• Phone:
  • 905-275-4672

News (Archive) / Zinios page

MEET AUTHOR LAIMA VINCE

TORONTO On Sunday, January 12 , 2020, the Lithuanian House hosted an afternoon with Laima Vince (Sruoginis), an author of Lithuanian descent living in the United States. On behalf of the hosts, Ausra Karka introduced the audience to Laima Vince and presented her biography. The author writes prose, poetry, plays and translations, and is also

0 comments

Otavoje pirmasis bėgimas “Gyvybės ir mirties keliu”

OTAVA. Sausio 11, šeštadienį. Lietuvos ambasados Kanadoje atstovai kartu su Kanados lietuviais Otavoje pirmą kartą surengė pagarbos bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu“. Šiuo bėgimu Kanada prisijungė prie jau 29-ąjį  kartą visame pasaulyje rengiamo vajaus, skirto 1991 m. Sausio 13-osios Laisvės gynėjų atminimui.  

0 comments

Lietuvos ambasados Kanadoje pranešimas apie konsulines misijas

Gerindama konsulinių paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams kokybę ir prieinamumą, Lietuvos  užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos ambasada Kanadoje rengia išvažiuojamąsias konsulinių paslaugų teikimo misijas: 2020 metų vasario mėnesį  Toronte, birželio mėnesį – Edmontone ir Kalgaryje. Misijų metu bus priimami Lietuvos piliečių prašymai ir dokumentai dėl pasų keitimo ir išdavimo, prašymų ir dokumentų dėl LR pilietybės

0 comments

“Baltųjų lokių” maudynės Vankuveryje

Vankuverio lietuviams jau tampa tradicija Naujuosius metus pradėti  bendromis žiemos maudynėmis. Ir šiemet,  saulėtą sausio 1-ąją dieną, pakrantėje susirinko smagi Britų Kolumbijos lietuvių bendruomenės Baltųjų Lokių komanda bei juos palaikantys sirgaliai. Lietuvaičiai iš kitų išsiskyrė savo vėliava ar vėliavos spalvų apranga.   Šaltas (+7C) vanduo visai negąsdino drąsuolių, narsiai metančių iššūkį savo baimei ir prisijungiančių

0 comments

Gražūs kalėdinės popietės prisiminimai

Toronto Prisikėlimo parapija ir Toronto lietuvių mišrus choras “Volungė” gruodžio 8 d. pakvietė visus į tradicinę, jau 34-uosius metus rengiamą kalėdinių giesmių ir maldų popietę “Šiandien Betliejuj, nuostabi naujiena”.  Jaukioje šventovės salėje, kurią puošė švytinčios kalėdinėmis šviesomis žaliosios eglutės, į  šią prasmingą  muzikos ir giesmių savotišką Kalėdų švenčių įžangą susirinko nemažai parapijiečių ir svečių. Gerai

0 comments

Televizija LRT LITUANICA bus matoma tik internetu

Nuo šių metų sausio 1 d. televizija LRT LITUANICA nebebus transliuojama užsienyje per palydovus. Programa bus pasiekiama tik internetu, portale www.LRT.lt. Televiziją taip pat galima žiūrėti mobiliuosiuose įrenginiuose per atsinaujinusią programėlę LRT.lt.  Televizijos transliacijos nuo kitų metų gali nutrukti ir kabelinės televizijos vartotojams, jei kabelinių tinklų administruojančios įmonės televizijos LRT LITUANICA signalą iki šiol gavo

0 comments

Niagaros muzikos festivalyje Toronto lietuvių choras

Toronto lietuvių mišrus choras “Volungė” ir “Volungės” moterų vokalinis ansamblis dalyvavo Niagaros muzikos festivalyje.  Niagaros muzikos festivalis (meno vadovas – muz. Atis  Bankas), surengtas jau 21-ąjį kartą, yra svarbus Šiaurės Amerikos kultūros renginys, skatinantis klasikinės ir šiuolaikinės kamerinės muzikos sklaidą, ugdantis jaunuosius talentus, perduodant jiems vyresniųjų patirtį. Tai pelno nesiekiantis tęstinis renginys, kiekvienais metais siūlantis

0 comments

Rudeninės šventės Vankuveryje

Vankuverio  lietuvių mokyklėlės „Pelėdžiukų klubas“ moksleiviai, jų mokytojai bei tėveliai  šį rudenį palydi įsimintinais renginiais: tai Derliaus šventė ir Halloween. Spalio 5-ąją  Derliaus šventėje mažieji turėjo progos susipažinti su miško ir laukų  gėrybėmis,atrasti, kaip galima jas panaudoti kūrybai ir maistui. Iš pradžių mažieji išklausė J.Marcinkevičiaus eiliuotą poemą „Grybų karas“, kurią įspūdingai perskaitė mokytoja Rūta Vrubliauskaitė-Tryon.

0 comments

Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui – Lietuvos URM garbės ženklas „Aukso Vytis“

Siekiant įvertinti išeivijos  indėlį į lietuvybės puoselėjimą ir Lietuvos kūrimą, forumo metu buvo pristatytas Užsienio reikalų ministerijos įsteigtas apdovanojimas – dviejų laipsnių garbės ženklas ,,Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“. Pirmuosius aukščiausius apdovanojimus – garbės ženklo „Aukso Vyčius“ – ministeris L. Linkevičius įteikė prezidentui Valdui Adamkui, Pasaulio lietuvių bendruomenei, Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui, Lietuvos garbės

0 comments

Kanados lietuvių laikraščiui “Tėviškės žiburiai” – 70

Šį rudenį vienintelis Kanados lietuvių laikrastis Tėviškės žiburiai mini leidybos 70-metį. Lygiai prieš 70 metų gruodžio 24 dieną lietuvius pasveikino pirmasis Tėviškės žiburių numeris, jo redaktorius dr. A.Šapoka ir leidėjai – Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai”. Minint leidybos 70-mečio sukaktį, šiemet, spalio mėnesį, buvo išleistas specialus laikraščio istorijai skirtas Tėviškės žiburių priedas, lapkričio 2

0 comments

Mūsų stiprybė -vienybėje

Sekmadienį, rugpjūčio 25-tą dieną, Vankuverio Estų šventovėje buvo laikomos netradicinės Mišios Baltijos kelio 30-mečiui paminėti ir  prisiminti Molotov- Ribentropp  pakto pasekmes Baltijos valstybėms. Iš pagarbos trims Baltijos šalims, šios Mišios buvo laikomos estų, latvių, lietuvių bei anglų kalbomis. Vankuverio lietuvių bendruomenes pirmininkas Algis Jaugelis skaitė Evangeliją pagal Luką lietuviškai. Čia ir vėl simboliškai susikibome rankomis

0 comments

Pasaulio Lietuvių bendruomenė ruošiasi ateičiai – kuriamas fondas

Šių metų liepos 1-4 dienomis Nidoje vykusio Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) suvažiavimo metu PLB valdyba nusprendė įkurti PLB Ateities Fondą po Lietuvių Fondo stogu. Šio fondo palūkanos bus naudojamos išeivijos lietuvių ateičiai. Fondo tikslas panaudoti palūkanas užtikrinti Lietuvių Chartijoje bei Konstitucijoje numatytų tikslų ir uždavinių vykdymui siekiant išsaugoti lietuvybę. Vienas iš svarbiausių istorinių tikslų yra

0 comments

Vasaros svečiai Toronte

Liepos 1-3 dienomis Lietuvos užsienio reikalų ministeris Linas Linkevičius ir viceministeris Darius Skusevečius lankėsi Kanadoje, Toronte vykusioje  tarptautineje Ukrainos reformoms remti konferencijoje. Po konferencijos svečiai iš Lietuvos, lydimi LR ambasados Kanadoje atstovų ir garbės gen. konsulo P. Kuro, aplankė lietuviškųjų telkinių centrus Toronte ir Misissaugoje, Anapilio sodyboje. Svečiai Kanados lietuvių muziejuje-archyve susipažino paroda, kurioje  pasakojama

0 comments

Kanados lietuviams verslininkams – tarptautinis pripažinimas

Liepos 3 d. Austrijoje, Vienos Hofburg rūmuose, vyko vienas iš svarbiausių pasaulio verslo renginių – apdovanojimų iškilmė “Animalis edition”. Šiame renginyje buvo apdovanojamos verslovės už išskirtinių gaminių, skirtų gyvūnams ir gyvuliams, kokybę.  Šiemetiniam vertinimui  verslininkai iš 38 valstybių pateikė 114 gaminių. Kanados verslininkams atstovavo NorthFin steigejai ir savininkai Darius ir Asta Chodocinskai, abu gimę ir

0 comments

Paminėta Pasaulio lietuvių vienybės diena

Liepos 17 dieną jau dešimtą kartą buvo paminėta Pasaulio lietuvių vienybės diena. Šios dienos proga Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba atsiuntė sveikinimą visame pasaulyje gyvenantiems  lietuviams. Šios dienos minėjimas siejamas su S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiu per Atlantą. Lakūnų žūties diena – liepos 17-oji – simboliškai sujungė bei suvienijo Lietuvos išeiviją su tėvynėje likusiais lietuviais.

0 comments

Toronte „Vilties bėgimas 2019“

Šių metų birželio 8, šeštadienį,  vyko 7-asis Toronto Vilties bėgimas  pranciškonų įsteigtam Šv. Pranciškaus onkologijos centro Klaipėdoje veiklai paremti. Šis Centras nuolat teikia dvasinę, psichologinę, socialinę ir informacinę pagalbą, įvairias terapijas, sveikatingumo, grožio ir apgyvendinimo paslaugas. Dauguma iš veiklų  jo lankytojams yra nemokamos, nes kitaip būtų neprieinamos. Todėl šiam privačiam Centrui visą laiką reikia rėmėjų

0 comments

A Brave Lithuanian Firefighter

Ramūnė Jonaitis Chatelaine Magazine published an article by Emily Landau on May 17 of this year about firefighter Julie Stankevicius “Julie Stankevicius Is Leading The Battle Against Wildfires”. We are interested of course because we like to mention any Lithuanians who are featured in the Canadian press. Emily Landau writes that last summer was the

0 comments

Talentų koncertas Kalgaryje

Pirmą kartą lietuvių bendruomenė Kalgaryje nutarė surengti „Talentų koncertą 19“. Kvietėme mažus ir didelius, jaunus ir senus, patyrusius ir tik bepradedančius.  Sulaukėme dainininkų, šokėjų, muzikantų ir net nepakartojamų grupių, tokių kaip „Bigudukai“ ar tautinių šokių grupė „Klevelis“. Po koncerto buvo smagu drauge pašokti, pabendrauti ir paskanauti visų suneštinių vaišių. Renginys tikrai pavyko ir manau, kad

0 comments

Vankuverio lietuviai Europos festivalyje

Gegužės 26 dieną Vankuveryje įvyko XXI pirmasis Europos festivalis, kuriame dalyvavo ir pristatė savo tėvynių kultūrą, istoriją ir meną daugiau kaip dvidešimt Europos valstybių  atstovų.   Ypatingai gausaus lankytojų dėmesio šiais metais susilaukė Vankuverio lietuvių bendruomenės paruoštas stendas. Entuziastingai svečius sveikino ir apie Lietuvą jiems pasakojo tautiniais rūbais pasipuošę Vankuverio lietuvių bendruomenės savanoriai. Turiningas kalbas

0 comments

Rašėme diktantą

Montrealis, QC Lina Čerbaitė-Mickienė,  A.Mickaus ntrs. Montrealio lietuvių bendruomenė entuziastingai atsiliepė į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kvietimą dalyvauti diktanto rašymo vajuje Ateik. Rašyk. Išsaugok. Kovo 10 dieną užsienio lietuviams buvo suteikta galimybė rašyti diktantą pagal atsiųstą garso įrašą. Norinčių išbandyti savo jėgas šį kartą, deja, nebuvo daug, bet tikimės, kad kitais metais mūsų būrys

0 comments

Paminėtas 105-asis gimtadienis

London, ON Pavasariškai gražų kovo 24 d. sekmadienį grupelė Londono lietuvių ir artimų draugų bei giminių iš Hamiltono, Toronto, Mississaugos ir Tillsonburgo apylinkių susirinko pasveikinti ilgaamžės londonietės Salomėjos Pargauskienės su jos 105-ju gimtadieniu. Jubiliatė buvo apdovanota gražiomis gėlėmis, jai sugiedota Ilgiausių metų. Pati Salomėja užvedė gražių dainų pynę, pritariant krikšto dukros Danutės Biskienės akordeono muzikos

0 comments

See Niagara Falls in Yellow, Green and Red!

On February 16th one of the most famous sites in Canada will be will be lit up in the colours of the Lithuanian flag in commemoration of the 70th anniversary of the declaration of  Lithuania’s Freedom! In 1949, freedom fighters Jonas Žemaitis-Vytautas, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Aleksandras Grybinas-Faustas, Vytautas Gužas-Kardas, Juozas Šibaila-Merainis, Bronius Liesis-Naktis, Leonardas Grigonis-Užpalis, Petras

0 comments

Lithuanians in Canada – our story according to the 2016 Census

(Source: Statistics Canada, 2016 Census of Population) What do the numbers tell about Lithuanians living in Canada now, and, are there implications regarding activities of our current Lithuanian organizations? The recent posting by the Lithuanian-Canadian Museum-Archives on their website:  lithuanianheritage.ca highlights a selection of interesting statistics about Lithuanians now living in Canada as found in

0 comments

Atmintis gyva, nes ji liudija

Sausio 13-oji Lietuvoje minima kaip Laisvės gynėjų diena, pagerbiant žuvusiuosius 1991 metų sausio 13 dieną per sovietų kariuomenės veiksmus Vilniuje. Sovietai tuomet karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 dieną paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo SSRS. 1991-ųjų sausio 13-osios naktį prie Televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastato, Raudonosios armijos tankams važiuojant

0 comments

Lietuvių paveldo diena krepšinio aikštėje

Sausio 6-sios dviejų NBA komandų susitikimas Toronto Scotiabank sporto centre nebuvo vien įprastos krepšinio varžybos. Jau iš renginio dalyvių aprangos – Kanados sporto apygardos atstovų išdalintų baltų marškinėlių papuoštų Vyčio ženklu ar laikomų trispalvių vėliavelių, galėjai suprasti, kad tai ypatingas renginys lietuvių bendruomenei. Ir iš tiesų, Toronto “Raptors” ir „Indiana Pacers” (JAV) susitikimas buvo paskelbtas

0 comments

Kalėdinės muzikos ir maldos popietė Prisikėlimo parapijoje

Toronto lietuvių choras “Volungė” ir Prisikėlimo parapija 2018 m. gruodžio 9 d. surengė jau 33-ąją kalėdinės muzikos ir maldos popietę Prisikėlimo parapijos šventovėje. Joje dalyvavo Volungės mišrus choras, Prisikelimo parapijos jaunimo ir vaikų choras, kanklių ansamblis, skaitovai, instrumentinės muzikos atlikėjai. Programoje “Prie Tavęs visi mes bėgam ir Kalėdų giesmes giedam” skambėjo ne tik lietuviškos kalėdinės

0 comments

Vilniaus eglė primena apie Laiko bėgsmą

Iki sausio 6-osios Trijų Karalių dienos Vilniaus svečiai ir patys vilniečiai dar gali pasigėrėti Vilniaus Kalėdų egle, kurios  papuošimai  buvo skirti   Laikui  – senųjų ir naujųjų metų pasikeitimui. Tradicinė Vilniaus Kalėdų eglė užtarnavo sostinei vieno iš gražiausių ir magiškiausių kalėdinių miestų vardą. Dar lapkritį, belaukiant naujojo eglės „rūbo“, vienas iš populiariausų JAV kelionių portalų „New

0 comments

URM apdovanojimas Kanados lietuvių bendruomenei

Lietuvos užsienio reikalų ministerija garbės ženklu “Lietuvos diplomatijos žvaigždė” apdovanojo Kanados lietuvių bendruomenę už 65-erių metų nuoseklią politinę, diplomatinę veiklą, siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo, stiprinant Lietuvos atkurtą valstybingumą ir tarpvalstybinius ryšius su Kanada. Iškilmingoje popietėje dabartiniam ir buvusiems bendruomenės vadovams svarbiausiąjį ministerijos apdovanojimą įteikė LR ambasados Kanadoje ministeris patarėjas Julijus Rakitskis.     Iškilmė vyko

0 comments

An Important Story of the Diaspora

We Remember Lithuania  Alberto Kaluzevičius of Uruguay wrote to “Tėviškės žiburiai”, describing his excitement on hearing that a member of the Uruguay Lithuanian Community was being invited to present a new postage stamp issued by the Uruguay Postal Service, in commemoration of the 100th anniversary of Lithuania’s independence.  I threw my arm up as I

0 comments

The Vancouver Owlet Club

The Vancouver Owlet Club (Pelėdžiukų klubas) is well into its 4th school year and is happy to report that the number of students is still increasing. This year there are 21 Owlets participating, with the help of their parents and teachers R. Vrubliauskaitė-Tryon, R. Vrubliauskaitė-SidAhu, L. Sipelis, K. Jaugelis and A. Jureliavičiūtė. A library of

0 comments

Kviečiame į parodą

Šiais metais trys Ontario provincijos lietuvių parapijos švenčia jubiliejus: tai pirmosios Toronte lietuvių katalikų Šv. Jono Krikštytojo parapijos 90-metis/Lietuvos kankinių  40-metis, Hamiltono Aušros Vartų parapijos 70-metis ir Toronto Prisikėlimo parapijos 65-metis. Susipažinkite su mūsų bendruomenės religiniais ir kultūriniais centrais, kurie labai svarbūs Kanados lietuvių gyvenime. Kviečiame aplankyti parodą Kanados lietuvių muziejuje-archyve (2185 Stavebank Rd., Mississauga,

0 comments

Kanados baltiečių šventės ir minėjimai

Vankuveris. Spalio 20 d. Br.Kolumbijos lietuvių bendruomenė kartu su  estais ir latviais susirinko švęsti Derliaus šventę Vankuveryje.   Susirinkusius pasveikino šventės iniciatorė ir pagrindinė organizatorė Birutė Macijauskas bei Vankuverio latvių (R. Blosmanis) bei estų (M. Kaul-Rahiman) bendruomenių atstovai. Pasivaišinę tautinių  patiekalų suneštinėse vaišėse, estų ir lietuvių bendruomenių nariai surengė trumpą liaudies dainų koncertą, sulaukusį šiltų

0 comments

Europos sąjungos kino festivalyje lietuviškas filmas ir fotografijų paroda

“Master & Tatyana” EU Film Festival 2018 Ottawa & Toronto Original Title: Meistras ir Tatjana /  Country: Lithuania / Director: Giedre Zickyte / Genre: Documentary / Language: Lithuanian / Runtime: 84 minutes / Release Date: 2015 Awards and Festivals IDFA 2015, Göteborg 2015, Lithuanian Film Awards 2015: Best Documentary, Best Director Toronto LAPKRIČIO 14, trečiadienį

0 comments

MO muziejus Vilniuje kviečia lankytojus

Vilniuje vietoje buvusio kino teatro „Lietuva“atidarytas privatus modernaus meno muziejus – MO. MO muziejus, kurį įsteigė ir išlaiko Viktoras ir Danguolė Butkai, beveik dešimtmetį veikė kaip muziejus be sienų ir vadinosi Modernaus meno centru (MMC). Viktoras Butkus, biochemikas, 2010 metais sėkmingai pardavęs biotechnologijų bendrovę „Fermentas“ JAV biotechnologijų verslovei “Thermo Fisher Scientific“, kartu su žmona Danguole

0 comments

Kiek kainuoja akimirka beprotybės…

Martyno Starkaus dokumentinio filmo “Mulai” peržiūra, dalyvaujant režisieriui, Kingsway kino teatre (3030 Bloor St. W.) lapkričio 3, šeštadienį, 3 v.p.p. Jau daugelį metų Prisikėlimo parapijoje tarnaujantis prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams, daug dirba su lietuviais, įkalintais Pietų Amerikos valstybių kalėjimuose. Apie šių žmonių likimus 2018 lapkričio 30 d. Lietuvos kino

0 comments

Paroda “Niekada nenuleisk sparnu” laukia lankytojų

Paroda veikia iki 2018 m. spalio 21 d. Kanados lietuvių muziejuje-archyve. Platesnę informaciją apie parodos darbo laiką rasite čia

0 comments

Lietuvė išrinkta TOK nare

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė nuo šiol dalyvaus, sprendžiant svarbiausius pasaulio olimpinio judėjimo klausimus. Buenos Airėse vykusioje 133-iojoje eilinėje Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) sesijoje olimpinė čempionė iš Lietuvos išrinkta Tarptautinio olimpinio komiteto nare.   Vienos iš svarbiausių TOK nariams patikėtų galių – organizacijos prezidento, viceprezidentų ir Vykdomojo komiteto rinkimai, Olimpinės chartijos keitimas, olimpinių

0 comments

Lietuvos laisvės kovotojo laidotuvės Vilniuje

Vilniuje spalio 5 ir 6 dienomis vyko su sovietų okupacija kovojusio partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago valstybinių laidotuvių iškilmės. Trispalve apdengtas laisvės kovotojo karstas spalio 5-osios rytą buvo atvežtas į Vilniaus universiteto Šventųjų Jonų šventovę. Palaikus pasitiko artimieji, kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas, pašventino Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Pagerbti Lietuvos kovotojo už laisvę atminimą

0 comments

Kviečia EstDocs festivalis!

