Lietuvos Nepriklausomybės šventė

  Young girl sitting on rug and using laptop at home
  Advertisement
  Resurrection Credit Union
  Resurrection Credit Union
  Resurrection Credit Union
  Resurrection Credit Union
  Lietuvos Nepriklausomybės šventė

  Vasario 16-os ir Kovo 11-os proga įvyks šm. vasario 29, šeštadienį, 4 v.p.p Anapilio sodybos salėje  Minėjimas programa ir vaišės. Dalyvius džiugins šokiu ir daina Toronto prisikėlimo parapijos ir „Gintarėlių“ vaikų ir jaunimo chorai, „Gintaro“ ir „Atžalyno“ šokių grupės.