiekė neįtikėtiną 162 balų rezultatą IQ teste – aukštesnį, nei Stephen Hawking, Albert Einstein ir Bill Gates. Todėl jis dabar – vienas iš protingiausių žmonių pasaulyje. Pauliaus Zabotkos tėvai, nedelsdami užregistravo savo sūnų MENSA (aukščiausių pasaulyje “IQ” turinčių organizacijos) egzaminui rugsėjo mėnesį, nes buvo įsitikinę, jog jų

0 comments

V. Naudžiūnaitės aprašymas Šiaurės Amerikos ateitininkų suruoštos konferencijos “Profesionalų kelias”

Rugpjūčio 15 – 17 d., 2014, Šiaurės Amerikos ateitininkai suruošė konferencija Vašingtone vardu “Profesionalų kelias.” Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkė Vida Naudžiūnaitė dalyvavo konferencijoj, ir pristato skaitytojams savo įspūdžius. Skaitykite toliau. [gview file= “http://www.tevzib.com/wp-content/uploads/2014/09/Naudziunaite-Profesionalu-kelias.pdf”]  “Professional Paths” – A Conference Hosted by the North American Lithuanian Youth Association “Ateitis” From a report by Vida Naudziunas The conference took

1 comment

Pasaulio lietuvių bendruomenės sveikinimas mokiniams

Mielieji, Nepailstantis laikas praeitin nusinešė dar vieną vasarą. Mokyklos skambutis vėl kviečia mokinukus į klases. Nuskambės jis ir visuose pasaulio kampeliuose išsibaršiusiose lituanistinėse mokyklose. Rugsėjis. Už slenksčio – didelė atsakomybė, nuolatinis tobulėjimas, nauja patirtis ir viltis… Mieli lituanistinių mokyklų moksleiviai, skverbkitės į žinių pasaulį, dalinkitės atradimo džiaugsmu, išlikite lietuviais, kur Jūs begyventumėte. Mieli mokytojai, atiduokite

0 comments

Toronto jaunimo choras pradeda choristų ruošą į dešimtą Dainų Šventę ir kviečia visus susidomėjusius dalyvauti

Dešimtoji Dainų Šventė – “Padainuosim dainų dainelę”, įvyks kitais metais. Choristų ruoša jau prasidės šį rudenį. Organizatoriams svarbu žinoti dalyvaujančių skaičių, kad šį pavasarį galėtume užsakyti atitinkamą skaičių gaidų knygų.

0 comments

Ruošiamės dainų šventei! Chorvedžių seminaras Dainavos stovykloje

Nijolė Benotienė – Rugpiūčio 18, 2014 2015 metų Dainų Šventės “Padainuosim dainų dainelę” chorvedžių seminaras įvyko rugpjūčio 14 – 17 dienomis Dainavos stovykloje, Michigan valstijoje. Tai jau trečias toks choro vadovų suvažiavimas organizuojamas prieš kiekvieną dainų šventę. Seminare dalyvavo 68 chorų vadovai ir choristai iš Kanados ir Amerikos. Šio renginio tikslas – dainų šventės repertuaro pristatymas.

0 comments

Oakvilės vaikų choras laimi pirmąją vietą aštuntam chorų konkurse, atlike kanados lietuvio Jono Govėdo ‘”Mulligatany MacBeth” kūrinį

Trisdešimt tūkstančių choristų, susibūrė Rigoje, Latvijoje birželio 9-19d, dalyvauti aštuntam pasaulio chorų konkurse. Bi metinė konkurencija, didžiausia pasaulyje chorams, siūlo medalius 28 kategorijų. Paskirti septyni tarptautiniai teisėjai klausytis kiekvienos kategorijos ir skyrti taškus remiantis dainų ir giesmių garso kokybę, intonaciją, meninį įspūdį, it ištikimybę originaliam kūriniui. Oakvilės vaikų choras dalyvavo šiam konkurse, sudarytas 42 choristų

0 comments

Lietuvos universitetai pakilo pasauliniame reitinge

Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tai pa­ge­ri­no sa­vo po­zi­ci­jas pa­sau­li­nia­me aukš­tų­jų mo­kyk­lų rei­tin­ge We­bo­me­trics, ku­ria­me įver­tin­ti 20 tūkst. vi­sa­me pa­sau­ly­je vei­kian­čių aukš­tų­jų mo­kyk­lų 2014 me­tų pir­mo­jo pus­me­čio re­zul­ta­tai. Ge­riau­sių Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų pen­ke­tu­kas at­ro­do taip: pir­mau­ja Vil­niaus uni­ver­si­te­tas, uži­man­tis 644 vie­tą (bu­vo 705-as), an­tras – Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas, iš 1091-osios po­zi­ci­jos pa­ki­lęs į 979-ą. Tre­čią­ją uži­ma Vy­tau­to Di­džio­jo