Estų bendruomenė kviečia visus baltiečius į tradicinį renginį – jau XIV kartą rengiamą kino festivalį EstDocs, kuris vyks spalio 19 -23 dienomis. Šiemetinis kino renginys skirtas ne tik Estijos kino kūrybai, jame dalyvauja ir Lietuvos bei Latvijos kino kūrėjai. Jų filmai leidžia susipažinti su šių nepriklausomybės 100-metį mininčių valstybių istorija ir patirtimi. Filmai rodomi Ted

0 comments

Neišnykstantys vieno gyvenimo pėdsakai

Lietuvos kankinių parapija (Mississauga, ON) šiemet savo metinėje šventėje minėjo net 4 sukaktis – Lietuvos nepriklausomybės 100-metį, kun. P.Ažubalio (1918-1980) gimimo šimtmetį, Toronte pirmosios lietuvių Jono Krikštytojo parapijos įsteigimo 90-metį, Lietuvos kankinių šventovės 40-metį. Šios sukaktys buvo paminėtos keliais prasmingais renginiais. Jose kartu su parapijiečiais, dalyvaujant Kauno arkivyskupijos arkivyskupui metropolitui L. Virbalui, SJ, Ažubalių šeimos

0 comments

Baltijos valstybių nepriklausomybės atstatymo 100-mečio minėjimas

Kviečiame visus rugsėjo 23, sekmadienį, 2-6 v.p.p., rinktis į Toronto Nathan Phillips aikštę prie Toronto savivaldybės rūmų (100 Queen St. W.), į bendrą Baltijos valstybių Estijos, Latvijos, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 100-mečio minėjimą. Meninę programą rengia šių bendruomenių chorai, ansambliai ir tautinių šokių grupės. Kviečiame visus pasipuošti tautiniais drabužiais, nepamirškime savo valstybinių vėliavų! Rengėjai ir rėmėjai:

0 comments

Mintys ir įspūdžiai apie Lietuvos Šimtmečio dainų šventę “Vardan tos…”

Mintimis ir įspūdžiais apie Lietuvos Šimtmečio dainų šventę “Vardan tos…” dalijasi muz. Nijolė Benotienė, Toronto Jaunimo choro vadovė, ir dainininkės. Dainavome, keliavome ir džiaugėmės Lietuva Nerašysiu skaičiais, kiek dalyvavo, iš kur atvyko, kas nepavyko, kam maistas nepatiko ar kodėl eitynės miesto gatvėmis per ilgai užsitęsė, nes tokių straipsnių kiekvienas galėjo pasiskaityti Lietuvos spaudoje ir susidaryti

0 comments

Toronto Maironio mokyklai – 70 metų!

Per gimtąją kalbą žmogus yra susijęs tiek su savo paties buvimu, tiek su savąja tauta. Todėl įaugimas į kalbą yra išgyvenamas kaip kažkas be galo sava ir įprasta. Gyvename panardinti joje, dažnai nejausdami, nemąstydami jos – kaip oro, kuriuo kvėpuojame. Pajuntame ją tik susidūrę su kita, svetima kalba, mums nesuprantama ar vos pramokta. Tuomet patiriame,

0 comments

Vašingtono Union stotyje pristatyta lietuvių menininko skulptūra

Gegužės 22 dieną judrioje JAV sostinės Vašingtono Union stotyje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga parodyta JAV lietuvių menininko Ray Bartkaus instaliacija “Sodai.” Instaliaciją istorinio stoties pastato pagrindinėje salėje gegužės 23 dieną 9 v. ryto Vašingtono laiku iškilmingai atidarė Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas ir skulptūros autorius Ray Bartkus. Sveikinimo kalbą pasakė lietuvių kilmės kongresmenas John

0 comments

Dar galima aplankyti parodą Toronte “Nepiklausomybės Akimirksniai 1918-1939”

Švenčiame Lietuvos nepriklausomybės 100-metį. Iki gegužės 31d, dar vis galima aplankyti parodą “Nepiklausomybės Akimirksniai 1918-1934″ Kanados Lietuviu muziejaus arkyve, 2185 Stavebank Road, Mississauga, antradieniais, trečiadieniais, ir ketvirtadieniais 11 val. ryto-4 val.pp. Šioje parodoje, susipažinsite su: kas vyko pasaulyje tuo metu; kodėl Lietuva norėjo karaliaus; kaip atrodo to laikotarpio atsivešti daiktai; kaip Lietuva tada atrodė fotografui Vytautui

0 comments

Nomimuojamos moterys į 100 Lietuvos moterų sąrašą

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio proga: 100 Lietuvos moterų, kuriomis šalies žmonės didžiuojasi. Projekto organizatoriai kviečia nominuoti Lietuvos moteris, kuriomis, jūsų manymu, verta didžiuotis, nepriklausomai nuo to, ar jos šiuo metu gyvena Lietuvoje, ar už jos ribų. Nominuojamos moterys už jų talentą, lyderystę, profesinius gebėjimus ir pasiekimus. Moteris nominuoti gali visi, užpildydami trumpą nominacijos formą. Remiantis jūsų nominacijomis, projekto komanda parengs pradinius nominuotų moterų sąrašus

0 comments

Lietuva galutinai ratifikavo CETA sutartį su Kanada

Dalia Grybauskaitė, šalies prezidentė, pasirašė įstatymus dėl Kanados ir Europos Sąjungos (ES) išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo bei ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimo ratifikavimo. Lietuva tapo 9-ąja ES valstybe, ratifikavusia didžiausią ES laisvosios prekybos susitarimą. Skaičiuojama, kad Lietuvos eksportuotojams šis susitarimas kasmet sutaupys daugiau nei 1 mln. Eur muitų mokesčių. Reikšmingai sumažinus reguliavimo kliūtis,

0 comments

Kretingos Stovykla rengia 6tą Toronto Vilties bėgimą Birželio 9d.

Kretingos Stovykla šiais metais rengia Toronto Vilties Bėgimą.  Šis renginys paskirtas surinkti lešų Šv. Pranciškaus Onkologijos Centrui Klaipėdoje. Dalyviai gali eiti 1km arba bėgti 5km. Prisikėlimo Kredito Kooperatyvas visus vaišins gardžiais pietumis. Kviečiame visus stovyklautojus, jų šeimos narius ir draugus dalyvauti! Visi bus pavaišinti skaniu barbekiu (BBQ). Bus užsiėmimai vaikams! Vyks: Birželio 9d. Prisikėlimo Parapijoje

0 comments

Lietuvoje startuoja pasaulyje didžiausia bandymų erdvė “PropTech”

RealBox – tai pirmoji tokio dydžio “PropTech” technologijų bandymams ir testavimui skirta erdvė, orientuota į visame pasaulyje veikiančias įmones ir kviečianti įvairius sprendimus išbandyti Lietuvoje. Projektas skirtas įmonėms, kuriančias nekilnojamojo turto technologijas didžiųjų duomenų, virtualios realybės, programinės įrangos, parkavimo, energetikos, protingo miesto ir kitose srityse. Technologijų įmonėms siūloma rinktis iš 48 pastatų ir daugiau nei

0 comments

Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio paminėjimas Anapilio sodyboje

Vasario 16-ąją prasidėjusios valstybės nepriklausomybės 100-mečio šventės ir minėjimai kovo 3d. stabtelėjo šalia Lietuvos kankinių šventovės esančioje Anapilio sodyboje, kur pilnutėlėje didžiojoje salėje susirinkusieji tapo gražaus koncerto žiūrovais ir dalyviais. O šventę padovanojo Toronto ir Montrealio (Kanada) bei Klyvlando (JAV) lietuvių šokių grupės ir chorai, tokį patį koncertą Vasario 16-osios proga surengę Klyvlande. Prie įėjimo

0 comments

Dokumentinis filmas apie R. Meilutytę jau pasiekė Lietuvos kino teatrus

Šią savaitę nuo kovo 2-osios, Lietuvos publikai pristatyta dokumentinė juosta “Rūta”, pasakojanti apie geriausią Lietuvos plaukikę Rūtą Meilutytę.  Norintys daugiau sužinoti apie Rūtos karjerą ir asmeninius iššūkius, tai Lietuviai gali padaryti nuo kovo 2 dienos – kino teatrus jau pasiekė Ronaldo Buožio ir Roko Darulio dokumentinis filmas “Rūta”. Rūta Meilutytė filmo kūrėjams pirmą kartą viešai

0 comments

Presidentė Grybauskaitė ir lietuviai švenčia Lietuvos šimtmetį Vilniuje

Prezidentė, sveikindama gyventojus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga, sako, kad ypatinga 1918 metų patirtis, kai susigrąžinome valstybingumą – geriausias įrodymas, kiek daug galime pasiekti, susitelkę dėl savo Tėvynės išlikimo ir ateities. Pasak Dalios Grybauskaitės, Vasario 16-oji pasakoja ypatingą istoriją apie ryžtingus žmones, kurie grąžino Lietuvos valstybę į pasaulio žemėlapį kaip modernią, demokratišką ir gerbiamą šalį.

0 comments

Vasario 16-osios aktą jau gali pamatyti visi Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Signatarų namuose atidarė Vasario 16-osios nutarimo dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymo akto parodą. Kartu su L. Mažyliu atidengdama istorinį dokumentą Prezidentė pabrėžė, kad prieš 100 metų gimė mūsų laisvė, kai 20 signatarų išdrįso paskelbti nepriklausomybę be jokių išlygų. Šalies vadovė padėkojo mūsų partnerei ir draugei Vokietijai, kuri išsaugojo šį dokumentą ir Lietuvos šimtmečio

0 comments

Vasario 16-ąją – Lietuvoje beveik 200 nemokamų renginių

Prieš dvejus metus Vilniuje vasario 16-ąją startavę Valstybingumo maršrutai “Geltona. Žalia. Raudona” šiemet taps Šimtmečio valstybingumo maršrutais ir nusidrieks per 5 didžiuosius Lietuvos miestus – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius ir Panevėžį – bei suburs skirtingas lietuviškas patirtis visoje Lietuvoje. Iš viso šalies gyventojų ir svečių maršrutų programoje laukia virš 200 nemokamų renginių. Skirtingos veiklos, iniciatyvos

0 comments

Muzikinis sveikinimas Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui

Vasario 16, penktadienį, Toronto Lietuvių Namuose rengiamas lietuviškos muzikos vakaras “Skriski, skriski Lietuvėlėn…”. Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio proga geriausių Lietuvos klasikų ir šiuolaikinių kompozitorių kūrybos dainas, lietuviškų ir pasaulio populiariausių operų arijas atliks gerai žinoma Lietuvoje ir Europoje solistė Asta Krikščiūnaitė, pianistė Audronė Kisieliūtė ir iš Detroito (JAV) kilusi solistė Kristina Petrauskas. Jų parengtoje programoje skambės

0 comments

Globalios Lietuvos apdovanojimuose pagerbti lietuviai garsinantys šalies vardą

Gruodžio 28d. Vilniaus rotušėje iškilmingai buvo pagerbti pasaulio lietuviai ar su Lietuva save siejantys asmenys, prisidėję prie Lietuvos augimo, pritraukę investicijų ar kitaip garsinantys šalies vardą užsienyje. “Globalios Lietuvos apdovanojimuose” jau šeštąjį kartą puoselėjant tradiciją pagerbti sėkmingus tarptautinius lietuvius buvo įvertinti ir apdovanoti su Lietuva susiję verslo, kultūros bei mokslo profesionalai, savo darbu, žiniomis ir talentu

0 comments

Tėviškės Žiburių skaitytojų dėmesiui

Pirmasis Tėviškės Žiburių spausdintas numeris ateinančiais metais išeis 2018 metų sausio 3, trečiadienį. Primename, kad Tėviškės žiburių laikraštis leidžiamas kas antra savaite. Norintys gauti spalvotą, gaunamą išleidimo dieną laikraštį (jo turinys ir kaina ta pati) prašome pranešti redakcijai savo el. pašto adresą. Skaitykite daugiau: TŽ redakcija

0 comments

Vilniaus Katedros aikštėje įžiebta Kalėdų eglė

Gruodžio 1 dieną  – Vilniaus Katedros aikštėje, iškilmingo koncerto metu įžiebta pagrindinė sostinės Kalėdų eglė. Tviskanti 27 metrų aukščio eglė suformuota iš 70 tūkstančių lempučių, jai išpuošti panaudota beveik 900 žaisliukų, o bendras kompozicijos plotas – daugiau nei 2500 kvadratinių metrų. Kalėdų miestelis Katedros aikštėje taip pat atvėrė langines. Po tviskančia įspūdingos Kalėdų eglės skraiste čia

0 comments

Pokalbis su operos dainininke ir neurologijos mokslininke Indre Viskontaite

Mokslininkė iš San Fransisko Indrė Viskontas: mūsų traumas gali pagydyti pagalba labiau vargstantiems   Šaltinis: 15min Indrė Viskontas, operos dainininkė ir neurologijos mokslininkė, išmoko angliškai, kai jai buvo 7 metai. Tai nebūtų keista, jei ji būtų gimusi Lietuvoje, tačiau Indrė yra gimusi ir augusi Kanadoje, o dabar augina sūnų ir gyvena San Fransiske, kur mes su

0 comments

Popiežiaus vizitas į Baltijos šalis numatomas rugsėjo m 2018 metais

Popiežius Pranciškus kitąmet rudenį planuoja apsilankyti Lietuvoje, BNS praeitą trečiadienį patvirtino prezidentūra. Vatikanas artimiausiu metu turėtų paskelbti tikslią vizito datą ir statusą. Popiežius į Lietuvą atvyks minint valstybės šimtmetį. Kitąmet Lietuva, Latvija ir Estija švęs šimto metų jubiliejų, kai paskelbė nepriklausomybę nuo sovietų Rusijos. Lietuvoje pontifikas vienintelį kartą lankėsi 1993 metais, 2018-aisiais nuo to įvykio bus

0 comments

Kviečiame dalyvauti šiaudinukų vėrimo pamokoje Toronte

Lietuvių tautodailės instituto Toronto skyrius kviečia registruotis tradicinių kalėdinių papuošalų – šiaudinukų vėrimo pamokai š.m. gruodžio 2 d. Pamokos vyks 9.30 v.r. ir 1 v.p.p. Kanados lietuvių muziejuje-archyve, 2-ame aukšte Anapilyje, 2185 Stavebank Rd., Mississauga. Šiaudinukai eglutei iš senų senovės buvo šiaudinio sodo puošmena. Šiaudo geltonumas – praėjusios vasaros saulės atspindys, viltis – juk javas

0 comments

Kanados lietuvių jaunimo sąjungos 2017m suvažiavimo įspūdžiai

Rugsėjo 15-17 dienomis Kretingos stovykloje Vasagoje įvyko Kanados lietuvių jaunimo sąjungos (KLJS) suvažiavimas. Daug senų ir naujų draugų susirinko nuspręsti šios sąjungos ateitį, pabendrauti ir išsirinkti naują KLJS valdybą. Valdyba 2016-2017 metais daug dirbo, organizuodama renginius jaunimui, ypatingai – dėl dalyvavimo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kongrese Helsinkyje, Suomijoje. Per praėjusius ataskaitinius metus vyko daug renginių

0 comments

Teviškės Žiburių laikraščio ateitis kelia susirūpinimą

Giedra Paulionienė, Kanados lietuvių katalikų draugijos “Žiburiai“ valdybos pirmininkė, priminė, kad šios draugijos leidžiamas laikraštis Tėviškės žiburiai artėja prie 70-mečio. Tai vienas iš trijų spausdinamų Šiaurės Amerikoje lietuviškų laikraščių, kuris siunčiamas ir į kitas valstybes. Tačiau jis, kaip ir kiti spausdinti leidiniai, skaitmeninių ryšių laikais patiria finansinių sunkumų. Lietuviško laikraščio ateitis kelia susirūpinimą. Sumažėjo prenumeratorių

0 comments

Lietuvos filmas “Emilija iš Laisvės alėjos” bus rodomas ES kino festivalyje Toronte

Kaip ir kasmet, į Kanadą sugrįžta Europos sąjungos kino filmų festivalis. Europos Sąjungos kino festivalis  – renginys supažindinantis su įvairiu ir turtingu Europos kino paveldu.  Tai ypatinga proga visiems kanadiečiams, nuo rytinės pakrantės iki Vankuverio dalyvauti šiame renginyje, kuris organizuojamas kartu su Europos Sąjungos konsulatais esančiais mūsų miestuose. Toronte tai bus didžiausias Europos filmų fetivalis,

0 comments

Pristatomas A. Zalanskaitės dokumentinis filmas “Nepaprasta auka” KLMA salėje

Lapkričio 5, sekmadienį, prieš Mirusiųjų pagerbimui skirtas Mišias Anapilio sodyboje, Kanados lietuvių muziejaus – archyvo salėje, 12 v.d atvykstantis iš Čikagos kun. G.Vitkus, SJ, pristatys Agnės Zalanskaitės sukurtą naują istorinį dokumentinį filmą “Nepaprasta auka.”  Tai dokumentais, prisiminimais pagrįstas pasakojimas apie partizaninį pasipriešinimą sovietizacijai ir sunkius pasirinkimus, su kuriais susidūrė to meto žmonės, kuriems rūpėjo Lietuvos

0 comments

Simpoziumas apie pirmos kartos estų,lietuvių ir latvių kilmės Kanadiečius

Po sekmingai paruoštos “Sharing Our Stories” parodos, Kanados lietuvių muziejus-archyvas, dalis “Baltic Canadian Imprints” grupės, ruošia simpoziumą. Parodoje susipažinome su II Pasaulinio karo imigrantais ir jų gyvenimo istorija.  Dabar kreipiame dėmesį į jų sukurtas šeimas ir ypač į Kanadoje gimusius vaikus. Pirmosios kartos simpoziumo dalyviai iš Kanados estų, latvių, lietuvių ir Baltijos vokiečių bendruomenių pristatys

0 comments

Mirties pranešimas – a.a. Česlovas Senkevičius

Ilgametis Tėviškės žiburių redaktorius, rašytojas, skautų veikėjas Česlovas Senkevičius, mirė Labdaros slaugos namuose ketvirtadienį, spalio 12. Lankymas ir maldos prie karsto vyks Turner & Porter Peel koplyčioje (2180 Hurontario St., Mississauga) pirmadienį, spalio 16, nuo 6 v.v. iki 8 v.v. Gedulinės Mišios bus aukojamos Lietuvos kankinių šventovėje antradienį, spalio 17, 11 v.r. Česlovas Senkevičius, author,

