LONDONO (ON) ŽINIOS

Mūsų lietuviškoji bendruomenė ir parapija neteko vieno savo nario a.a. Stasio Švilpos, 91 m. amžiaus. Jis palaidotas po O’Neil ladotuvių koplyčioje įvykusių pamaldų Šv....

Šv. Kazimiero parapijos žinios 7/17/2020

Delhi, Ontario Delhi Šv. Kazimiero šventovėje Mišios aukojamos sekmadieniais, 11 v. r.: Rugpjūčio 2, sekmadienį, Mišios bus aukojamos už a.a. Oną Garalytę ir Juozą...

Montrealio Šv. Kazimiero parapija

- Po 4 mėnesių, Montrealio arkivyskupijai leidus, liepos 5 dieną lietuvių Šv. Kazimiero parapijoje buvo aukojamos Mišios, dalyvaujant tikintiesiems. Prieš tai šventovė buvo paruošta...

Montrealio Aušros Vartų parapija

Montrealio arkivyskupija jau davė leidimą mūsų parapijai nuo liepos 5 d. atidaryti šventovės duris tikintiesiems ir leisti jiems dalyvauti Mišiose, laikantis arkivyskupijos ir Kvebeko...

Šv. Kazimiero parapijos žinios

-  Liepos 5, sekmadienį, jau antrą kartą turėjome šventovėje Mišias 11 v.r. ir jose prisiminėme Lietuvos karaliaus Mindaugo sukaktį. Ta proga po Mišių visi...

Londono (ON) žinios

- Londono vyskupijoje jau pamaldoms šventovės atidarytos ir mūsų Mišios Mary Immaculate šventovėje vyko liepos 5, sekmadienį, 3 v.p.p. Ta proga Mišiose buvo prisiminta...

Švenčių pamaldos jūsų namuose – užsirašykite YouTube tinkle / streaming of Easter Liturgies –...

Brangieji, Švęskime kartu Didžiojo tridienio – Kristaus Kančios ir Prisikėlimo – pamaldas iš savo namų Lietuvos kankinių šventovėje, Anapily, numatytu laiku. Vėliau bus galima žiūrėti įrašus. Labai reikia,...

Prisikėlimo parapijos žinios III.28-29.2020

Visi renginiai atšaukti iki balandžio mėn. pabaigos Vėliau pranešime apie renginių datų pakeitimus. Užsakytas asmenines Mišių intencijas broliai pranciškonai aukos privačiai. Siekiant suvaldyti COVID 19 viruso plitimą,...

Lietuvos kankinių parapijos žinios III.28-29.2020

Kristaus kryžiaus ir kančios dienomis, kurias savo kasdienybėje išgyvename su visa žmonija, savo šeimose su artimaisiais pasitikime šv. Velykų pergalę bei prisikėlimą apaštalo Pauliaus žodžiais: "Džiaukitės viltyje,...

Popiežiaus Pranciškaus kvietimas

Trečiadienį, kovo 25 dieną, Pranciškus pasiūlė visų Bažnyčių vyresniesiems ir visiems krikščionims kreiptis į Aukščiausiąjį ir sukalbėti maldą, kurios išmokė pats Viešpats “Tėve mūsų”....

LIETUVOS NAUJIENOS

Tikslas –lituanistikos sklaida pasaulyje

Liepos 27 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje surengtas Pasaulinis lietuvių kalbos ir kultūros vasaros forumas, kurio dalyviai ir svečiai kalbėjo apie lietuvių kalbos ir...

SOCIALINIAI TINKLAI

601GerbėjaiPatinka
X