0 comments

Prienų rajone antrasis Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas

Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas suburė lietuvius iš viso pasaulio Liepos 10 -13 dienomis vykusiame Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime apsilankė apie 3700 lankytojų iš kelių dešimčių pasaulio valstybių. Visuomenės harmonizavimo parke susibūrė tautiečiai ne tik iš Lietuvos, bet ir JAV, Kanados, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Danijos, Prancūzijos, Islandijos, Suomijos, Rusijos, Airijos, Turkijos, Egipto, Indonezijos, Honkongo. „Viskas praėjo

0 comments

Misija Sibiras – Lietuvos jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektas

Labdaros ir paramos fondas „Jauniems” rengia jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektą „Misija Sibiras”. Projekto idėja gimė 2005 m. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėjoje priėmus rezoliuciją dėl jaunimo patriotiškumo. Šioje rezoliucijoje teigiama, jog Lietuvos jaunimas yra patriotiškas, tik patriotiškumą jis suvokia kitaip, nei prieš tai buvusios kartos, todėl jam nėra galimybių jį parodyti visuomenei suprantamomis

0 comments

K.Donelaitis ir šiandien su mumis

Toronto Maironio lietuviškos mokyklos atvira pamoka “Sveiks, svieteli margs!” dideliems ir mažiems S.Katkauskaite Šį nelabai pavasarišką pavasarį praskaidrino tikrai nekasdieniškas įvykis Toronto Prisikėlimo parapijos salėje kovo 29-osios rytmetį. Čia, Kanadoje, Toronte, gyvenančius tautiečius ir lietuviškos kilmės vaikus, jų tėvelius ir senelius, kitus bendruomenes žmones sukvietė susirinkti prieš 300 metų tolimame Mažojoje Lietuvoje (Rytų Prūsijos) krašte

0 comments

Išlikti lietuviais – Redaktoriaus žodis jaunimui

Česlovas Senkevičius

0 comments

Politikė Cheri DiNovo sveikina ilgamečius lietuvių bendruomenės savanorius

A. Benotas Kiekvienais metais, Toronto politikė Cheri DiNovo, savo renginyje “Spring Levee” pripažįsta vietinius savanorius ir naujus verslininkus dėl jų įnašo puoselėjant savo bendruomenės gyvybingumą. Ne tik šiuo atveju, bet kitomis progomis Cheri pripažįsta savanorius, jiems įteikdama padėkos pažymėjimus už jų tarnybą. Šįkart padėkos pažymėjimai buvo įteikti šiems lietuviams savanoriams ir veikėjų grupei už ilgalaikį

0 comments

XVII Pietų Amerikos Lietuvių jaunimo suvažiavime Argentinoje

Tai Kas Mus Vienija  Vida Naudžiūnaitė, KLJS Pirmininkė Š.m. sausio 30d iki vasario 2d net trys Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos (KLJS) narės dalyvavo XVII Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavime (PALJS) Argentijoje. Aš kartu su Aida Valevičiūtė ir Skaidra Puodžiūnaitė pralaidom nuostabų laiką bendriaudamos su Pietų Amerikos lietuviais. Jame dalyvavo lietuviai iš Brazilijos, Urugvajaus, Argentinos, vienas iš

0 comments

Ištrauka iš “The Globe and Mail” laikraščio, G. Pauliaus Šileikos mintys apie gyvenimą Kanadoje su lietuvišku vardu

Changing my name does not mean I’m betraying my identity G. Paul Šileika (Contributed to The Globe and Mail, Originally published Jan 20th, 2014) ‘That’s an interesting name. Where is it from? Is it short for something? Europe, eh? Were you born there?” Before I can even begin to build a rapport with someone or connect

0 comments

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečiai gali kreiptis paramos studijoms

Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos teigimu, iki vasario 20 d. išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai Valstybiniam studijų fondui gali teikti paraiškas paramai studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose gauti. Švietimo ir mokslo ministerija šiemet tam numatė skirti apie 800 tūkst. litų. Studentams bus teikiama dviejų rūšių parama – stipendija už studijų rezultatus ir

0 comments
Share.

About Author