0 comments

Lietuvos verslininkai broliai, kuriuos pastebėjo “Forbes” verslo žurnalas

Matas Jakutis ir Danielius Jakutis, “Filippo Loreti”: broliai laikrodžių mylėtojams pateikė pasiūlymą, kurio sunku atsisakyti: prabangius laikrodžius po 200 eurų. Nors įperkama prabanga skamba įtartinai, tačiau broliai už prašomą kainą siūlo išskirtinę kokybę. Kiekvienas laikrodis yra rankų darbo, dėl to kolekcijos turi ribotą prekių kiekį. “Kickstarter” platformoje bendrovė pritraukė 5,4 mln. JAV dolerių. Skaitykite daugiau

0 comments

Anapilio parapijos šventėje – atlikėjai iš Lietuvos

Dėl svarbių priežasčių negalint atvykti aktoriui Kostui Smoriginui, parapijos šventėje rugsėjo 17, sekmadienį, 6.30 v.v. koncertuos “Keistuolių teatro” aktorė Ilona Balsytė ir gitaristas bei kompozitorius Martynas Kuliavas, abu Lietuvoje gerai žinomi atlikėjai. “Keistuolių teatro” aktorės Ilonos Balsytės kūrybinio darbo patirtis turtinga ir įvairi. 1989 m. įsteigtas “Keistuolių teatras” – pirmasis nepriklausomas teatras Lietuvoje – iki

0 comments

Kanados Lietuvių Dienos Otavoje – Šventė jau tik atmintyje

Nuo liepos 28 iki 30 d.d. lietuviškai buvo paminėtas Kanados 150-metis Otavoje, Kanados žavingoje sostinėje – buvo parodytas lietuvių kultūrinis ir meno paveldas. Po beveik užmirštos paskutinės Toronto Kanados Lietuvių dienos 2009-aisiais ši buvo netradicinė (po pirmosios Hamiltone, Ont.). Ši “Lithuanian Heritage Day”, sumanyta Kanados vyriausybės su Lietuvos ambasada, bendraujant su 45 kitų valstybių ambasadomis,

0 comments

Maskva tikina kad per pratybas “Zapad” nesitreniruos okupuoti kaimyninių šalių

Rusijos ir Baltarusijos rugsėjį organizuojamos didelio masto karinės pratybos “Zapad 2017” bus absoliučiai gynybinio pobūdžio ir niekam nekels grėsmės, pareiškė Rusijos gynybos viceministras Aleksandras Fominas. Tačiau kai kurios NATO narės, tarp jų Baltijos valstybės ir Lenkija, yra susirūpinusios, kad būsimoms pratyboms trūksta skaidrumo, ir abejoja tikraisiais Maskvos ketinimais po 2014 metais Rusijos įvykdytos Krymo pusiasalio

0 comments

Naujasis Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Pranckevičius

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė skiriamuosius raštus nepaprastajam ir įgaliotajam Lietuvos ambasadoriui Kanadoje Dariui Pranckevičiui. Darius Pranckevičius (g. 1967 m.) 1992 m. baigė studijas Vilniaus universiteto ekonomikos fakultete (gamybos valdymo ir ekonomikos spec.) Vėliau 1992 m. stažavosi diplomatų mokymo programoje Stanford (JAV) universiteto Hoover institute, atliko tiriamąjį darbą Oxford universitete (D.Britanija). D.Pranckevičius 1991-1993 m. dirbo

0 comments

Bus kuriamas BBC filmas apie žydų pėdsakus Vilniuje

Jungtinių Valstijų mokslininkai tęsia archeologinius tyrimus Lietuvoje ieškant žydų kultūros ir istorijos pėdsakų – su mokslininkais į Vilnių atvyko ir kanadiečių filmavimo grupė, kurianti dokumentinį filmą britų nacionaliniam transliuotojui BBC. Filmas, tikimasi, bus parodytas jau kitų metų rudenį. JAV Hartfordo universiteto profesoriaus Richardo A.Freundo vadovaujama mokslininkų komanda kelias savaites dirbo net keliose Lietuvos vietose –

0 comments

Ramune Jonaitis interviews author Irene Guilford

Irene Guilford’s work has appeared in various journals and anthologies, and has been short-listed in both the CBC Literary Competition and the Event Creative Non-Fiction Contest. ‟Waiting for Stalin to Die” marks her second publication of fiction with Guernica, following her novel, ‟The Embrace” (1999). She is also the editor of Alistair MacLeod: Essays on

0 comments

Vilnius įtrauktas į UNESCO maršrutą “Romantiškoji Europa”

Š. m. liepos 14 d., penktadienį, 11.15 val. Ūkio ministerijoje bus pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo kuriant ir vystant teminį Vilniaus maršrutą, kuris bus UNESCO įgyvendinamo projekto “Pasaulio paveldo pėdsakais Europos Sąjungoje” dalis. Susitarimą dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą pasirašys Ūkio ministerijos, VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros, VšĮ “Go Vilnius” ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos

0 comments

Su 150-uoju gimtadieniu, Kanada!

Ką žinai apie valstybę, kurioje mes gyvename? Prieš 150 metų sukurta valstybė, kurioje dabar gyvena maždaug 200 tautybių žmonės (iš jų 46,690 Kanadoje save laiko lietuviais, 2006 m. surašymo duomenimis; 2011 m. duomenimis, Ontario gyveno 29,315 lietuvių). Kanada išaugino žymių sportininkų, daktarų, tyrinėtojų, aktorių, muzikų, švietėjų, kurie palengvino gyvenimą ir Kanadoje, ir pasaulyje savo gerais

0 comments

Spauda apie pasiruošimo kelią į lietuvių kultūros dienas Otavoje liepos m.

Šiais metais Kanada švenčia 150-tą gimtadienį. Šventiniai renginiai vyksta kiekviename mieste ištisus metus, tačiau didžiausios šios šventės iškilmės,  bus Otavoje liepos mėnesį. Tikriausiai žinote, kad šioje šventėje, šalia kitų tautybių, dalyvaus ir Kanados lietuviai, kurių pasirodymas “Kanados lietuvių dienose -Otavoje” bus liepos 28-tą 2017. Lietuvių dienose dalyvaus virš 300 šokėjų, dainininkų, menininkų ir kt. lietuvių

0 comments

Kalgario šokių grupė “Klevelis” rengiasi kelionei į Otavą

Liko truputį daugiau kaip du mėnesiai iki Kanados Lietuvių dienų šventės Otavoje, ir aš neabejoju, kad rengėjai ruošiasi kuo geriausiai priimti visus atvykstančius, rūpinasi, kad viskas pavyktų ir visi, dalyvavę šventėje, liktų laimingi. Vieni į šventę vyks nuosavu automobiliu ir vairuos virš 440 kilometrų; svečiai iš Klyvlando važiuos autobusu 840 km atstumą, na, o šokėjai

0 comments

Reklamuokite savo prekes Kanados lietuvių dienų šventės mugėje

Kanados lietuvių dienos 2017 šventės metu vyks mugė. Bus galimybė prekiautojams pardavinėti savo produktus. Jeigu darote rankdarbius arba papuošalus, importuojate lobius iš Lietuvos, gaminate arba pardavinėjate skanėstus, parašėte knygą, turite organizaciją, mugė – puiki galimybė reklamuoti jūsų prekes (arba jūsų idėjas). Prisiminkite, kad į lietuvių dienas suvažiuos lietuvių iš visų Kanados kampų bei JAV, taip pat

0 comments

Paskelbti paminklo Otavoje Komunizmo aukoms atminti projekto laimetojai

Vertinimo komisija paskelbė apie antrojo projektų konkurso paminklo Komunizmo aukoms Otavoje laimėtoją. Geriausiuoju pripažinto paminklo “Atminimo arka” projekto autoriai – Toronto architektas ir dail. Paul Raff, Michael A.Ormston-Holloway, želdinių specialistas, ir Luke Kairys, kraštovaizdžio architektas. Jų pasiūlytas paminklas – simbolinė bronzinė kompozicija, susidedanti iš 4,000 bronzinių strypų, 365 plieno smaigalių. Kiekvienas iš jų, pasuktas iš

0 comments

Nauji laikai, kiti rūpesčiai: spausdinti Tėviškės žiburius reikia kas antrą savaitę

“Tėviškės žiburių” leidėjų, Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos “Žiburiai”, pranešimas: Gegužės 8 d. surengtame KLKKD išplėstiniame susirinkime buvo aptarti Tėviškės žiburių savaitraščio leidybos ir TŽ tinklalapio planai ateičiai, priimti svarbūs nutarimai. Spausdiname susirinkimo pranešimą ir kviečiame mūsų skaitytojus pasidalinti savo mintimis apie TŽ ateitį el. paštu tevzib@rogers.com. Gal tiksliau sakyti, kad tai ne nauji, o

0 comments

Nijolės Benotienės pokalbis su Danute Pargauskaite-Biskiene apie būsimąją šventę Otavoje

Nijolės Benotienės pokalbis su Danute Pargauskaite-Biskiene apie akordeono pamokas, chorvedystės patirtį ir būsimąją šventę – Lietuvių kultūros paveldo dienas Otavoje. Danutė Pargauskaitė-Biskienė, Toronto Prisikėlimo parapijos vaikų choro vadovė, Toronto šokių ansamblio “Gintaras” kapelos vadovė ir ilgametė akordeonistė, prisipažįsta, kad laisvo laiko turi labai mažai, nes visas šeštadienis ir dalis sekmadienio būna užimti lietuviškos veiklos darbais,

0 comments

“Gintarėlių” dainos skambės ir Otavoje Kanados lietuvių dienų šventėje

Choras lietuvių bendruomenėje yra didelė kultūrinė vertybė šiais laikais, o jeigu dar vaikų choras, dainuojantis lietuviškai, o jeigu dar net du vaikų chorai toje pačioje bendruomenėje – tai jau tikra prabanga. Mes, Toronto lietuviai, galime didžiuotis, kad turime du vaikų chorus: Prisikėlimo parapijos vaikų chorą, vadovaujamą Danutės Biskienės,  ir Anapilio sodybos vaikų chorą “Gintarėliai”, vadovaujamą

0 comments

Atidaroma paroda – mūsų tautiečių pasakojimai apie savo kelionę į Kanadą

Birželio 4, kapų lankymo dieną, 11.30 v.r. Kanados lietuvių muziejuje – archyve atidaroma Gyvosios istorijos paroda – mūsų tautiečių pasakojimai apie savo kelionę į Kanadą ir pirmuosius gyvenimo metus valstybėje, kuri tapo antraisiais namais. Apie būsimą parodą pasakoja Danguolė Juozapavičiūtė, KLMA administratorė:    – Sumanymas papasakoti apie mūsų bendruomenės žmonių istoriją ir patirtį Kanadoje kilo

0 comments

Otavos šventei rengiamės visi – Pokalbis su ministro patarėju Juliju Rakitskiu

Kažkada buvusios labai populiarios, reguliariai rengiamos ir gausiai tautiečių lankomos Kanados Lietuvių dienos pastaraisiais 10-15 metų pasidarė retenybė. Pastaruoju metu jos buvo ruošiamos gausiausias lietuvių bendruomenes turinčiuose miestuose: Toronte, Montrealyje, Hamiltone. Pasklidus žiniai, kad 2017 metais bus rengiamos Lietuvių kultūros dienos, visi apsidžiaugėme, o sužinoję, kad jos bus Otavoje, nustebę net pečiais trūktelėjome. Kai išgirdome,

0 comments

Retiring Humber School for Writers director gets delightfully personal in latest book

The director of the Humber School for Writers and Bloor West Village resident, Antanas Sileika, is retiring in June after a teaching career spanning almost four decades. And what better way to mark such an achievement than the publication of his memoirs? As anyone familiar with his name will know, this is not Sileika’s first

0 comments

Clevelando Švyturys kviečia į Juventus 2017 tautinių šokių šventę

Pasak amerikiečių poeto Ralph Waldo Emerson, dideli ir įspūdingi pasiekimai neįmanomi be entuziazmo. Tokiais žodžiais geriausiai tiktų pristatyti clevelandiečių tautinių šokių šventę Juventus – 2017, kuri Clevelande vyks jau trecią kartą.   Juventus įkūrėjai Aušrinei Širvinskienei, vadovei Eglei Žukauskienei, Švyturio šokėjams ir Clevelando lietuvių bendruomenei entuziastingai suglaudus pečius, šių metų gegužės 19-21 dienomis, į Juventus

0 comments

Vasaros takų pertvarkymo darbai Vilniaus oro uoste

Ši žinia turėtų sudominti tuos, kurie vasarą rengiasi keliauti į Lietuvą. Vilniaus oro uoste šią vasarą bus pertvarkomi lėktuvų pakilimo ir nusileidimo takai, todėl dėl atnaujinimo darbų gali keistis ir skrydžių tvarkaraštis. Vilniaus oro uosto vadovai pasirašė 18.7 mln. eurų vertės kilimo-nusileidimo tako atnaujinimo sutartį su Latvijos kelių statybos bendrove “A.C.B.” Taką pertvarkyti padės ir

0 comments

Audriaus Stonio “Moteris ir Ledynas” rodomas Toronto “Hot Docs” dokumentinio kino festivalyje

“Hot Docs“ – didžiausias dokumentinio kino renginys Šiaurės Amerikoje, pritraukiantis gausybę kino industrijos profesionalų bei žiniasklaidos, garsėjantis nepaprastai aktyvia Toronto publika. Tarptautinis dokumentinio kino festivalis “Hot Docs“ vyksta nuo 1993 metų Toronte ir yra laikomas didžiausiu bei prestižiškiausiu dokumentinio kino renginiu Šiaurės Amerikoje, garsėjantis išskirtine atrinktų į konkursines programas filmų menine kokybe.  Per 11 festivalio dienas

0 comments

Lietuviškas šokis Otavos šventėje – pokalbis su Romu Jonušoniu

N.Benotienės pokalbis su Romu Jonušoniu, Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” vadovu, Lietuvių paveldo dienos Otavoje ruošos komiteto nariu. Kanados Lietuvių dienos Otavoje savo programos dalimis primena dainų ir šokių šventes, ruošiamas Lietuvoje. Šokių ir dainų dalies paruošimui organizatoriai pasikvietė gabiausius ir veikliausius Kanados lietuvių išeivijos vadovus. Šokių dalies programa rūpinasi Toronto šokių grupės “Gintaras” vyriausias

0 comments

Liepos 29 atstovauk Lietuvą tarp kitų pasaulio šalių Otavoje

“Ottawa Welcomes the World” – Otava sveikina pasaulį! – renginys, skirtas įvairių tautybių kultūrai, papročiams ir tradicijoms pagerbti, o kartu parodyti pasauliui turtingą ir spalvingą Kanados paveldą. Šį projektą sukūrė Otavos meras Jim Watson, dalyvavęs Expo 67 ir iki šiol gyvenantis paliktais buvusios šventės prisiminimais ir įspūdžiais, ypač, kai parodos metu buvo švenčiamas daugelio tautų

0 comments

Pokalbis su Klyvlando (JAV) lietuvių choro “Exultate” vadove Rita Klioriene ir Toronto “Volungės” vadove Dalia Viskontiene

Su Klyvlando (JAV) lietuvių choro “Exultate” vadove Rita Klioriene ir Toronto “Volungės” vadove Dalia Viskontiene kalbasi Nijolė Benotienė, KLD ruošos komiteto atstovė spaudai. Esu sužavėta puikiai organizuojama Kanados Lietuvių dienų švente. Internetinėje svetainėje nuosekli informacija ir apie būsimą dienotvarkę, besiruošiančius meno vienetus, puikų nakvynių pasirinkimą, namudininkų ir amatininkų mugę, meno parodą, sportą, maistą ir kitus

0 comments

Kiekvieno žvejo svajonę įgyvendino lietuvių įmonė “Deeper”

Įsivaizduokite: sėdite ant kranto ir matote, kas vyksta dugne, ar verta mesti meškerę. Visos žuvelės – jūsų mobiliojo telefono ekrane. Šią, ko gero, kiekvieno žvejo svajonę įgyvendino lietuviai – įmonė “Deeper“. Įmonė, sukūrusi išmanųjį belaidį žvejybinį sonarą, didžiąją dalį savo produkcijos eksportuoja.  “Deeper“ pirmieji pasaulyje pristatė sonarą, skirtą žvejams, žvejojantiems nuo kranto. Duomenis apie povandeninį

0 comments

Passing History’s Torch: The Baltic Diaspora on Exhibit now in Toronto

The Estonian Studies Centre in Toronto (310 Bloor Street) is currently hosting a moving exhibit entitled “Sharing Our Stories: The Baltic Diaspora at Home in Canada” in collaboration with the Canadian Baltic Immigrant Aid Society, the Lithuanian Museum-Archives of Canada and the Latvian National Federation in Canada. It documents the lives of Baltic immigrants and

0 comments

Į šventę veda Kristina ir Aleksandras

Kanados Lietuvių dienas Otavoje organizuoja du kopirmininkai: Kristina Kliorytė ir Aleksandras Stankevičius (Stanke). Susipažinkime su jais – talentingais ir kūrybingais žmonėmis, kurių visi darbai pasižymi ypatingu kruopštumu, išmoningumu ir dėmesiu net ir smulkiausioms detalėms. Kristina Ankstyvoji Kristinos gyvenimo aistra – menas, šokis, dainavimas, kurį Kristina pradėjo nuo pat mažens dainuodama vaikų choruose, vėliau soliste/kantore lietuvių

0 comments

Vidurvasarį visus kviečiame į Otavą, į Kanados Lietuvių dienas!

