• Phone:
  • 905-275-4672

Kviečiame domėtis tautodaile!

0

Lietuvių tautodailės instituto visuotinis metinis susirinkimas įvyks 2019 m. gegužės 4 d., 1 v.p.p., Kanados lietuvių muziejuje-archyve (2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.).

Kviečiami dalyvauti visi nariai ir narės, taip pat norintys/norinčios prisijungti ir išmokti arba mokyti tradicinių ir netradicinių lietuviškų rankdarbių. Metinis nario mokestis yra $10 metams. LTI nariai/narės turi balsavimo teisę metiniame susirinkime, todėl yra prašomi atsiskaityti metinio susirinkimo pradžioje arba iš anksto užpildytą  čekį siunčiant “Lithuanian Folk Art Institute”, 1 Resurrection Rd., Toronto M9A 5G1. Jei negalėsite dalyvauti susirinkime, kviečiame užpildyti nariams/ėms atsiųstą įgaliojimą (lietuviškai arba angliškai) ir jį perduoti dalyvaujančiam nariui arba atsiųsti institutui (Lithuanian Folk Art Institute, 1 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1), nurodžius, kuris tarybos narys/ė gali jūsų vardu balsuoti.

Po trumpos oficialios dalies vyks paskaita ir riešinių mezgimo pamoka, kurią ves autorė-mezgėja Donna Druchunas iš Vermonto, JAV. Norintys dalyvauti pamokoje yra prašomi taip pat pranešti iki balandžio 29 d. el. paštu contact@ltfai.org. (Vietų skaičius ribotas.) Pamokos kaina – $20 nariams/ėms, $25 kitiems. Pamokos reikmenų kaina: $10. (Atsinešti 2.25 mm/JAV dydžio 1 virbalus bus  galima ir nusipirkti.) Informaciją apie pamoką rasite tinklalapyje https://ltfai.org (News & Events).

Mylėkime savo tautodailę!

LTI valdyba

 

The Annual General Meeting (AGM) of the Lithuanian Folk Art Institute will be held on May 4, 2019, at 1 p.m. at the Lithuanian-Canadian Museum-Archives (2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.).

All members and those interested in becoming members are invited to come! The annual membership fee is $10. Voting members are required to pay this fee before each annual meeting. Please do so at the meeting or send a cheque payable to the Lithuanian Folk Art Institute, 1 Resurrection Rd., Toronto ON M9A 5G1. If you are a member unable to attend the AGM, please fill out and sign the Proxy form you were sent (in English or Lithuanian) and email to contact@ltfai.org, regular mail (“Lithuanian Folk Art Institute”, 1 Resurrection Rd., Toronto M9A 5G1) or entrust to a member who will be attending.

After the official portion of the meeting, there will be a lecture and workshop by author and knitter Donna Druchunas of Vermont. She will be teaching how to knit wristlets (riešinės). The cost of the workshop is $20 for members and $25 for non-members. If you would like to participate in the wristlet knitting workshop, please respond by email, by April 29 to contact@ltfai.org. Spaces are limited. The materials fee is $10. (Bring your 2.25 mm/US size 1 needles; some will be available for sale.) Information about the workshop is on our website https://ltfai.org (News & Events).

Share your interest in Lithuanian folk art – share your curiosity and your talents! Join the LTI!

LTFAI Board of Directors

 

Share.

About Author

Comments are closed.