Laikraštis / Newspaper

Sveiki atskleidę mūsų tinklalapį!

Tėviškės žiburiai – laikraštis visiems lietuviams, spausdinamas ne pelno siekiančios Katalikų kultūros draugijos Kanadoje nuo 1949 m. Taip pat rasite nuorodas į kitus lietuviškus laikraščius, bendruomenes bei organizacijas. Siųskite klausimus, siūlymus ir straipsnius bei žinias el. paštu.

Siūlome užsisakyti vienintelį lietuvišką laikraštį Kanadoje elektroniniu paštu (PDF formate). Prašome atsiųsti savo elektroninio pašto adresą ir gausite spalvotą skaitmeninį laikraštį jau antradienio ryte. Prenumeratos kaina – $85 metams.

Laikraščio pavyzdys:

 • Užsisakykite prenumeratą sau arba vaikams, giminėms, išpildydami užsakymo anketą žemiau. Ją išspausdinkite, užpildykite ir atsiųskite su čekiu, išrašytu Tėviškės žiburiams pašto adresu:

  Tėviškės žiburiai
  2185 Stavebank Rd.
  Mississauga, ON
  L5C 1T3
  Canada
  Siunčiame 6 savaites nemokamai susipažinimui Kanadoje ir JAV-se.

  Prenumeratų kainos:
  $ 85 – reguliari (paprastu paštu)
  $135 – reguliari (1 klasės paštu)
  $105 – rėmėjo (paprastu paštu)
  $155 – rėmėjo (1 klasės paštu)
  $ 85 – skaitmeninis laikraštis (PDF formate)

  UŽJŪRIN:
  Oro paštu – $185
  paprastu paštu – $105 Kan. dol.
  JAV: $105 – reguliari, $125 – rėmėjo
  $165 – 1 klasės paštu
  JAV prenumeratoriai atsiskaito JAV doleriais
  Užsakymo anketa

 • Subscribe now – for yourself, or send a gift to your children or relatives. Complete the order form below, print and send it with your cheque or money order to:

  Tėviškės žiburiai
  2185 Stavebank Rd.
  Mississauga, ON
  L5C 1T3
  Canada

  Six weeks free introductory subscription
  in Canada and USA.

  Subscription rates:
  $ 85 – regular (Publications Mail)
  $135 – reg. (Lettermail)
  $105 – patron (Publications Mail)
  $155 – patron (Lettermail)
  $ 85 – digital newspaper (PDF format)

  OVERSEAS:
  Airmail – $185
  Surface mail $105 (Cdn.)
  USA: regular – $105, patron – $125, Airmail – $165
  US subscriptions are payable in US funds.
  Order form