Atvažiuokit į svečius! – tokiu sveikinimu – kvietimu atidaryta Kanados Lietuvių dienų internetinė svetainė, sukurta ir tvarkoma šios šventės pirmininkų Kristinos Kliorytės ir Aleksandro Stankevičiaus.  Meniškai paruošta ir labai lengvai naršoma svetainė suskirstyta į 7 pagrindines dalis: pradžia, renginiai, nakvynės, noriu prisidėti, mūsų komanda, spaudoje ir žemėlapis. Kiekvieną būtinai kviečiu joje apsilankyti ir, jeigu dar

0 comments

15os metų veiklos jubiliejaus sulaukus, Labdarai reikalinga Jūsų finansinė parama

Birželio mėnesį sueina 15 metų nuo 2002-tųjų birželio kai Labdara atidarė savo duris ir priėmė pirmuosius slaugos namų gyventojus. Toronto lietuvių bendruomenė didžiuojasi turėdama Labdarą — vienintėlius lietuvių slaugos namus Kanadoje ir vienus iš augščiausiai vertinamų slaugos namų Toronte. Tai unikalūs namai kuriuose gyventojai gyvena jiems pažįstamoje lietuviškoje aplinkoje: girdi lietuviškai kalbant, džiaugiasi lietuviskais papročiais,

0 comments

Būkime verti laisvės minint Lietuvos nepriklausomybe

Kovo 11-ąją Toronto Lietuvių Namuose iškilmingai paminėtos Lietuvos nepriklausomybės datos – Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji. Į šią šventę susirinko arti poros šimtų tautiečių. Minėjimo programos vedėja Auša Karkienė pakvietė svečius iš Lietuvos – Vilniaus valstybinį kvartetą ir susirinkusius iškilmes pradėti Kanados himnu. Laiminimo maldą pasakė Lietuvos kankinių parapijos kun. Nerijus Šmerauskas, pakvietęs maldose padėkoti

0 comments

Paleistas “Startuolių vizos“ portalas užsieniečiams

Vasario 28d. oficialiai startavo tinklalapis “Startupvisalithuania.com” kuriame ne ES šalių inovatyvių verslų kūrėjai ir jų šeimų nariai gali teikti paraiškas gauti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje. Šitaip Lietuva prisijungė prie vos keleto ES valstybių, suteikiančių paprastesnes sąlygas imigruoti technologinių naujovių kūrėjams. Nuo sausio įsigalioję užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimai ir Ūkio ministro patvirtinta tvarka numato, kad

0 comments

Lietuvos vyriausybės planuose – iki 2020-ųjų įteisinti dvigubą pilietybę

Lietuvos XVII vyriausybė užsibrėžė per dvejus su puse metų įteisinti dvigubą pilietybę. Pristatytame Vyriausybės programos priemonių plano projekte nurodyta, kad dviguba pilietybė turėtų būti įteisinta 2019 metų paskutiniajame ketvirtyje. Už tai atsakingos Teisingumo ministerija ir Vidaus reikalų ministerija. Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad leisti dvigubą pilietybę galima tik pakeitus Konstituciją. Be to, straipsnį dėl pilietybės pakeisti

0 comments

Kreipimasis į Pasaulio lietuvių bendruomenės narius dėl lietuvių, kovojusių kitų šalių kariuomenėse

Rašykime Lietuvos karių istoriją visi! Brangūs tautiečiai, Istorijos audros po įvairias pasaulio šalis išblaškė daugybę jaunų lietuvių vyrų, kurie vykstant I ir II Pasauliniams karams buvo priversti tarnauti kitų valstybių kariuomenėse. Kiti, tapę emigrantais, atrado namus kitose šalyse, kurios jiems suteikė galimybę tarnauti jų kariuomenėse su ginklu ir ginti tų šalių demokratines vertybes. Įvairių karinių

0 comments

Nauja paroda Toronte dalinasi Baltiečių išeivių gyvenimo istorijomis

Dalinamės savo istorijomis: tai Baltiečių išeivių, gyvenančių Kanadoje gyvenimo istorijos, kuriose atsispindi prievarta palikti gimti namai, dėl karo ar politinės priespaudos pradėtas naujas gyvenimas kitur. Ši paroda pristato visą eilę įdomių pokalbių su vyresnės kartos žmonėmis iš Ontario provincijos: estais, latviais, lietuviais ir baltiečių vokiečių bendruomenės nariais. Jų asmeniniai prisiminimai, atskleidė ką reiškia būti baltiečiu

0 comments

Lietuvių kilmės jaunoji menininkė Akianė Kramarik išgarsėjo Amerikoje savo talentu

Akianė Kramarik – lietuvės ir amerikiečio dukra, menininkė, pelniusi pasaulinį pripažinimą. Stulbina netik jos kūryba, bet ir gyvenimo istorija. Būdama aštuonerių ji išgarsėjo visoje Amerikoje patyrusi Dievo apsireiškimą ir gavusi dovaną tapyti gydančius paveikslus. Būdama penkerių Akianė nupiešė Dievą, rojų ir kitas egzistuojančias gyvybės formas. Būdama septynerių metų pradėjo kurti poemas ir aforizmus. Sakoma, kad

0 comments

LISS programa ir vėl kviečia studentus 2017m. vasarą praleisti Lietuvoje

LISS programa suteikia Kanados ir JAV lietuvių kilmės studentams galimybę stažuotis pagal savo pasirinktą profesiją, patobulinti lietuvių kalbos mokėjimą ir supažindina su Lietuvos kasdieniniu bei kultūriniu gyvenimu bei šiose srityse vykstančiais pokyčiais. Šiais metais net du universitetai  noriai bendradarbiaus su LISS 2017 studentais ir pasiruošę suteikti po 5 universitetinius kreditus. Vienas iš jų jau nuo

0 comments

“Labdaros” slaugos namų gyventojams reikia savanorių pagalbos

Sako, laimę neša ne turtas ir pinigai, bet tarnystė savo artimui.  Į “ Labdaros” slaugos namus dažniau ateina gyventi asmenys su rimta negalia.  Dažnėja atvejai, kai gyventojai nebepajėgia patys pavalgyti  – jiems reikalinga pagalba su maitinimu valgyklose arba jų kambariuose: per pusryčius, per pietus, per vakarienę ir dukart per  dieną (ryte ir po pietų), kai

0 comments

Estijos choras “Sound Streams” kviečia į nepriklausomybės koncertą Toronte

Sound Streams, vienas iš didžiausių pasaulyje šiuolaikinės pasaulio ir kanadiečių muzikos sklaidos centrų, š.m. vasario 2d kviečia į Estijos nepriklausomybės 100-mečiui skirtą koncertą.  Estijos Filharmonijos kamerinis choras atliks kompozitorių Riho Esko Maimets ir Omar Daniel, estų kilmės kanadiečių , premjerinius kūrinius. Taip pat koncerto programoje skambės Sergei Rachmaninov ištraukos iš Vespers, kiti sakraliniai kūriniai, pasaulyje

0 comments

Paaukok 5 minutes Lietuvių kalbos mokslinio tyrimo apklausai!

Praėjusių metų pabaigoje Toronte mokslinio darbo tikslu svečiavosi Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedros profesorė Dr. Meilutė Ramonienė ir docentė, katedros vedėja Dr. Loreta Vilkienė. Jos rinko medžiagą naujam, užsienyje gyvenančių žmonių kalbinio gyvenimo tyrimui. “Torontas, be galo malonios pažintys mums buvo nuostabiausi 2016 metų įvykiai, labai labai už viską ačiū!” – rašo Meilutė

0 comments

Mes nebe “rytų europiečiai“: Lietuva priskirta Šiaurės Europai

Lietuvių socialinių tinklų paskyros skamba džiaugsmu – aktyviai dalijamasi Jungtinių Tautų paskelbtais statistiniais duomenimis, kur Lietuva priskirta ne prie Rytų Europos, o Šiaurės Europos šalių. Iki 1940 metų Lietuva, kaip ir kitos Baltijos šalys, buvo pozicionuojamos kaip Šiaurės Europos valstybės. Ir tik po II-ojo Pasaulinio karo, jau prasidėjus Šaltajam karui, visas Europoje esantis “komunistinis pasaulis“

0 comments

Pokalbis su mados fotografu Roku Daruliu

Lietuvis fotografas Rokas Darulis (29m.) daugeliui lietuvių kelia pasididžiavimą savo nuotraukomis, spausdinamomis įtakinguose mados žurnaluose pvz. Harper’s Bazaar UK, Vogue Russia, Styleby, ir bendradarbiaujant su dideliais mados prekių ženklais. Šiuo metu jis po truputį ruošia savo asmeninį projektą – dokumentinį filmą apie plaukikę Rūtą Meilutytę. Skaitykite mados tinklaraščio Spintos guru pokalbį su Roku Daruliu: 5

0 comments

Kanados lietuvių dienos Otavoje – apie būsimą šventę pokalbis su Kristina ir Aleksandru

Jau pasibeldė į mūsų namų duris naujieji 2017 metai. Tikriausiai daugelyje šeimų yra aptariami atlikti darbai, kelionės, atostogos ir planuojama ar svajojama, ką norėtume nuveikti šiais metais, kurie mums, gyvenantiesiems Kanadoje, siūlo daug įvairių smagių suėjimų, festivalių, koncertų, nes mūsų valstybė švęs 150-ąjį gimtadienį. Šventiniai renginiai vyks visus metus, o mūsų, lietuvių, indėlis į tą

0 comments

Lithuanian Community Association of Toronto: Notice of Special Meeting of Members

NOTICE IS HEREBY GIVEN of a Special Meeting of the Members of the LITHUANIAN COMMUNITY ASSOCIATION OF TORONTO (the “Corporation.”). The meeting will be held on Sunday, the 29th day of January, 2017, at Lithuanian House (1573 Bloor Street West, Toronto ON  M6P 1A6), at 2:00 p.m., for the following purpose: To CONSIDER and PASS

0 comments

Lietuvos pažadas užsienio turistams: gražu tai, kas tikra

Valstybinis turizmo departamentas pristato naują Lietuvos turizmo prekės ženklo koncepciją. “Lithuania. Real is beautiful“ – šis šūkis pasirinktas šalies turizmo rinkodaros esminiu akcentu. Vietinio turizmo rinkodara remsis smalsumą žadinančiu klausimu “O čia ar buvai?“, skatindama keliautojus atrasti konkrečias įdomias vietas Lietuvoje.  “Beveik dešimtmetį turizmo rinkodaroje naudojome “Lietuva – drąsi šalis“ logotipą. Tačiau jį kuriant nebuvo

0 comments

Ką stebėti 2017-aisiais Lietuvos politikoje

Pagal BNS žinias, pateikiam prognozuojamus svarbesnius 2017 metų Lietuvos politikos ir visuomeninio gyvenimo įvykius. Euroskepticizmas. Rusijos grėsmė ir Europos Sąjungos finansinė parama turėtų pristabdyti Europoje plintančios euroskepticizmo bangos atėjimą į Lietuvos visuomenę, bet Briuselio veiksmai dėl ribojimo parduoti žemę užsieniečiams, biudžeto deficito ir “Lietuvos geležinkelių“ gali lemti didesnę Vyriausybės priešpriešą su ES institucijomis. Rusijos grėsmė. Lietuva

0 comments

Kvietimas teikti paraiškas užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui

Užsienio reikalų ministerija skelbia užsienio lietuvių organizacijų 2017 m. projektų atranką ir kviečia teikti projektų paraiškas. Užsienio lietuvių organizacijų (jų įgaliotų padalinių, užsienio lietuvių ugdymo ir kultūros įstaigų) projektuose numatoma veikla turi atitikti bent vieną iš šių krypčių: užsienio lietuvių organizacinių gebėjimų ir bendruomeniškumo stiprinimas, lietuviškos tapatybės puoselėjimas, Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos ar įstaigos

0 comments

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija apdovanojo Dalią Skrinskaitę – Viskontienę

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija 2010 metais įsteigė aukščiausią Kultūros ministerijos apdovanojimą: “Nešk savo šviesą ir tikėk”. Šis apdovanojimas yra skiriamas iškilioms asmenybėms ir jų kūriniams ar atliktiems darbams už demokratinės ir atviros Lietuvos visuomenės, už pilietinio solidarumo, asmens ir visuomenės santykių darnos stiprinimą. Šiuo ženklu yra apdovanotas gausus būrys garbingų Lietuvos veikėjų. Keletas iš jų:

0 comments

Kaip Mindaugas Kuzminskas atkovojo savo vieta “Knicks” komandoje?

Lietuvos rinktinės Mindaugas Kuzminskas, šia vasara JAV pasirašė dvejų metų kontraktą su New York “Knicks” krepšinio komanda. Neoficialiais duomenimis, “Knicks” gretose jis uždirbs 6 milijonus JAV dolerių. Skaitykite anglišką straipsnį “New York Post” žurnale, apie Kuzminsko kelią į NBA ir kaip jam kol kas sekasi New York “Knicks” gretose: How Lithuanian rookie has fought way into

0 comments

Baltijos šalys bijo Trumpo pergalės ir abejoja NATO sutarties palaikymą

Kaip Trumpo pergalė paveiks pasaulį? O kaip baltijos šalis? Lietuvos vadovai viliasi, kad jis tęs ligšiolinę Amerikos politiką ir neparduos Lietuvos Putinui. Tuo metu kai kurie politologai perspėja, kad nebeaišku, kaip reikės gintis nuo Rusijos, tad būtina ruoštis blogiausiems scenarijams ir ginkluotis. Baimes dėl D.Trumpo išrinkimo sustiprino ir jo bei artimiausių patarėjų priešrinkiminiai pasisakymai apie

0 comments

Čikagos ES filmų festivalio žiūrovų prizas atiteko lietuviškam filmui “Dainų šalis“

2016 m. ES filmų festivalio žiūrovai balsavo už labiausiai patikusį filmą – daugiausia simpatijų pelnė Lietuvai atstovavęs režisierės Aldonos Watts filmas “Dainų šalis“. Dokumentinio filmo “Dainų šalis“ centre – įstabi Dainavos krašto gamta, šio regiono tradicinės dainos ir papročiai. Penkios energingos ir žvalios Puvočių kaimo močiutės ne tik prižiūri artimųjų kapus, grybauja ar poteriauja, bet

0 comments

Lietuvos filmas “Santa” bus rodomas Europos Sajungos kino festivalyje Toronte

Europos Sąjungos kino festivalis  – renginys supažindinantis su įvairiu ir turtingu Europos kino paveldu.  Tai ypatinga proga visiems kanadiečiams, nuo rytinės pakrantės iki Vankuverio dalyvauti šiame renginyje, kuris organizuojamas kartu su Europos Sąjungos konsulatais esančiais mūsų miestuose. Toronte tai bus didžiausias Europos filmų fetivalis, lapkričio 10-24 d.d. Šiais metais bus rodomi filmai iš daugiau kaip

0 comments

Šiluvos Marijos koplyčios 50-mečio šventė – kas išliks atmintyje ir istorijoje

Spalio 9 dieną Vašingtone, Marijos Nekaltojo Prasidėjimo valstybinėje katedroje bazilikoje iškilmingai atšvęstas Šiluvos Marijos koplyčios 50-mečio jubiliejus. Prel. Edmundo Putrimo pasiūlymu šiam įvykiui paminėti prieš dvejus metus buvo suburtas ruošos komitetas, kurio vadovu buvo pakviestas Viktoras Nakas. Šiame komitete dirbo Vašingtono lietuvių bendruomenės aktyviausi nariai, Lietuvos ambasados Vašingtone atstovai: Angelė Bailey, a.a Kęstutis Čižiūnas, Paulius

0 comments

Kviečiame visus atšvesti Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos 40m jubiliejų

Jeigu neturite bilieto, tai ko laukiate?! Vietos ribotos!!  Kviečiame visus kartu atšvesti Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos (KLJS) 40m jubiliejų. Pasidžiaukime Kanados Lietuvių Jaunimo pasiekimais!  Renginio puslapį rasite Facebook! Galima įsigyti bilietus, čia. Bus proga susipažinti su nauja KLJS valdyba ir buvusiais KLJS valdybos nariais! KADA? Lapkričio 12d, 6 v.v. KUR? Prisikėlimo Parapijoje KAINA? $50 KAM?

0 comments

Lapkričio m. Toronte rengiamas piliečių priėmimas konsuliniais klausimais

Siekdama gerinti konsulinių paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir lietuvių kilmės asmenims kokybę, 2016 m. lapkričio 4-6 dienomis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje rengia išvažiuojamąją konsulinių paslaugų teikimo misiją į Torontą. Konsulinės misijos Toronte metu, Kanados lietuvių bendruomenės (Prisikėlimo parapijos) patalpose, adresu: 1 Resurrection Road, Toronto, ON, 2016 m. lapkričio

0 comments

Lietuvių dienos Otavoje 2017 metais, Kanados 150-to gimtadienio proga

Ateinančiais metais Kanada švęs 150-tą gimtadienį. Iki gimtadienio beliko 70 dienų, o jums skaitant gal ir mažiau, nes šventė prasidės nuo 2017 metų sausio mėnesio. Apsilankykite http://www.ottawa2017.ca/ ir matysite kiek dienų, valandų ir minučių liko iki planuojamos visus metus besitęsiančios Kanados 150 gimtadienio šventės, ir kokiais renginiais bus pradžiuginti visi juose galvojantys dalyvauti. Kanada yra

0 comments

Montrealio lietuvių dailininkų paroda Toronte

Kanados lietuvių muziejus-archyvas rengia dailės parodas, kuriose pristatoma Kanados lietuvių menininkų kūryba. Buvo surengta 2015 m. Kęstučio ir Ritos Vilių (London, Ont.) kūrybos darbų paroda. Tais pačiais metais matėme spalvingą Dainos Puterienės (Torontas) fotografijų parodą. Šiemet spalio mėnesį rengiamės supažindinti su dabartiniais Montrealio lietuvių menininkų ratelio darbais. Parodoje dalyvauja dailininkai; Aušra Geralavičiūtė Drysdale, Dalia Gruodis,

0 comments

Labdaros Fondas skiria keturias stipendijas studentams

Labdaros Fondo direktorių taryba skelbia, kad siems 2016-17 mokslo metams yra skiriamos iš viso 4 stipendijos lietuviu kilmes studentams studijuojantiems augštesnėse mokslo institucijose – kolegijose bei universitetuose: viena stipendija $1,300 ir trys po $900. Terminas pateikti stipendijai gauti prašymus – iki šių metų lapkričio 13d. Visos detalės jau paskelbtos Labdaros slaugos namų tinklapyje: labdara.ca Skirstymo Komisiją

0 comments

Kviečiame į Vašingtoną i Baziliką, kurioje skambės giesmės Šiluvos Marijai

Paskaita apie Šiluvos koplyčią Šeštadienį, spalio 8-tąją, prieš Padėkos Mišias, minint Šiluvos koplyčios valstybinėje Nekalto Prasidėjimo bazilikoje Vašingtone įsteigimo penkiasdešimtmetį, jubiliejaus organizacinis komitetas kviečia į paskaitą Pasikalbėjimas apie Šiluvos koplyčios istoriją ir meną. Paskaitą skaitys ir į klausimus atsakys jubiliejaus komiteto narė dr. Jūratė Maciūnas Landwehr. Paskaita prasidės 2-tą val. p.p. Amerikos katalikų universiteto McGivney

0 comments

Lauros Puterytės nuotykiai pabėgelių stovykloje Sudane

Beveik tuo pačiu metu, kai prieš keletą savaičių Sudano nepriklausomybės penkmečio paminėjimo proga vėl įvyko susišaudymai, kitame pasaulio krašte, netoli Toronto, sutikau Laurą Puterytę. Ji – buvusi kruopšti Toronto Maironio mokyklos ir lituanistinių kursų mokinė, kuri namo, į Kanadą, parskrido tik savaitei, kad prasitęstų leidimą dirbti ir gyventi Etiopijoje, Kule karo pabėgėlių stovykloje, kur glaudžiasi

0 comments

Pokalbis su Šiluvos koplyčios jubiliejaus muzikos vadove Rita Čyvaite-Klioriene

Jūs esate Šiluvos koplyčios jubiliejinių Mišių muzikos vadovė. Prašau paaiškinti, kaip buvo daroma atranka giesmėms. Kas dalyvavo tame procese ir kokiais kriterijais teko vadovautis? – Dėkoju Šiluvos koplyčios 50-to jubiliejaus organizaciniam komitetui už pasitikėjimą manimi pakvietus mane vadovauti jubiliejinių Mišių muzikai. Atranka ilgoka ir gana sudėtinga. Pirmiausia, buvo tartasi su prelatu Edmundu Putrimu, kuris kartu

0 comments

Užsienyje gyvenančius lietuvius kviečiame dalyvauti apklausoje

Šiuo metu Visuomenės nuomonės tyrimų centras “Vilmorus” Užsienio reikalų ministerijos užsakymu atlieka užsienyje gyvenančių lietuvių internetinę apklausą. Tyrimo tikslas – geriau išsiaiškinti užsienyje gyvenančių lietuvių poreikius bei ryšio su Lietuva išlaikymo aktualijas. Kviečiame išsakyti savo nuomonę apie lietuvių diasporos poreikius, bendradarbiavimą ir ryšių su Lietuva stiprinimą, pateikti savo vertinimus, kaip jaučiasi užsienyje gyvenantys lietuviai bei rekomendacijas

0 comments

Suteiktos geresnės galimybės užsienio lietuviams

Nuo šiol valstybės paramą studijoms Lietuvoje galės gauti visose šalyse veikiančių lituanistinių mokyklų mokytojai ir užsienio lietuvių jaunimas. Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė patvirtino naują valstybės paramos teikimo užsieniečių ir užsienio lietuvių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje tvarką. “Naujoji valstybės paramos teikimo tvarka leis stiprinti lituanistinį mokymą ir ryšį su užsienio lietuviais, sudarant geresnes

0 comments

Registracija balsavimui užsienyje baigiasi rugsėjo 14d!

Jeigu gyvenate užsienio valstybėje ar joje būsite rinkimų dienomis ir pageidaujate balsuoti, prisijunkite suvedę rinkejopuslapis.lt nurodytus duomenis. Užsienyje gyvenantys lietuviai balsuoti artėjančiuose Seimo rinkimuose kol kas registruojasi vangiai. Didžiausio jų antplūdžio laukiama likus kelioms savaitėms iki rinkimų. Tuo metu patys piliečiai pasigenda didesnio kandidatų į Seimą dėmesio emigrantų problemoms. Nors pasaulyje gyvena maždaug 400 tūkst.

