• Phone:
 • 905-275-4672

Kvietimas teikti paraiškas užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui

0

Užsienio reikalų ministerija skelbia užsienio lietuvių organizacijų 2017 m. projektų atranką ir kviečia teikti projektų paraiškas.

Užsienio lietuvių organizacijų (jų įgaliotų padalinių, užsienio lietuvių ugdymo ir kultūros įstaigų) projektuose numatoma veikla turi atitikti bent vieną iš šių krypčių:

 • užsienio lietuvių organizacinių gebėjimų ir bendruomeniškumo stiprinimas,
 • lietuviškos tapatybės puoselėjimas,
 • Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos ar įstaigos matomumo buvimo šalyje stiprinimas,
 • užsienio lietuvių žiniasklaidos rėmimas,
 • užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

Projektų turiniui keliami šie reikalavimai:

 • projekto aktualumas,
 • naujų iniciatyvų, užsienio lietuvių ir jų organizacijų bendradarbiavimo skatinimas;
 • projekto tęstinumo ir išliekamosios vertės užtikrinimas,
 • bendros Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos/-jų kultūrinės ir visuomeninės veiklos skatinimas,
 • informacijos apie Lietuvą sklaida,
 • aktyvios veiklos, kuriant teigiamą Lietuvos įvaizdį užsienyje, skatinimas.

Prioritetas teikiamas:

 • papildomus finansavimo šaltinius turintiems projektams, kai numatytas projekto vykdytojo ir rėmėjų (gyvenamosios šalies institucijų, nevyriausybinių organizacijų, įvairių tarptautinių fondų, kt.) indėlis į projektą (projekto administravimu, piniginėmis lėšomis, suteikiamomis patalpomis, įranga, kt.);
 • projektams, kurių veikloje dalyvauja kelios užsienio lietuvių organizacijos;
 • projektams, kurie dėl veiklos pobūdžio nėra finansuotini iš kitų “Globalios Lietuvos” programą įgyvendinančių institucijų lėšų.

Vertindama projektus komisija atsižvelgia į projekto atitiktis veiklos krypčių ir turinio reikalavimams, projekto tikslų realumą, projekto uždavinių aiškumą, aktualumą, vykdytojo kvalifikaciją ir patirtį, projekto aprašyme pateiktą laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimo racionalumą, projekto sąmatos tikslumą, realumą ir pagrįstumą, projekto rezultatų išliekamąją vertę ir galimą projekto tęstinumą.

Organizacijų, kurios nustatyta tvarka neatsiskaitė už ankstesniais metais projektui vykdyti skirtas lėšas, pateikti projektai nesvarstomi.

Paraiškų pateikimo tvarka:

 • paraiškos priimamos iki 2016 m. gruodžio 15 d. Vėliau gautos paraiškos nebus priimamos;
 • URM Užsienio lietuvių departamentui pateikiamos elektroninė pasirašytos paraiškos kopija ir paraiškos originalas:
  • elektroninė paraiškos kopija, tai yra visų tvarkos aprašo 17-19 punktuose išvardintų dokumentų kopijos (paraiška su visais priedais) PDF formatu, turi būti pateiktos elektroniniu paštu adresu uloprojektai@urm.lt iki 2016 m. gruodžio 15 d. įskaitytinai.
  • dokumentai, sutvarkyti pagal tvarkos aprašo 17-19 punktų nuostatas, iki 2016 m. gruodžio 15 d. įskaitytinai turi būti pateikti arba išsiųsti registruotu paštu adresu Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius, Lietuva (Lithuania). Ant voko turi būti užrašyta “Užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui”);
 • URM Užsienio lietuvių departamentas patvirtina paraiškos gavimą elektronine žinute teikėjo paraiškoje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.

Paraiškos formą rasite čia.

Konsultacijos paraiškų teikimo klausimais teikiamos elektroninio pašto adresu uloprojektai@urm.lt

URM

Share.

About Author

Comments are closed.