0 comments

Toronto ‟Labdaros” slaugos namų žinios

‟Labdaros” Auksinis pokylis praėjo sėkmingai. Visos sąskaitos suvestos ir galime pranešti, kad iš viso slaugos namams surinkta $55,309.31. Jau po pokylio gavome tris dosnias aukas: po $250 iš Louis ir Gražinos Matukų ir Rūtos Žilinskienės; $100 iš Paulos Gulbinas. Lėšos bus panaudotos įsigyti video (vaizdo) saugos sistemos įrangai, kuri bus pritaikyta slaugos namų viduje bei

0 comments

Žvilgsnis į Kanados lietuvių numylėtą stovyklavietę – “Kretinga”

Visiems, pažįstantiems Baltijos jūrą, smėlio kopas ir jose tarsi įsibridusias pušeles – Vasaga labai panaši į taip lietuvių mėgstamą Baltijos jūros pakrantę. Todėl pokario metais čia atvykusiųjų Pabaltijo gyventojų pamilta Georgian Bay, ežero pakrantė tapo atostogų vieta. Čia buvo įsteigta ir stovykla lietuvių vaikams “Kretinga”. Nežinau, ką ten daro atostogaujantys vaikai, kuo jie užsiima, tad

0 comments

Toronto Maironio Mokyklos registracija ir pirmoji mokslo metų diena – rugsėjo 17-tą

Rugsėjo 17 d. prasidės naujieji mokslo metai. Laukiame visų, buvusių ir naujų, mokinių! Pamokos vyksta Our Lady of Peace mokykloje (70 Mattice Ave.; Bloor & Kipling ) nuo 9 v.r. iki 11.55 v.r. Bus galima registruotis prieš pamokas. Mokyklos vedėja Lidija Puteris, el. paštas – lidija.puteris@ gmail.com, mokyklos tinklalapis – maironiomokykla.net Toronto “Maironis” Lithuanian Saturday

0 comments

Kanados ministro pirmininko Justin Trudeau pranešimas Baltijos valstybėms

Kanados ministras pirmininkas Justin Trudeau pranešė, kad šiandien sueina 25-ki metai, kai buvo atkurti diplomatiniai santykiai su trimis Baltijos valstybėmis: Estija, Latvija ir Lietuva. Statement by the Prime Minister of Canada on the 25th anniversary of re-establishing ties with Baltic states The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement to mark the 25th

0 comments

Kanados piliečiams, turintiems dvigubą pilietybę, į šalį bus galima atvykti tik turint Kanados pasą

Šis įstatymas įsigalios rugsėjo 30 dieną ir tai bus galutinis Kanados valdžios etapas stiprinantis keliautojų kontrolę, elektroninę dokumentų patikrinimo sistemą ir sienų apsaugą. Artėjantis valdžios reikalavimas daugeliui keliautojų bus netikėtas. Ši naujovė gali sukelti nuostabą ir pasipiktinimą, jeigu keliautojai tik prieš lipdami į lėktuvą sužinos, kad be Kanados pasų į Kanadą nebus įleidžiami. Šiuo metu

0 comments

JAV Lietuvių bendruomenė pradeda pilietinę akciją #DABAR

JAV Lietuvių bendruomenė pradeda pilietinę akciją #DABAR, kurios metu kviečiama dalyvauti ir aktyviai balsuoti būsimuose Seimo rinkimuose. Šia pilietine iniciatyva siekiama prisidėti prie Pasaulio Lietuvių bendruomenės pastangų ženkliai padidinti po pasaulį pasklidusių Lietuvos Respublikos piliečių aktyvumą rudenį vyksiančiuose Seimo rinkimuose. Per ankstesnius rinkimus balsavo tik 13 tūkst. užsienyje gyvenančių rinkėjų. Balsuojančių JAV buvo vos 1,5

0 comments

Lietuviai ir Kanadiečiai- tarp labiausiai olimpiada besidominčių interneto vartotojų, skelbia “Google“

Likus tiktai valandom iki Rio de Žaneiro olimpiados, lietuviai yra tarp aktyviausiai žaidynėmis besidominčių interneto vartotojų, rodo antradienį paskelbti duomenys. JAV informacinių technologijų giganto “Google“ administruojama platforma “Google Trends“ apskaičiavo, kad per pastarąsias 24 valandas Lietuva buvo dešimta šalis tarp tų, kurios aktyviausiai ieškojo informacijos apie olimpines žaidynes. Pirmoje vietoje buvo Urugvajus, antroje – Brazilija,

0 comments

Viktoras Paukštelis – pianistas/dailininkas – pasireiškė abiems talentais Niagara-on-the-Lake, ON

Liepos 17 d. Viktoro Paukštelio sukurtas muzikos ir tapybos junginys sužavėjo jo klausytojus/stebėtojus, susirinkusius į vieną iš seniausių (1792 m.) Ontario provincijoje tebeveikiančių šventovių – anglikonų St. Mark’s, įžymia savo ilga ir dinamiška istorija bei nuostabiais vitražais, tačiau dėl geros akustikos parenkama ir koncertams. Be plačiai išgarsėjusio ir publikos iš arti ir toli pritraukiančio 1962-

0 comments

D.Trump negarantuoja, kad skubėtų Baltijos šalims į pagalbą

Respublikonų kandidatas į JAV prezidento postą Donald Trump pareiškė, kad jo vadovaujama Amerika nebūtinai prisidėtų prie kai kurių NATO narių gynybos, jeigu jas užpultų Rusija. Dienraštis “The New York Times” paklausė apie grėsmingus Rusijos veiksmus, keliančius nerimą NATO sąjungininkėms Baltijos šalims. D. Trump atsakė, kad tuo atveju, jeigu Rusija jas užpultų, jis spręstų, ar reikia

0 comments

“Šaukia ten tave kelionė” – džiaugėmės lietuvišku šokiu Baltimorėje!

Į Baltimorę (Maryland) liepos 1-3 dienomis susirinko lietuviai į Šiaurės Amerikos lietuvių XV-ąją tautinių šokių šventę “Šaukia ten tave kelionė.” Pašaukti jos, kad ir labai ilgos, įveikę virš 9,000 km, atskrido tautinių šokių grupė “Vija” iš Tel Avivo, panašiai kelionė užtruko šokių grupėms “Ave vita” iš Kauno ir “Grandinėlei” iš Panevėžio, gal kiek trumpiau –

0 comments

Lietuvos ateitį kuriame pažangos strategija “Lietuva 2030“

Valstybės pažangos strategija “Lietuva 2030“ – tai Lietuvos ateities vizija. Jos pagrindas – bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir aktyvių piliečių idėjos, kaip paversti Lietuvos ateitį sėkminga. Lietuvos tauta, kurdama nepriklausomą valstybę, pasiekė labai daug. Tačiau pasaulis kasdien pateikia naujų iššūkių, todėl privalome žinoti tolesnį valstybės raidos kelią, jos kryptį ir tikslą – tai svarbu tiek mūsų

0 comments

Kalgario Lietuvių kultūros draugija skiria stipendijas mokiniams

Kalgario Lietuvių kultūros draugija (CLCS) skiria stipendijas mokiniams baigusiems vidurinę mokyklą ir besiruošiantiems toliau tęsti studijas pilnu laiku bet kurioje Kanados arba užsienio mokslo institucijoje. Norintieji gauti stipendiją  šiems mokslo metams (2016 rugsėjo mėn.) turi pristatyti paraišką su atitinkamais dokumentais ne vėliau kaip rugpjūčio 15 dieną 2016 metais. Skaitykite pilnus tinkamumo ir vertinimo kriterijus, bei

0 comments

Sėkmingas Prisikėlimo kredito kooperatyvo BBQ ir Vilties Bėgimas Toronte

2013 metais kun. Juozapas Marija Žukauskas paprašė Prisikėlimo parapijos šeimų sekcijos rengti “Vilties bėgimą” – panašų, koks vyksta Lietuvoje. Taigi, susibūrė stipri komanda – Elenutė Stankutė-Lelienė, Lilly Liaukutė, Audra Rusinaitė, Laura Mekaitė-Zownir, Onutė Stanevičius-Mills. 2014 m. bėgimui vadovavo Vaiva Kuraitė, 2015 m. – Ana ir Ramona Kaminskaitės. 2016 metų “Vilties bėgimas”, jau ketvirtasis, įvyko birželio

0 comments

Tarptautinė tyrėjų komanda rado žydų iškastą tunelį Paneriuose

Tarptautinė tyrėjų komanda rado Lietuvos miške esantį legenda tapusį slaptą tunelį ir sudarė jo žemėlapį. Šį tunelį per tris mėnesius šaukštais iškasė žydų kaliniai, kurie norėjo pabėgti iš nacių belaisvės Antrojo pasaulinio karo metu. Slaptasis tunelis yra Panerių miške, už Vilniaus. Nacių okupacijos metu šioje vietoje nužudyta 100 tūkst. žmonių, iš kurių 70 tūkst.  –

0 comments

Kanada svarsto galimybes prisidėti prie pastiprintos NATO gynybos Baltijos šalyse

NATO gynybos ministrai sutarė Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje dislokuoti po tarptautinį sąjungininkų batalioną, siekiant atgrasyti Rusiją. “Rusijos prezidentas V. Putinas modernizuoja įprastines karines pajėgas dideliu mastu”, – praneša CSIS (Canadian Security Intelligence Service) – Kanados saugumo tarnybos. J. Trudeau vyriausybė svarsto galimybę nusiųsti Kanados karių į Rytų Europą, Baltijos regioną, NATO telkiant pajėgas, norint sulaikyti

0 comments

Slaugos namų “Labdara” auksinis pokylis ir lėšų rinkimo vajus įvyko birželio 4d

Prieš 14 metų Toronte pagal Ontario provincijos Sveikatos ministerijos reikalavimus įkurtiems slaugos namams “Labdara” vis dar tebereikalingi pagerinimai ir patobulinimai, idant juose globojami senatvės negalavimų paliesti lietuvių kilmės gyventojai galėtų praleisti savo gyvenimo saulėlydžio kasdienybę su atitinkamai pritaikytais patogumais bei jiems reikalinga priežiūra. Tokio pobūdžio pagerinimai tegali būti atlikti, jeigu slaugos namų užnugaryje yra grupė

0 comments

Lietuvos olimpinė rinktinė rengiasi žaidynėms

Jau paskelbtas Lietuvos olimpinės krepšininkų rinktinės kandidatų sąrašas: Gynėjai: Rokas Giedraitis, Mindaugas Girdžiūnas, Marius Grigonis, Adas Juškevičius, Mantas Kalnietis, Vaidas Kariniauskas, Artūras Milaknis, Renaldas Seibutis. Puolėjai: Deividas Gailius, Paulius Jankūnas, Mindaugas Kuzminskas, Donatas Motiejūnas, Domantas Sabonis, Edgaras Ulanovas, Jonas Mačiulis. Vidurio puolėjai: Artūras Gudaitis, Robertas Javtokas, Antanas Kavaliauskas, Darjušas Lavrinovičius, Jonas Valančiūnas. Pirmąją stovyklą Palangoje

0 comments

Baltimorės Šokių šventės dalyviai “Tautiška giesme“ pasveikins Lietuvą

“Tautiška giesmė“ ir vėl suburs lietuvaičius kartu. Šiais metais liepos 4 d. 10 val. Inner Harbour pakrantėje Baltimorėje jau aštuntus metus iš eilės bus tęsiama tradicija ir himnais vieningai pasveikinta tėvynė Lietuva ir Jungtinės Amerikos Valstijos. Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje, bendradarbiaudamas su Šokių šventės organizaciniu komitetu, maloniai kviečia visus šventės dalyvius ir svečius prisijungti

0 comments

2016 metais bus remiami 43 užsienio lietuvių organizacijų projektai

Užsienio reikalų ministerijoje birželio 2 dieną rengtame Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisijos posėdyje paskirstyta parama užsienio lietuvių organizacijų 2016 metų veiklos projektams. Komisiją sudaro Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto, Užsienio reikalų, Švietimo ir mokslo, Kultūros ministerijų ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai. Komisija svarstė 107 projektų paraiškas. Nutarta visiškai arba iš dalies finansuoti 43

0 comments

Kanados lietuvių muziejuje – archyve paroda apie karo pabėgėlius

KLMA zinute: The current exhibition “No Home To Go To” has received attention from the CBC (Canadian Broadcasting Corporation).  An interview with the Curator and 2 attendees aired on CBC radio a few weeks ago.  Please take the opportunity to visit the exhibition which closes JUNE 29th.  We are open Wednesdays from 10 am – 4

0 comments

XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė jau čia pat!

Liepos 3 d. Baltimorės mieste ruošiama XV Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventė, kurioje dalyvaus virš 1,800 šokėjų iš šešių pasaulio kraštų. Šventės tema pasiskolinta iš Bernardo Brazdžionio eilėraščio – “Šaukia ten tave kelionė.“  Nuo 1957 m. dešimtys tūkstančių šokėjų švęsti savo lietuviškumą per dainą ir šokį renkasi Šiaurės Amerikoje – Čikagoje, Klivlande, Toronte, Hamiltone, Los Andžele

0 comments

Lietuviška radijo laida “Gintariniai aidai” transliuojama iš Hamiltono

Kiekvieną sekmadienį iš Hamiltono McMaster universiteto girdima vienintelė lietuviška radijo laida ”Gintariniai aidai” Kanadoje transliuojama 93.3 FM ir internetu cfmu.msumcmaster.ca 1 v.p.p. (Eastern Time) arba 1700-1800 GMT. Eduardas Stungevičius, McMaster (Hamilton) universiteto studentas, įsteigė lietuvišką radijo laidą “Gintariniai aidai” 1978 sausio 13 d. ir vadovavo jai 5 metus. Baigęs mokslus iš Hamiltono išvyko, radijo laidoje

0 comments

Vilniuje rugsėjo mėnesį įvyks gyvybės mokslų “Life Sciences Baltics 2016” forumas

Tai vienintelis, tarptautinis pasaulinio lygio biotechnologijos, farmacijos ir medicinos prietaisų ekspertų forumas Baltijos šalyse, vykstantis jau eilę metų ir pritraukiantis specialistus iš viso pasaulio .  Šis renginys sudaro unikalią galimybę naujoms mintims, tyrinėjimams, naujiems ryšių sudarymams ar  partnerystės sustiprinimams. Dalyviai turės galimybę susipažinti su gyvybės mokslų “life sciences” svarba ir šiam mokslui skiriamu dėmesiu Lietuvoje

0 comments

Gegužės m. įvyko Toronto “Gintaro” šokių ansamblio metinis koncertas “Ak, norėtum grįžti”

Gegužės 7 dieną Anapilio sodybos salėje įvyko Toronto “Gintaro” šokių ansamblio koncertas “Ak, norėtum grįžti.” Šokėjai, jau pasiruošę liepą Baltimorėje vyksiančiai XV-ajai Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventei, žiūrovus džiugino labai gražiu reginiu. Mažesni ir didesni žibintai prie scenos tarsi kvietė Bernardo Brazdžionio žodžiais “į tėvų sodybą”, į namus. Visada einame į šviesą – o jeigu

0 comments

Toronto Maironio mokyklos aštuntoko Jono Gelažausko laisvalaikis su dviračiu

Toronto Maironio mokyklos aštuntokas Jonas Gelažauskas: “Jau geriau su dviračiu dūkti, negu prie kompo sėdėti”. Kodėl tavo mėgstamiausias sportas yra dviračių? Dviratis man patiko nuo mažens. Tai ir geras sportas, ir malonumas. Jau geriau su dviračiu dūkti, negu prie kompo sėdėti. Dviratį pats radau internetiniame tinklalapyje, kur parduodami tiktai BMX dviračiai. Man jis labai patiko.

0 comments

Ketvirtą kartą organizuojamas Vilties bėgimas vyks Toronte birželio 11d.

Jau ketvirtą kartą organizuojame Vilties bėgimą Toronte birželio 11, šeštadienį, 11 v.r. Prisikėlimo parapijos aikštėje. Vilties bėgimo įdėja kilo 2008 metais, kai broliai pranciškonai su Br. Benediktu priešakyje nusprendė pradėti įgyvendinti jau seniai puoselėtą projektą Klaipėdoje įkurti Vakarų Lietuvos onkologinių ligonių informacijos ir pagalbos centrą. Brolis pranciškonas Benediktas jautė Šventosios Dvasios skatinimą atsiliepti į Lietuvoje sergančiųjų vėžiu

0 comments

Lietuvių ledo ritulio klubas “Klevo lapai” laimi “Baltijos taure”

Pagaliau po 9 metų sportinės sausros sėkmė aplankė ir mus, lietuvių ledo ritulio klubą “Klevo lapai”! Kelionė link pergalės prasidėjo balandžio 2 d, kai “Klevo lapai” lengvai nugalėjo estus rezultatu 8-0 ; su latviais žaidimas pasibaigė lygiosiomis 2-2 “round robin” susitikime. Mūsų sirgalių džiaugsmui pasiekėme dar vieną pergalę –40+ rungtynėse prieš jungtinę estų /latvių komandą

0 comments

Baltimorės XV šokių šventės komitetas ieško savanorių pagalbos

Liko tik du mėnesiai iki XV šokių šventės Baltimorėje. Mūsų komitetas daug dirba, kad paruoštų nepakartojamą šventę visiems, tačiau mums reikia Jūsų pagalbos. Mes skirstome savanorių darbus, kurie bus svarbia įvairių renginių dalimi šventės savaitgalio metu. Jeigu jus domina savanoriavimas, prašome mums rašyti info@ sokiusvente2016.org. Mums taip pat reikia pagalbos pasidalinant pasakojimais apie jūsų šokių

0 comments

Vankuverio lietuviai kviečiami dalyvauti Europos festivalyje gegužės m.

Gegužės 28 ir 29 dienomis. Vankuveryje vyks Europos Festivalis. Kaip ir kiekvienais metais, Britų Kolumbijos Lietuvių Bendruomenė dalyvaus, pristatydami Lietuvos stendą. Kviečiame savanorius prisidėti prie Lietuvos stendo kūrimo bei jo pristatymo renginio metu. Kviečiame visus, turinčius idėjų arba norintys paaukoti savo laiką gegužės 28 d. (nuo 11-19 val.) ir 29 d. (nuo 11-18 val.), rašyti Birutei

0 comments

Edmontono ledo skulptūrų festivalyje lietuviai prisistatė skulptūrą “Vėjas pučia iš pietų“

Kiekvienais metais Edmontone sausio pabaigoje vyksta “Ice on Whyte” ledo skulptūrų festivalis. Šiemet toks festivalis vyko dvyliktą kartą, ir antrus metus iš eilės šiame festivalyje dalyvavo skulptoriai iš Lietuvos. “Ice on Whyte” 2016 ledo skulptūrų festivalis sulaukė ne tik didelio Edmontono gyventojų ir lankytojų dėmesio, bet ir lietuvių bei latvių bendruomenių. Jau antrus metus Kanados

0 comments

Kalgario lietuviai saugo bebrus ir gamtą

Praėjusių metų vasaros pabaigoje lietuviai savanoriškai dalyvavo “City of Calgary Parks” organizuotoje talkoje-projekte “Bebrai – svarbi Kalgario biologinės įvairovės dalis”, siekiant išsaugoti bebrų skaičių mieste, tuo pačiu nepakenkiant gamtai. Kalgario savivaldybės atstovai lietuvių bendruomenės nariams nurodė nustatytoje teritorijoje apsaugoti nuo sunaikinimo 80% medelių: apjuosti juos apsaugine vielos tinklo tvorele, o kitus palikti bebrams kaip maisto

0 comments

Smagi žiema ir pavasaris Kalgario lituanistinėje mokyklėlėje

Kalėdų laikotarpis Kalgario lituanistinėje mokyklėlėje buvo kupinas smagių akimirkų. Gruodžio mėnesį mokiniai atliko užduotis, susijusias su Kūčių papročiais, mokėsi eilėraščių, dainelių ir šokių, tinkančių šiam laikotarpiui. Gruodžio 19 d. vaikai su mokytojomis parengė tėveliams spektakliuką apie 2 vaiduokliukus: gerąjį ir blogąjį (mokytojos Daiva ir Aida), kurie gyveno ant mokyklos stogo ir labai norėjo su vaikais

0 comments

“Paramos” metai sėkmingi! 64-to metinio ataskaitinio susirinkimo santrauka

Kovo 8 dienos vakarą Toronto Lietuvių Namuose įvyko „Paramos“ kredito kooperatyvo 64-asis metinis ataskaitinis susirinkimas, į kurį susirinko beveik 100 kooperatyvo narių. Susirinkimą pradėjo ir visus pasveikino „Paramos“ valdybos pirmininkė Rita Urbonavičius. Ji pristatė ir kitus valdybos narius: vicepirmininką Kęstutį Draudvilą, sekretorių Arūną Morkūną, valdybos narius Tomą Kurą, Audrių Vaidilą, revizijos komiteto narius Edmundą Pamataitį

0 comments

Naujos parodos Kanados lietuvių muziejuje-archyve pasakoja apie turtingą Kanados ir JAV lietuvių kultūrinę ir sporto veiklą

Kanados lietuvių muziejus-archyvas pristato dvigubą parodą, jau apkeliavusią įvairias JAV vietoves ir Vankuverį. Parodos “Atversim dainų švenčių skrynią” ir “Sportas Šiaurės Amerikos lietuvių gyvenime,” paruoštos Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Čikagoje, pasakoja apie turtingą Kanados ir JAV lietuvių kultūrinę ir sporto veiklą dokumentuose, nuotraukose, leidiniuose ir aprašymuose. Esame dėkingi parodų rėmėjams – ŠALFASS sporto sąjungai ir Algiui Vaišnorui – už finansinę paramą. [Show slideshow] Parodos bus pristatytos: Balandžio

0 comments

Vykstantiems į Kanadą, reikės e-leidimo

Vilnius (ELTA) – Nuo kovo 15 d.bevizio režimo programos valstybių, taip pat ir Lietuvos, piliečiams, vykstantiems į Kanadą, bus reikalingas elektroninis kelionės leidimas. Elektroninis patvirtinimas keliauti į Kanadą galioja 5 metus. Platesnė informacija apie eTA skelbiama http://www.canada.ca/eta. Nors elektroninis kelionės leidimas yra naujovė, jį gauti yra nesudėtinga ir nebrangu (7 Kanados dol.), o paraiškai užpildyti reikia tik poros minučių. Įprastais atvejais elektroninis kelionės leidimas bus atsiųstas beveik

0 comments

Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti kandidatus mokslo premijoms, skiriamoms lietuvių kilmės mokslininkams

Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) kviečia užsienio šalyse įsikūrusias lietuvių bendruomenes, Lietuvos mokslo ir studijų institucijas ir mokslininkus vienijančias organizacijas teikti kandidatus mokslo premijoms, skiriamoms lietuvių kilmės mokslininkams ir Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, gauti. Šalyse, kuriose lietuvių bendruomenių nėra, paraiškas premijai gauti gali teikti pavieniai mokslininkai savo iniciatyva. Konkurse gali dalyvauti

0 comments

Toronto skautų Kaziuko mugė įvyko kovo 6d. Prisikėlimo parapijos salėje

Kiekvienais metais kovo mėnesio pirmomis dienomis Vilniaus senamiesčio gatves užlieja šurmuliuojanti Kaziuko mugė. Tai viena ryškiausių švenčių, turinti šimtmečių tradicijas, kiekvieną kartą pristatanti išmoningus rankų darbo gaminius. Nuostabu, kad mugės tradicijos tęsiamos ir tose šalyse, kuriose gausu lietuviškus papročius puoselėjančių tautiečių. Toronte, lietuvių skautų ruošiama Kaziuko mugė tai viena iš organizacijos didžiausių kasmetinių renginių. Sekmadieni kovo 6d.

0 comments

CLYA member Daina Sablinskas recounts the 19th South American Lithuanian Youth Congress in Sao Paulo, Brazil

Skaitykite apie Pietų Amerikos jaunimo kongresą lietuvių kalba. This year Daina Sablinskas had the great privilege of representing the Canadian Lithuanian Youth Association (CLYA) by attending the 19th South American Lithuanian Youth Congress (SALYC) held in Sao Paulo, Brazil in mid January 2016. Canadian and South American Lithuanians have maintained close ties since Monsignor E.

0 comments

XIX-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas vyko sausio m., San Paulo mieste, Brazilijoje

XIX-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas vyko 2016 metų sausio 21-25 d.d. San Paulo mieste, Brazilijoje. Jame dalyvavo daugiau nei 60 atstovų iš Argentinos, Venezuelos, Urugvajaus, Kanados, Lietuvos ir pačios Brazilijos.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės bendras projektas, kurį šiais metais vykdė Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga. Tai yra svarbiausias įvykis Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėse ir jaunimo sąjungose.

Ketvirtadienį (sausio 21 d.) vykusioje suvažiavimo atidarymo šventėje skambėjo dainos, buvo žaidžiami įvairūs susipažinimo žaidimai. Po pietų vyko ekskursija į San Paulo centrą, kurios metu susipažinome su miestu. Vakare vyko atidarymo iškilmės, kuriose sveikinimo žodį tarė LR užsienio reikalų viceministeris Mantvydas Bekešius, PALJ ir suvažiavimo steigėjas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas J. Putrimas. Paskutinioji pasisakė Brazilijos lietuvių jaunimo sąjungos valdybos pirmininkė Laima Zizas, kuri šventė savo gimtadienį tą dieną; jai buvo skirti mūsų sveikinimai. Vakaro programoje dalyvius linksmino braziliškos muzikos spektaklis “Show da Bateria Infanteria da UFABC”.

0 comments

Užsienyje gyvenantys lietuviai mokiniai kviečiami dalyvauti žaidimų kūrimo konkurse

Lietuvos mokinių neformaliojio Švietimo Centras kviečia 7-12 klasių Lietuvos bei užsienyje gyvenančius lietuvių mokinius dalyvauti nacionaliniame mokinių žaidimų kūrimo konkurse. Komandų elektroninė registracija vyksta iki kovo 1 dienos. Žaidimo aprašymą, sąlygas, ir registraciją rasite čia. Paskubėkite užsiregistruoti ir pasidalinkite savo kūrybiškomis idėjomis! Lithuanian Students Living Abroad are invited to Enter a Competition to Develop a Game The

0 comments

Nauji skrydžiai iš Vilniaus į Barseloną ir Šveicarijos miestą Zurich

Lietuvos oro uostai 2016-uosius pasitiko geromis žiniomis keleiviams. Šiemet iš Vilniaus ir Palangos oro uostų bus galima skristi keliais naujais maršrutais, pagerės susisiekimas tarp Vilniaus ir Barselonos. Į šį miestą nuo 2016 metų birželio pabaigos skraidins ispanų skrydžių bendrovė “Vueling“. Planuojama, kad lėktuvai į Barseloną skris kartą per savaitę – trečiadieniais. Iš Vilniaus oro uosto

0 comments

Vasario 7d. tai tarptautinė cepelinų diena – ir “Superbowl Sunday”

Detroite gyvenantis Amerikos lietuvis Juozas Vaičiūnas užsimojo įvesti cepelinų dieną – diena, kai visas pasaulis valgo cepelinus! Jo iniciatyva būtent vasario 7 dieną nacionalinis lietuvių patiekalas suvienys po visą pasaulį išsibarsčiusius lietuvius. Kaip atsirado ši diena? Ir kodėl ji paskelbta būtent pirmąjį vasario sekmadienį? Pasaulinės cepelinų dienos idėja kilo stebint amerikietiškojo futbolo finalus, kurie Amerikoje, pasak

0 comments

The Canadian Lithuanian Youth Association Hosted its 3rd Annual Independence Basketball Cup

On Sunday, January 31st, CLYA (Canadian Lithuanian Youth Association) hosted our 3rd Annual Independence Basketball Cup at Resurrection Parish. Four strong teams participated; Hamilton’s “Kovas,” Missisauga’s “Vytis,” Toronto’s “Ausra,” and Toronto’s “Rezistancija.”  The event attracted over 100 community members –  from players to supportive friends and family. Four games were played throughout the day with “Kovas”

0 comments

“Bright Nights”: The 6th Baltic-Nordic Film Festival in Ottawa from Feb 12th-21st

From February 12th through 21st, the “Bright Nights Film Festival” brings eight films — never before seen in Ottawa — from the Baltic and Nordic countries across the Atlantic: Lithuania, Denmark, Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Iceland, and Norway. The far reaches of the festival world — from Berlin and Cannes to Toronto and Montreal —

0 comments

Maironio mokykloje žydėjo neužmirštuolės, arba Laisvės gynėjų diena Toronte

Šią dieną lietuviai visame pasaulyje paminėjo 25-ąjį kartą. Kaip kasmet, paminėjo ir Toronto Maironio mokyklos mokiniai, mokytojai ir jų tėveliai. Minėjimą pradėjo grupelė mokinių, uždegę atminimo žvakę, padainavę lietuvių liaudies dainą apie ‟bernelį, po rūtelėm pakavotą už aukštųjų kalnelių, už mėlynų marelių” – ten, kur Lietuvos parlamentas ir televizijos bokštas, lietuvių kovos už laisvę liudininkas.

0 comments

A Corner of Lithuania Frozen in Time (via The New Yorker)

Read this great article on newyorker.com, about an award-winning photojournalist’s journey to a small town just an hour’s drive south of Lithuania’s capital city of Vilnius, to an area know by the name of its largest town “Dieveniškės” – a narrow panhandle, or “appendix” that pushes into the countryside of neighboring Belarus. A Corner of

0 comments

“Oscars“ konkurentas – lietuvių kilmės kino kūrėjas

Kinematografas Emmanuelis Lubezkis, turintis kilmės ryšių su Lietuva,  šiuo metu yra vienas iš “Oscars” apdovanojimo konkurentų už filmą “The Revenant”. E. Lubezkio senelis Maxas Lubezkis gimė Alytuje ir tarpukariu emigravo į Meksiką. Žydiškų šaknų turintis lietuvis už Atlanto vaidino žydiškuose spektakliuose. Meilę aktorystei senelis įskiepijo ir savo sūnui Muni Lubezkiui – kinematografo E. Lubezkio tėvui. Lubezkis

0 comments

Rūta Meilutytė gali treniruotis po dviračio nelaimės ir dviejų operacijų

Sausio 11ta atnešė puikias žinias olimpinei čempionei Rūtai Meilutytei – lietuvė vėl gali treniruotis po to, kai jai iš alkūnės buvo išimta metalinė plokštė, sustiprinusi lūžusią vietą po kritimo nuo dviračio. Devyniolikmetė alkūnę susilaužė dar rugsėjo mėnesį, iškentė dvi operacijas, reabilitacijas ir poilsį nuo baseino. Lietuvė treniravosi su metaline plokšte, tačiau visavertiškai sportuoti negalėjo. Tik

0 comments

Estijos bendruomenė kviečia visus pasižiūrėti dokumentinio filmo “Those Who dare”

Tartu kolegijos (Estijos bendruomenė) filmų draugija kviečia visus pasižiūrėti dokumentinio filmo “Those Who dare” (Laimi tik drąsūs) peržiūrą. Jis bus rodomas sekmadienį, sausio 17, 2016, 4 v.p.p. Adresas: Tartu College, 310 Bloor Str. East, Toronto. Šis filmas, pasakojantis apie Baltijos valstybių laisvėjimo kelią, remiasi buvusio Islandijos užsienio reikalų ministerio Jon Baldvin Hannibalsson prisiminimais, liudijimais. Jame atskleisti šio puikaus diplomato ir politiko nuopelnai, įtvirtinant Baltijos valstybių nepriklausomybę,

0 comments

Po ilgos veiklos į pensija išėjo Tėviškės žiburių redaktoriai Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė ir Česlovas Senkevičius

Kanados lietuvių kultūros draugija “Žiburiai” ir lietuviškosios spaudos rėmėjai bei bičiuliai gruodžio 15 d. surengė ilgamečių Tėviškės žiburių redaktorių Česlovo Senkevičiaus ir Ramūnės Sakalaitės-Jonaitienės pagerbimo iškilmes. Po daugiau kaip dviejų dešimtmečių darbo lietuviškoje spaudoje abu spaudos veteranai atsisveikino su redaktorių pareigomis. Jie perduoda laikraščio redagavimo darbus į kitas rankas, pažadėję ir toliau likti nuoširdžiais bendradarbiais.

0 comments

Kanados premjerui Trudeau – nepatogus klausimas apie Baltijos tautas

Leidinys „Maclean‘s Magazine“ socialiniame tinkle pasidalino vaizdo įrašu, kuriame 23 – iasis  Kanados ministras pirmininkas Justin Trudeau atsakinėja į klausimus, kuriuose buvo ir vienas paprastas klausimėlis apie Baltijos šalis. Klausimas pasitaikė visai nesudėtingas: „Kokia jūsų mėgstamiausia Baltijos šalis?“ Ministras pirmininkas atsakė nė truputėlio nesusimąstęs:  „Tokių nėra“. Trudeau’s Baltic Blunder hurts Canada’s rep Politicians from Estonia,

0 comments

Ten things the National Ballet’s brand-new principal dancer, Jurgita Dronina, can’t live without

Daug dėmesio menui skirtuose spaudos puslapiuose sulaukė “National Ballet” žinomos meno vadovės Karen Kain sprendimu naujai priimta į Kanados baleto pastovų kolektyvą “principal dancer” vaidmenų atlikimui – Jurgita Dronina, 29-jų metų amžiaus šokėja pačioje karjeros aukštumoje, po 5 metų prie “Royal Swedish Ballet” bei po paskutinių 5 metų prie “Dutch National Ballet”. Paskirta į vieną

0 comments

An End-of-Year Open Letter from the Canadian Lithuanian Youth Association

Greetings to all friends, family and supports of Canadian Lithuanian Youth Association! We’re writing to update all of you near and dear to us, about what’s happened in the few months since our AGM held in late September of 2015, what the 2016 year has in store for us and would like to take this

0 comments

Lietuviškų Kalėdinių dovanų sąrašas – siūlome keletą daiktų kurie primena Lietuvą

Kartu su artėjančiomis didžiosiomis metų šventėmis, dažnai užklumpa ir daugybė rūpesčių – ką padovanoti artimiesiems – tėvams, vaikams, draugams? Ar nebūtų miela Kalėdų švenčių metu ne tik sedėti prie tradicinio Kūčių stalo, dalyvauti šventose Mišiose, bet ir po eglute pakišti lietuvišką kalėdinę dovanėlę. Žinoma, nėra taip lengva ką nors lietuviško surasti gyvenant ne Lietuvoje, o ypač Kanadoje, todėl mes

0 comments

Kanados baleto prima balerina – Vilniaus M.K. Čiurlionio meno mokyklos absolventė

Š.m. lapkričio mėn. Toronto spaudoje daug dėmesio sulaukė viena iš Kanados menų pažibų, “The National Ballet of Canada”, kurios rudens laikotarpio programoje pirmavo premjera 3-jų veiksmų baleto “The Winter’s Tale” – pagal William Shakespeare 1610 metų veikalą, kurio tema pavydo nugalėjimas meilės santykiuose. Šio baleto premjeroje Europoje, Londono “Royal Ballet”, įvykusioje 2014 m. balandžio mėn.,

0 comments

Prisikėlimo parapijos šventė skambėjo dainomis ir vasaros prisiminimais

Kasmet rudenėjant Toronto Prisikėlimo parapijos bendruomenė susirenka ne darbui. Tradicinė metinė parapijos vakarienė būna gera proga susirinkus apžvelgti, kas padaryta, o kartais tiesiog pabūti kartu, pasidžiaugti bendravimu. Ir šiemetiniai parapijos pietūs, vykę lapkričio 7 dieną, buvo tokia rami, ori šventė (rengėjai – parapijos visuomeninės veiklos sekcija, vad. A. Pleinytės). Ji prasidėjo Mišiomis, kurias aukojo Prisikėlimo parapijos

0 comments

Trudeau skatinamas užtikrinti “Victims of Communism” paminklo statybą Otavoje

Komunizmo aukų nuo 1917 m. buvo daugiau kaip 100 milijonų įvairiuose kraštuose. 28 nukentėjusių tautybių pabėgėliai arba palikuonys gyvena Kanadoje. Jų bendruomenių iniciatyva yra noras statyti “Victims of Communism” paminklą. Daugiakultūrinė organizacija “Tribute to Liberty” nuo 2008 m. ruošia šį projektą, tačiau pastaruoju metu, buvo tam tikrų nesutarimų apie paminklo statybą – būtent, paminklo svarbą ir paskirtą vietą

0 comments

Užsienyje gimę lietuvių vaikai turės dvigubą pilietybę

Seimui pritarus, šiandien priimtos Pilietybės įstatymo pataisos, užtikrinančios dvigubą pilietybę užsienyje gimusiems lietuvių kilmės vaikams. Vaikai, užsienyje gimę lietuvių ar mišriose šeimose, automatiškai išsaugos Lietuvos pilietybę – jiems nebebus prievolės sulaukus 21 metų rinktis, kurią – Lietuvos ar užsienio valstybės – pilietybę turėti. “Tai – istorinė diena Lietuvai ir ypač svarbi diena daugeliui užsienyje gyvenančių

0 comments

Ryčio Daukanto karikatūros – tobulas žanras kūrybiškai išreikšti idėją

Karikatūra – platus žanras, tai ne tik šaržuotas žmogaus portretas. Karikatūra gali būti ir papasakota istorija, ir kūrybiškai išreikšta idėja. Kasdien skaitytoją pasiekiančios ryškiausios aktualijos ir politikos naujienos žiniasklaidoje iliustruojamos karikatūromis. Tai tarsi naujienos vizualinė santrauka, vaizdu nupasakota jos esmė. Su dailininko karikatūristo virtuve ir politinės karikatūros žanru vaizdo reportaže supažindiname su karikatūras piešianti Rytį Daukantą. Rytis

71 comments

Trijų kryžių kalnas nušvito Prancūzijos vėliavos spalvomis

Vilnius solidarizuojasi su teroristinio išpuolio Prancūzijoje aukomis. Paminklas ant sostinės Trijų kryžių kalno tris paras bus apšviestas Prancūzijos vėliavos spalvomis – mėlyna, balta bei raudona. Trijų kryžių paminklą vilniečiai visuomet suvokė kaip savo tapatybės ir pasipriešinimo simbolį. Sovietmečiu paminklas buvo susprogdintas, tačiau 1989 metais Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyva atstatytas, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Prancūzijos vėliavos

0 comments

Lithuania’s Lofty Silicon Valley Dreams (via Forbes.com)

Read this great article on Forbes.com, about Lithuania’s tech past and future, comprising an altogether impressive and exciting tech scene. Lithuania’s Lofty Silicon Valley Dreams Just what we need, more killer apps. Add Lithuania to the list of countries that thinks it can house the next Silicon Valley. The largest of the three Baltic states,

0 comments

Knygų skaitymas gyvuoja ir įgauna naujas formas

Šiais elektroninių technologijų persunktais laikais kasdien esame raginami įsigyti vis tobulesnius, vis įmantresnius elektroninius įrenginius, kurie, sakoma, leidžia žmonėms bendrauti žaibo greičiu. Rodos, kad kas antras miesto gatve vaikščiojantis (o kartais, deja, ir automobilį vairuojantis) asmuo laiko prie savo ausų priglaudęs išmanųjįtelefoną arbabaksnojapirštu į kažkokią rankoje laikomą lentelę, jam pranešančią apie svarbius ir nesvarbius tuo

0 comments

“Elniukas GlobaLTukas” kviečia visus po pasaulį pasklidusius Lietuvos vaikus dalyvauti piešinių konkurse “Kalėdos Lietuvoje”

Piešinių, kuriuose – vaikučių prisiminimai ar iš tėvelių bei senelių pasakojimų kilusios svajonės apie tai, kokios Kalėdos yra Lietuvoje, lauksime iki 2015 m. lapkričio 30 d. Originaliausių piešinių autoriams bus išsiųsti Elniuko GlobaLTuko prizai! Ant darbelių užrašę autoriaus vardą, pavardę, amžių ir adresą, siųskite: Elniukui GlobaLTukui URM Užsienio lietuvių departamentas J. Tumo-Vaižganto g. 2 LT-01511 Vilnius LITHUANIA arba el. paštu: lietuviai@urm.lt

0 comments

Dainuojančių žmonių šventė! Toronto lietuvių mišraus choro “Volungė” 40-mečio minėjimo įspūdžiai

Šventė, į kurią buvo einama 40 metų kassavaitinių repeticijų, koncertų, išvykų keliu, mokantis šimtus dainų ar klasikos kūrinių, prasidėjo Toronto Prisikėlimo šventovėje iškilmingomis Padėkos Mišiomis. Jos buvo skirtos, prašant Visagalio palaiminimo dabartiniams “Volungės” dainininkams, jų šeimų nariams ir jau iškeliavusiems į amžinybę buvusiems choro nariams. Iškilioje muzikinės liturgijos programoje dalyvavo smuikininkė Rūta Melkienė, solistas Arūnas

0 comments

Kanados Sporto Apygarda ir Toronto “Raptors” krepšinio klubas Jums pristato 6-tą Lietuvių Dieną

Ateikite paremti Toronto “Raptors” žaidėją, lietuvį Joną Valanciuną kovoje prieš “Sacramento Kings” komandą, gruodžio 20d, Air Canada Centre arenoje. Po varžybų bus proga susitikti su Jonu. Bilietus galima įsigyti: www.raptors.com/ticketpass Kodas: jonas17 Bus Jums suteiktos didžiausios nuolaidos, visoje arenoje. Nedelskite pirkti bilietus – greitai išsiparduos! Jei turite klausimų apie bilietus, kreipkites pas Ryan Donovan (ryan.donovan@mlse.com) arba 416-815-6089.

0 comments

„Uber” žengia į Vilnių

Tarptautinės – keleivių vežimo įmonės „Uber” atstovai pasirašė pasitikėjimo memorandumą su Vilniaus meru Remigiju Šimašiumi. Su bendrove sutarta, kad netrukus sostinėje pradės veikti bandomoji dalijimosi automobiliais programa. „Vilniuje turi atsirasti nauja paslaugų kokybė, o Vilnius – tapti išmaniuoju miestu. Mes norime gero ir greito aptarnavimo, dalijimosi automobiliais paslaugų, mažėjančių transporto spūsčių. ‘Uber’ galėtų tapti alternatyva

0 comments

KLJS rinko lėšas pagalbos siekiančiam jaunimui “Food Truck’n Friday” festivalyje

Spalio 16 d. penktadienį, Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga (KLJS) surengė savo 2015-2016 veiklos metų pirmąjį renginį – dalyvavo maisto festivalyje “Food Truck’n Friday”.  Prisikėlimo parapijos automobilių aikštelėje nuo šių metų liepos mėnesio vykstantis maisto festivalis suburia ne tik įvairiais ir unikaliais maisto patiekalais prekiaujančius pardavėjus, bet pritraukia didelį būrį ir maisto mėgėjų, ypač iš lietuvių

0 comments

Labdaros slaugos namuose atidarytas atnaujintas “Snoezelen” ramybės kambarys

(Nuotrauka viršuje: Gr. Laurinaitytė, Labdaros valdybos pirmininkė ir E. Lelienė, slaugos namų darbuotoja) Rugsėjo 27 d. Labdaros slaugos namuose atidarytas atnaujintas “Snoezelen” kambarys. Kurį laiką jis buvo uždarytas, nes įranga paseno, o dabar Doug ir Jeff Porter aukotomis lėšomis ($7800) jų motinos ir močiutės (buvusios Labdaros gyventojos) atminimui pavadintas “Lois Porter Snoezelen Room” – Labdaroje netoli

0 comments

Toronto grupė “Atžalynas” pradėjo ruoštis 2016m Baltimorės šokių šventei

Jau nuaidėjo skambios lietuviškos dainos garsai nuostabioje Pasaulio lietuvių dainų šventėje Čikagoje… Įspūdžiai nepakartojami! Manau, kad neliko nė vieno toje šventėje dalyvavusio lietuvio, kuris nenubraukė nuoširdžios ir nostalgiškos ašaros, prisimindamas savo tėvų, protėvių bei visų lietuvių kelią nepriklausomybės link ir jų dainuojamas lietuviškas naujas, senas ir taip labai pamiltas patriotines, liaudies dainas. Kas gali be

0 comments

Kanados jaunimas skatinamas jungtis prie Vilniaus piligrimu 2016m Pasaulio jaunimo dienomis Lenkijoje

Po dvidešimt penkerių metų Pasaulio jaunimo dienos (PJD) grįžta į Lenkiją – Krokuvą, mylimą šv. Jono Pauliaus II miestą.  2016-ųjų liepos 26-31 dienomis, jaunimas iš viso pasaulio keliaus į Krokuvą, su Popiežiumi Pranciškumi. Krokuva buvo pasirinkta pagerbiant charizmatišką velionį popiežių Joną Paulių II, kuris buvo kilęs iš to miesto ir inicijavo Pasaulio jaunimo dienų tradiciją. Jonas Paulius

0 comments

Šių metų Nobelio literatūros premijos laureate tapo baltarusų rašytoja S. Aleksijevič

Spalio 8 d. Švedijos karališkoji mokslų akademija Stokholme paskelbė, kad 2015 metų Nobelio literatūrospremijos laureate tapobaltarusių rašytoja Svetlana Aleksijevič. Kaip pranešė akademijos nuolatinė sekretorė Sara Danius, apdovanojimas S. Aleksijevič skiriamas ,,už daugiabalsį jos prozos skambesį, kančios ir narsumo įamžinimą”. S. Aleksijevič gimė 1948 metų gegu- žės 31 d. Ivano Frankivske (Ukraina) kariškio šeimoje. Rašytojos tėvas

0 comments

„Ryanair“ pristatė tris naujas 2016 metų vasaros kryptis iš Vilniaus ir Kauno

Kol mes planuojame žiemos keliones, skrydžių bendrovės ruošiasi naujam vasaros sezonui. Pirmoji naujienas pristatė pigių skrydžių kompanija „Ryanair“. 2016-ųjų vasarą įmonė planuoja vykdyti 29 maršrutus iš Vilniaus ir Kauno oro uostų bei pasiūlyti tris naujas kryptis. Visas naujienas bendrovė pristatė spalio 8 dieną. Pasak „Ryanair“ komercijos direktoriaus Davido O’Brieno, kitų metų vasarą įmonės orlaiviais iš Vilniaus ir Kauno bus

0 comments

Nepaprasta garbė: popiežius klausėsi Kanados lietuvio kūrinio

Rugsėjo paskutinę savaitę JAV lankėsi popiežius Pranciškus. Jo aukojamose Mišiose Filadelfijoje dalyvavo šimtai tūkstančių žmonių, ir šios šv.Mišios buvo perduodamos per televiziją visam pasauliui. Mišių metu popiežiui dalijant komuniją, skambėjo Kanados lietuvio kompozitoriaus Juliano Dariaus Revie parašytos Mišios “The Love of God“. Jas atliko Filadelfijos simfoninis orkerstas ir 350-ties balsų vaikų choras. Tai nebe pirmas

0 comments

Meno terapija – sparčiai populiarėjančios spalvinimo knygos suaugusiesiems

Meno terapija – visame pasaulyje sparčiai populiarėjančios spalvinimo knygos suaugusiesiems. Spalvinimas nuramina smegenų dalį migdolą ( amygdala), kuri kontroliuoja mūsų emocijas ir stresą, todėl jaučiamas atsipalaidavimas, pagerėja koncentracija ir nuotaika, lavinami motoriniai įgūdžiai, vaizduotė, kūrybinis mąstymas, netgi įveikiama nemiga. Suteikite gyvybę įspūdingiems piešiniams ir pajauskite meno terapijos – naujosios meditacijos – teikiamą gilų atsipalaidavimo pojūtį!

0 comments

Savanoris Dainius Šileika – trečiosios kartos išeivis, grįžęs į Lietuvą ir kariuomenę

Rugpjūčio 21 d. Vilniuje, minint paskutinės Lietuvos okupacijos aukos, Aukščiausiosios tarybos – Atkuriamojo seimo gynėjo, kario savanorio Artūro Sakalausko 24-ąsias žūties metines, žūties vietoje, prie paminklinio akmens, ištikimai tarnauti Lietuvai prisiekė 13 karių iš Savanorių pajėgų Didžiosios Kovos rinktinės 801 kuopos. Priesaikos žodžius visų karių vardu skaitė ir dalinio kovinę vėliavą pabučiavo jaunesnysis eilinis Dainius

0 comments

Eime dainuoti! Junkimes į Volungę ir dainuokim dar 40 metų

Švenčiant choro 40-metį, pokalbiui pakvietėme Toronto “Volungės” choro pradininkę – torontietę, buvusią pradžios mokyklos mokytoją Laimą Gustainytę-Underienę. Esi “Volungės” pradininkė. Pradėjai “Volungę” kada? Kodėl? Kas motyvavo imtis iniciatyvos? Iš tikrųjų viskas prasidėjo čikagiškio muzikos mokytojo Fausto Strolios dėka, Dainavos ateitininkų stovyklose. Kas vasarą jis formuodavo stovyklos chorelį. Aš ir keletas kitų merginų iš Toronto visuomet įsirašydavom į stovyklos chorelį. Prisijungdavo ir iš kitų

0 comments

Lietuvių ir suomių filmas įvertintas Tarptautiniame Monrealio kino festivalyje

Tarptautiniame Monrealio kino festivalyje lietuvių ir suomių kurtas filmas „Dvi naktys iki ryto“ (angl. „2 Nights till Morning“, rež. Mikko Kuparinenas) pelnė apdovanojimą už geriausią režisūrą. Ši juosta praėjusių metų rudenį buvo nufilmuota Vilniuje bendradarbiaujant su lietuvių kūrybine grupe. Filme epizodinius vaidmenis atliko ir keli lietuvių aktoriai. Romantinė drama „Dvi naktys iki ryto“ pasakoja apie

0 comments

Ruošiamės 2016 Baltimorės Šokių šventei Dainavos stovyklos šokių kursuose

Nijolė Semėnaitė Etzwiler Viltingai ruošdamasis XV Šokių šventei, kuri vyks Baltimorėje 2016 metų liepos 3 dieną, Lietuvių tautinių šokių institutas (LTŠI) Dainavos stovykloje Manchester, MI, surengė savaitės trukmės kursus, vykusius nuo rugpjūčio 9 iki 16 dienos. Kursuose dalyvavo 55 mokytojai ir grupių vadovai, o taip pat per 50 šokėjų, atstovaujančių po Jungtines Valstijas ir Kanadą

0 comments

Toronto “Gintaras” šokių ansamblis kviečia jaunimą į pirmą repeticiją

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”, po šiltų ir gražių atostogų, vaikų ir jaunių grupių šokėjus kviečia į pirmą repeticiją, kuri įvyks rugsėjo 17 dieną, 6:30 v.v. Anapilyje. Visus vaikučius, kurie nori šokti ir jau yra 2 klasėje, maloniai kviečiame prisijungti. Studentų pirmoji repeticija įvyks rugsėjo 13 dieną,  6:00 v.v. Anapilyje. (šokėjai nuo 11 skyriaus) Visų šokėjų

0 comments

Pasaulio lietuvių meno taryba skatins lietuvius menininkus artimiau bendradarbiauti

Sujungti visame pasaulyje kuriančius Lietuvos menininkus, sukurti erdvę jiems bendrauti ir bendradarbiauti, supažindinti pasaulį su naujausiais Lietuvos ir lietuvių kilmės menininkų darbais. Tokius tikslus sau kelia Jungtinėse Amerikos Valstijose įsteigta ne pelno siekianti Pasaulio lietuvių meno taryba (Lithuanian World Arts Counsil, LWAC), visuomenei ir žiniasklaidai pristatyta iškilmingu koncertu Los Angeles „Hollywood Bowl“ koncertų salėje. Programą

0 comments

Vytauto Kernagio paroda, rugsėjo 8-20d., Kanados Lietuvių Muziejuje Archyve

Lietuvos spaudos fotografų iniciatyva, Vytauto Kernagio Fondas suorganizavo specialią nuotraukų parodą kuri apkeliavo Lietuvą.  Nuotraukos atspindi Maestro Vytauto Kernagio gyvenimo akimirksnius.  Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas kviečia apsilankyti Šiaurės Amerikos parodos premjerą, “Vytautas Kernagis Fotografijose”, š.m. rugsėjo 8-20 dienomis.  Priėmimas bus 2 v.p.p. rugsėjo 13d.  Rodysime papildomos medžiagos apie Maestro Kernagio pasirodymus Kanadoje. Rugsėjo 8 – 20

0 comments

Lietuvės darbai – ypatingo dėmesio sulaukusioje menininko “Banksy” parodoje Jungtinėje Karalystėje

Praėjusį penktadienį, rugpjūčio 21 d., žinomas gatvės menininkas Banksy Anglijos mieste Veston Super Mere, buvusiame vandens parke, atidarė „Dismaland“ parką, kuriame įamžinti kreivi vartotojiškos visuomenės atspindžiai. Jau pirmąją atidarymo dieną žinia apie „Dismaland“ projektą apskriejo pasaulio žiniasklaidą bei sulaukė milžiniško susidomėjimo. Šis projektas įdomus ne tik savo intriguojančia idėja, bet ir tuo, kad jame buvo

0 comments

Jauni profesionalai kviečiami kurti pažangią Lietuvą

Aivaras Vencevičius – vienas iš 76 jaunųjų profesionalų programos (JPP) ‟Kurk Lietuvai” dalyvių, užsienyje įgytas žinias ir patirtį siekiančių pritaikyti kuriant gerovę Lietuvoje. Prie programos dalyvių ir alumnų bendruomenės jau greitai prisijungs ir nauja karta – rugpjūčio 4 d. prasidėjo atranka į ketvirtąją JPP ‟Kurk Lietuvai” laidą, kuri darbus pradės šį rudenį. A. Vencevičiaus teigimu,

0 comments

Toronto balete – du lietuviai priimti 2015/2016 sezonui

Kanados valstybinio baleto trupę Toronte šią vasarą papildė du šokėjai, susiję su Lietuva savo kilme ar mokslais. Tai balerina Jurgita Dronina, Vilniaus M.K. Čiurlionio menų mokyklos auklėtinė, ir Laurynas Vėjelis (spaudoje rašoma Vejalis). Balerina Jurgita Dronina į kanadiečių baleto trupę įsijungė jau turėdama nemažą sceninę patirtį. Ji yra šokusi Švedijos Karališkojo baleto trupėje, penkerius metus

0 comments

Vyriausybė – už referendumą dėl dvigubos pilietybės

Vyriausybė rugpjūčio 19 d. pritarė parlamentarų iniciatyvai kitąmet su seimo rinkimais skelbti referendumą dėl dvigubos pilietybės, bet siūlo balsavimui pateikti kitokį klausimą nei iniciatyvos autoriai liberalai. Seimas yra pradėjęs svarstyti Liberalų sąjūdžio projektą referendume siūlyti išbraukti Konstitucijos nuostatą, kad ‟išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis”. Konstitucinis

0 comments

Jonas Valančiūnas su Toronto „Raptors“ pasirašė įspūdingos vertės kontraktą

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 23-ejų metų 2013 cm ūgio vidurio puolėjas Jonas Valančiūnas ketvirtadienį su Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos Toronto „Raptors“ klubu pasirašė naują 64 mln. JAV dolerių sumos sutartį. Kontraktas, kurio vidurkis po 16 mln. dolerių per sezoną, numato, jog po trejų sezonų krepšininkas turės galimybę tapti laisvuoju agentu. Toronto komandos prezidentas ir

0 comments

J.Valančiūnas išvyko į Torontą, kur su „Raptors“ sudarys ilgalaikę sutartį

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pasirengimą Europos čempionatui jaukia nenumatyta aplinkybė – Jonas Valančiūnas turi nuskristi į Kanadą. Toronto „Raptors“ klubas pasiūlė 23 metų 213 cm ūgio vidurio puolėjui ilgalaikį kontraktą, todėl jis privalo nuvykti už Atlanto, kur jam bus patikrinta sveikata bei sudėti parašai ant kontrakto. Pranešama, kad lietuvis su Toronto ekipa sudarys ketverių metų

0 comments

Gyvuojame jau 365 dienas – Atnaujintos tevzib.com svetainės pirmasis gimtadienis!

Atnaujinta tevzib.com svetainė darbą pradėjo 2014 metais liepos mėnesį. Metų bėgyje internetinėje svetainėje buvo patalpinta beveik 200 straipsnių. Gimtadienio proga skelbiame 15 labiausiai skaitomų straipsnių temas. Tai rodo, kad tevzib.com yra unikali, perspektyvi ir įdomi savo turiniu svetainė: 15 labiausiai skaitomų straipsnių temos Mes norime išgirsti iš Jūsų! Pradėdami antrus metus, mes kviečiame Jus jungtis prie

0 comments

Rugpjūtis tai persikų mėnuo! Švęskite su šiuo pyragu

August is Peach Month! Celebrate with this Delicious Peach Pie CATHY HORYN Time: About 1 hour 30 minutes, Yield 8 servings The crust calls for a combination of butter and lard which results in a superbly flaky crust, but if the idea of lard makes you bristle, all butter will work here too (you might

0 comments

Prezidentės Grybauskaitės kritika Rusijai paskelbtame straipsnyje “Wall Street Journal”

2015-07-23 10:02 BNS, Straipsnis: alfa.lt Rusija gręžiasi į sovietinę praeitį ir vis dažniau taiko sovietų diktatoriaus Stalino režimo metodus, pareiškė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ketvirtadienį paskelbtame straipsnyje. „Matome, kad pastarąjį dešimtmetį Rusijos Federacija vėl gręžiasi į savo sovietinę praeitį ir vis dažniau taiko žiaurius Stalino režimo metodus. Įsiveržimai į Gruziją ir Ukrainą kalba patys už save“,

0 comments

An Interview with Arturas Racas, A Defiant Critic of Lithuanian Journalism

Arturas Racas has spent over 25 years as a journalist in numerous high-profile positions, which included representing France’s AFP, and heading up BNS, a reputable Lithuanian news agency. But he has been closely watched by Lithuania’s State Security Department ever since moderating star-studded discussions at a debate club that they deem too pro-Kremlin. 49-year old

0 comments

Skaitykite apie neseniai įšventinta jauną kunigą – Luką Laniauską

Birželio 13ta dieną, Amerikoje gimes lietuvis Lukas Lankiauskas buvo įšventintas į kunigus (Jėzuitų formacijos). Skaitykite pridėtą straipsnį apie Luko jaunyste, mokslus, ir ateitį. Fr. Lukas Laniauskas, SJ: A Priesthood for the People By Becky Sindelar jesuits.org July 17, 2015 — When newly ordained priest Fr. Lukas Laniauskas, SJ, reflects on his 11 years of Jesuit formation, he notes: “They weren’t

0 comments

Šarūnas Marčiulionis bus įtrauktas į FIBA Šlovės muziejų

FIBA paskelbė devynių krepšininkų, kurie bus įtraukti į Šlovės muziejų, sąrašą. Tarp krepšinio legendų – ir geriausiu visų laikų žaidėju tituluojamas Michaelas Jordanas bei lietuvis Šarūnas Marčiulionis …Skaitykite daugiau 15min.lt… Sarunas Marciulionis to be Inducted into the FIBA Hall of Fame FIBA announced 9 basketball players who will be inducted into its Hall of Fame on September

0 comments

X dainų šventė bus transluojama per lrt.lt liepos 17d, 2 valandą po pietų (Toronto laiku)

Dešimtosios Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės „Padainuosim dainų dainelę!“ filmo-koncerto transliacija bus galima matyti portale LRT.lt šį penktadienį, liepos 17d – minint Pasaulio lietuvių vienybės dieną, 2 valandą po pietų (Toronto laiku)…Skaitykite daugiau… Watch the 10th North American Song Festival on July 17th on LRT TV Friday, July 17th, LRT TV will be showing the entire

0 comments

Liepos 3-5 dienomis Čikaga skambėjo X Šiaurės Amerikos Lietuvių dainų šventės dainomis

(To read the same article in English, please scroll down) Liepos 3-5 dienomis Čikaga skambėjo lietuviškomis dainomis. Tai buvo ypatinga 10-toji Šiaurės Amerikos Lietuvių dainų šventė. Tradicijai prasidėjus 1956 metais Čikagoje, ir paskutinei šventei įvykus Toronte 2010 metais, šį kartą vėl grįžome į Čikagą. Rengėjai buvo paruošę visą eilę renginių, kad žiūrovams ir dalyviams pradėjus

0 comments

„Misija Sibiras’15“ komanda išvyksta į dešimtmečio ekspediciją

Jau liepos 17-ąją, Pasaulio lietuvių vienybės dieną, iš Vilniaus geležinkelio stoties pajudės traukinys su 16 pilietiškų jaunų žmonių. „Misija Sibiras’15“ ekspedicijos komanda keliaus į lietuvių tremties ir kalinimo vietas Tomsko srityje, kur įgyvendins kilnią misiją – nykstančių kapinių bei dar Sibire gyvenančių tautiečių paiešką…Skaitykite daugiau… “Mission Siberia ’15” Team Prepares to Embark on their Tenth

0 comments

Lithuanian-American Ray Bartkus Designed a Mural that uses the Water’s Surface as its Canvas

New York-based artist Ray Bartkus has created a beautiful mural in the Lithuanian city of Marijampolė designed to use the surface of the water as its true canvas. Bartkus intentionally painted it upside-down so that the swimmers, rowers and swans he depicted would be reflected right-side-up onto the river Šešupė, which flows through the city’s center…Read

0 comments

36 Hours in Vilnius, Lithuania – A Mini Travel Guide

A great, mini travel guide for the city of Vilnius, by The New York Times.

0 comments

Lietuvių tautiška giesmė nuskambėjo Čikagos centre liepos 6d.

*Paimta iš Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje – urm.lt Šiais metais liepos 6 d. jau septynerius metus tęsiama tradicija Lietuvos Valstybės dienos proga giedoti Tautišką giesmę neaplenkė ir Čikagos – didžiausios užsienio lietuvių bendruomenės. Siekiant prisijungti prie akcijos „Tautiškos giesmės aplink pasaulį“  generalinis konsulatas Čikagoje, bendradarbiaudamas su JAV Lietuvių bendruomene ir su Nacionaliniais Amerikos lietuvių

0 comments

Wolverines’ Nik Stauskas dealt from Kings to 76ers

U-M’s Stauskas dealt from Kings to 76ers ANTONIO GONZALEZ, AP Basketball Writer 11:11 a.m. EDT July 2, 2015 The Sacramento Kings have agreed to send Nik Stauskas (Michigan), Jason Thompson and Carl Landry to the Philadelphia 76ers as part of a salary-shedding move to pursue free agents, a person with knowledge of the trade told

0 comments

Lietuva pristato svetainę emigrantams www.renkuosilietuva.lt

Specialus tinklalapis emigrantams, neseniai pradėtas Lietuvoje, suteiks visą reikalingą informaciją apie šalį ir jos savivaldybes “bet kuriuo paros metu ” , teigė Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. Lithuania Launches Website for Expatriates A special website for expatriates recently launched in Lithuania will provide all necessary information about the country and its municipalities “at any time of

0 comments

Torontietis Aras Janeliūnas bus Toronto 2015 Pan Am žaidynių pirmasis žiburio nešėjas liepos 7d.

Torontietis Aras Janeliūnas bus Toronto 2015 Pan Am žaidynių pirmasis žiburio nešėjas liepos 7, antradienį, 11.30 v.r. Ši dalis bėgimo prasidės 28 Colonel Samuel Smith Park Drive, Etobicoke, prie Father John Redmond katalikų mokyklos (į pietus nuo Lakeshore Blvd. W. ir Kipling g. sankryžos) ir baigsis prie tos pačios gatvės 7 numerio. Visi galintys yra

0 comments

Giedokite “Tautišką giesmę” kartu su visu pasauliu liepos 6 d.

Liepos 6 d. lygiai 9 v.v. vietos laiku lietuviai visame pasaulyje gieda “Tautišką giesmę” – Tautos himną. Vieningas Lietuvos himno giedojimas jau tapo ne tik brandžios pilietinės savimonės išraiška, bet ir unikalia tradicija, kuri, tikimasi, taps svarbiu Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio šventės akcentu 2018-aisiais metais. Siekiant pasirengti Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-ųjų metinių šventei, pilietinės akcijos

0 comments

Birželio 24 d. – Kaip švesite Jonines?

Kasmet apie birželio 22 – 24 d. būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis (vasaros saulėgrįža). Buvo manyta, kad trumpiausia naktis tai stebuklinga naktis. Lietuviai šią naktį švęsdavo Rasų šventę. Vėliau, į Lietuvą atėjus krikščionybei, šventė sutapatinta su Šv. Jono varduvėmis. Nors šventė buvo sukrikščioninta, senieji papročiai liko tie patys. Kai kuriuos jų, negalėdama išginti, Bažnyčia

0 comments

The Song Festival in Chicago is Almost Here! Vytas Cuplinskas Shares his Vision for the July 2015 event

What is the significance of the two official symbols of the festival – two birds named “Rythm and Melody”? What is the mission of the Festival? Vytas Cuplinskas was born and raised in Toronto, Canada. He studied Fine Arts at York University. Growing up, he attended Lithuanian summer camp at Camp Dainava in Michigan, where

0 comments

Edis Obeliunas of Geelong “Vytis” recounts 65th LAUNA Sports Tournament in Cleveland, USA

Edis Obeliunas June 2015 The Geelong “Vytis” sports club made history this month, participating in the 65th LAUNA (Lithuanian Athletic Union of North America) Sports Tournament in Cleveland, USA, on the weekend of June 4th-7th. This was a monumental event for the club, and for Lithuanians in general, as this is the year they celebrate 25

0 comments

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena – pažyminti 1941 metų masinius gyventojų trėmimus į Sibirą

1941 metų birželio 14 dieną trečią valandą nakties Maskvos įsakymu visuose Baltijos kraštuose – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje – Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Perpildyti žmonėmis gyvuliniai ešelonai vienas po kito riedėjo į Rytus. Daugiau kaip 70 procentų tremtinų sudarė moterys, seneliai ir vaikai. Dėja, politinė įtampa su Rusija Baltijos šalyse nemažėja,

0 comments

Užsienio lietuviai: šauktiniai iš užsienio – neįgyvendinama

Į Vilnių susirinkę seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisija pradėjo nagrinėti Lietuvos valstybės saugumo užtikrinimo, pilietybės, programos „Globali Lietuva“ įgyvendinimo ir darbo kodekso įtakos Lietuvos ekonomikai klausimus. Tarp užsienio lietuviams opių klausimų – privalomoji karo tarnyba gyvenantiems užsienyje. Pokalbyje dalyvavo ir Toronto prelatas Edmundas Putrimas. Skaitykite toliau. Užsienio lietuviai: šauktiniai iš užsienio – neįgyvendinama Autorius: LRT Televizijos

0 comments

Išeivijos vaikams – valstybės parama studijoms Lietuvos edukologijos universitete

Išeivijos lietuviams, jų vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams ar lietuvių kilmės užsieniečių vaikams suteikiama galimybė pasinaudoti valstybės parama studijoms Lietuvos edukologijos universitete (LEU). Teisę gauti paramą turi priimtieji į pirmosios ir antrosios pakopų studijas. Išeiviai ir užsienio lietuviai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą, t. y. stipendiją ir socialinę išmoką. Stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui. Jos išmokamos

0 comments

Vilniaus oro uoste atidaryta kino salė – rodomi lietuvių kurti trumpametražiai kino filmai

„Film Box LT“ kino salėje bus rodomi jaunų kino kūrėjų darbai. Žiūrovai galės pamatyti Baltijos ir Skandinavijos šalių, Lenkijos, Prancūzijos ir Vokietijos trumpametražius filmus. Tačiau pagrindiniu akcentu išliks lietuvių darbai. Rolandas Kvietkauskas, Lietuvos kino centro (LKC) direktorius, teigia, kad šis projektas labai naudingas tuo, jog leidžia didinti lietuviško kino sklaidą. Tai dar viena galimybė pristatyti lietuviškus filmus

0 comments

Kanados lietuvių muziejus-archyvas pristato pirmą parodą naujoje serijoje “Kanados lietuvių kūryba”

Kanados lietuvių muziejuje-archyve džiaugiamės turėdami pirmą parodą naujos serijos “Kanados lietuvių kūryba”. Sveikiname dar Toronte nematytus menininkus iš Londono, Ontario – Kęstutį ir Ritą Vilius.     “Tutis” Vilis užaugo Montrealyje ir 1973m. sukūrė šeimą Londone. Čia jis daugiau kaip 40 m. dėstė fiziologiją medicinos fakultete, Western Ontario universitete. Išėjęs į pensiją, dalį savo laiko

0 comments

Rūtos Šepetys romanas apie lietuviškos šeimos trėmimą į Sibirą taps Holivudo filmu

Rūtos Šepetys istorija apie lietuvių šeimos trėmimą į Sibirą taps filmu. Pasirengimo darbai juda pirmyn, praneša Holivudo spauda. Numatytas filmo pavadinimas – Pelenai sniege (“Ashes in the Snow”). Best-seller “Between Shades of Gray” by Ruta Sepetys to become Hollywood Movie The bestselling novel “Between Shades of Gray” by Ruta Sepetys, about a Lithuanian family’s deportation to

0 comments

Experience Rural Tourism in Lithuania This Summer

Summer is almost here, which means tourism season is upon us. Many of you may be taking advantage of the summer months to plan a trip to Lithuania. It’s the best time to explore the country and visit family. Over the past few years, Lithuania has ranked high on numerous “must-travel” lists and continues to

0 comments

Filmo komanda džiunglėse rado griūvančią lietuvišką ligoninę…

Net nepagalvotum, kad Bolivijoje, džiunglių glūdumoje, lietuvių rankomis statyta ligoninė vargšams. Deja, šiandien ligoninė visų užmiršta – trūksta net kėdžių. Lietuvio A.F. Bendoraičio dėka išliko Amazonės indėnų gentys Amazonės džiunglėse, lietuvis Aleksandras Ferdinandas Bendoraitis (1919-1998) puikiai žinomas dar ir šiandien. Į Bolivijos-Brazilijos pasienį misionierius, kunigas ir gydytojas atvyko 1962 m. “Ką jis rado atvykęs? Kai

0 comments

Svarbi žinia lietuviams – Atminimo siena komunizmo aukoms

Daugiakultūrinė organizacija “Tribute to Liberty” nuo 2008 m. ruošia šį projektą. Šiemet pradedama šio paminklo statyba Kanados sostinėje, Otavoje, prie Aukščiausiojo teismo rūmų. Komunizmo aukų nuo 1917 m. buvo daugiau kaip 100 milijonų įvairiuose kraštuose. 28 nukentėjusių tautybių pabėgėliai arba palikuonys gyvena Kanadoje. Jų bendruomenių iniciatyva dabar statomas paminklas, kuriam reikia artimiausiu laiku surinkti $1,000,000.

0 comments

Klaipėdoje įkurtas maratonas “Vilties bėgimas” vyks ir Toronte, gegužės 30tą dieną

Vilties bėgimo įdėja kilo 2008 metais, kai broliai pranciškonai su Br. Benediktu priešakyje nusprendė pradėti įgyvendinti jau seniai puoselėtą projektą Klaipėdoje įkurti Vakarų Lietuvos onkologinių ligonių informacijos ir pagalbos centrą. Tuomet buvo nuspręsta Klaipėdoje surengti maratoną “Vilties bėgimą”. Jo metu surinktas paramos lėšas panaudoti šio centro statybos pradžiai. Galime pasidžiaugti, kad “Vilties Bėgimo” maratonas sėkmingai vyksta kiekvienais metais

0 comments

Toronto “Klevo Lapai” Mens Hockey Team Ends the Season with an Impressive Second Place Finish

This year’s Baltic Cup tourney highlighted some of the best hockey we’ve ever seen! Every game was settled by one goal and the pace of the games was breathtaking, start to finish! I’m not going to get into the details of the games, because you simply had to see it to believe it! If you’re

0 comments

Upton Sinclair’s “The Jungle” Through Giedrius Subacius’s Lithuanian Lens

Most people have probably heard of the Pulitzer-prize winning author Upton Sinclair. Aside from avid readers, professors often include his novel “The Jungle” on their syllabi, and the author’s politics have engaged modern politicians like Ann Coulter. But if you haven’t ever indulged in his work, you’d never know that his most popular novel “The Jungle”

0 comments

Montrealio lietuvių kultūros asociacija rengia antras metines Montrealio lietuvių dainų dienas

Montrealio lietuvių kultūros asociacija (MLKA), yra oficiali pelno nesiekianti organizacija, įkurta 2014m sausio mėnesi, skatinti Lietuvos kultūros įvykius Monrealyje. Jos tikslas yra atkreipti vietinės bendruomenės dėmesį į Monrealio talentą, bet ir taip pat išryškinti talentingus lietuvius aplinkinėse lietuvių bendruomenėse. Pagrindinis kasmetinis MLKA renginys tai Montrealio lietuvių dainų dienos, kurios vyks gegužės 16-17 dienomis, 2015m. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.mlka.ca The Montreal

0 comments

Prasidėjo registracija Romuvos vasaros skautų stovyklai

Šios vasaros Toronto lietuvių skautų stovykla “Romuva 53” vyks rugpjūčio 16-22 dienomis, 2015m. Registracijos lapas prisegtas su priedais. Laukiame vasaros ir Romuvos! Registration for Lithuanian Scout Camp “Romuva” 2015 has Begun Please find attached the “Romuva 53” Registration Package. Camp Romuva occurs from Sunday, August 16th to Saturday, August 22nd, 2015. All leaders and volunteers must

0 comments

Toronto “Volungės” choristai besiruošdami Dainų Šventei sužavėti nauju K.Daugirdo kūriniu “Dainuojanti revoliucija”

“Padainuosim dainų dainelę” Danguole Lelienė Kovas,2015 Nuoširdžiai ir užtikrintai žengiam į baigmės tiesiąją Dainų šventės Čikagoje link. Apie 90 iš mūsų, “Volungės” didysis Toronto lietuvių choras, Negalim sustot dainuot, nes Mūsų dienos kaip šventė, kai Atskrend sakalėlis ir Giria žaliuoja… 2015 m. liepos 5 dieną Čikagoje vyks 10-oji Amerikos lietuvių dainų šventė, kurioje bus ne

0 comments

Skaitykite Kanados Lietuvių Jaunimo Sajungos (KLJS) atstovių įspūdžius Pietų Amerikos lietuvių jaunimo kongrese, Urugvajuje

2015 sausio mėn. 13 -18 dienomis Kanados Lietuvių Jaunimo Sajungos (KLJS) atstovės Skaidra Puodžiūnaitė ir Daina Šablinskaitė dalyvo Pietų Amerikos lietuvių jaunimo kongrese Montevidėjuje, Urugvajuje. Pirmasis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas (PALJS), buvo suburtas 1997m prelato Edmundo Putrimo iniciatyva. Pr. Putrimas norėjo rasti būdą, kaip prasmingam darbui suvienyti tris aktyviausias Pietų Amerikos lietuvių jaunimo organizacijas: Urugvajaus,

0 comments

Nepamirškite užsiregistruoti ŠALFASS vaikų-jaunių krepšinio varžybomis iki kovo 31d.

ŠALFASS vaikų-jaunių krepšinio varžybos įvyks š.m. gegužės 23-24 d.d. Lemonte, JAV. Čikagos “Lituanica” organizuoja šių metų varžybas, vadovaujant Aurimui Matulevičiui. Gali dalyvauti berniukai ir mergaitės klasėse B (g. 1999-2000 m.), C (2001-2002 m.), D(2003-2004 m.), E (2005-2006m.) ir F – molekulės (g. 2007m. ar vėliau). Kviečiami visi ŠALFASS klubai, užsiregistravę 2015 metams. Rungtynėms registracija baigiasi kovo 31 d. Siųsti

0 comments

Canadian Lithuanian Youth Association Basketball Independence Cup – Get all the Highlights Here

On January 17th, Canadian Lithuanian Youth Association (CLYA) held its second Independence Cup basketball tournament at Resurrection parish for local Lithuanian clubs. Toronto “Ausra”, Hamilton “Kovas”, Toronto “Rezistencija” and Etobicoke’s “Karve nemoka” (KNM) fought it out for the Cup in a day of friendly sportsmanship and camaraderie. In preliminary rounds “Ausra” was able to defeat

0 comments

Toronto jaunimo choras ruošiasi dainuoti X Dainų šventei Čikagoje

Toronto jaunimo choras veikia labai įdomiai – kai yra progų padainuoti, tada jaunimas randa laiko repetuoti.  Choras buvo įkurtas 2003 metais Pasaulio lietuvių dainų šventei „Mes“.  Vieni važiavo šokti, o mes dainuoti. Nuo to laiko, mūsų veikla “atgimsta” prieš kiekvieną įšeivijos dainų šventę – 2006 metais Čikagoje; 2010 metais Toronte, ir dabar 2015 metais liepos

0 comments

Watch “Arvydas Sabonis 11” at the Royal Cinema on March 15th – A Documentary Film About the Lithuanian Basketball Star’s Life & Career

“Arvydas Sabonis.11” ­ is an open, sincere, warm, and funny story about Arvydas Sabonis’ life and legendary career. Born in Kaunas, Lithuania, Sabonis began playing basketball at age 13. Throughout his career, he has played in a variety of leagues, and spent seven seasons in the NBA. He is recognized as one of the best

0 comments

Lietuvių režisierius siekia atgaivinti misionieriaus A. F. Bendoraičio legendą, prašosi paramos

Ambicingas naujosios kartos kino režisierius Vytautas Puidokas, Amazonės džiunglėse susidūręs su savo tautiečio Aleksandro Ferdinando Bendoraičio legenda, pasiryžo paversti ją kino filmu. Pietų Amerikos žemyne vienas didingiausių ir paslaptingiausių išeivijos lietuvių garbinamas ir dievinamas, nors nuo jo mirties prabėgo jau kone du dešimtmečiai. Lietuvoje jo asmenybę gaubia tyla ir… paslaptys. Alexander The Grand (English sub)

0 comments

Learn to Speak Lithuanian at Klaipeda University in Lithuania – Beside the Stunning Baltic Sea

Visit Lithuania, the land of the oldest language of modern Indo-European languages, and learn Lithuanian! From July 17th – August 14th, Klaipeda University is again offering its annual, 4-week, intensive language study course to foreigners, as a Lithuania language and culture summer school. This is arguably the best time in Klaipeda, as course participants will

0 comments

Children and Emigration: Exploring the Advantages and Hardships of Bilingual, Expatriate Children

Bilingualism – To expatriate children, this is often the only means to maintain close relationships with their parents and relatives of their parents’ home country. “With use of the family’s language dwindling, relations between parents, children, and same-language speaking relatives become strained,” says Loreta Vilkyte, herself a decade-long immigrant to the UK, recently having published

0 comments

Rima Gungor delivers a speech – “#UzLietuva: 25 Years of Freedom” – at the Commemoration for Lithuanian Independence in Toronto

Second-generation Lithuanian Rima Gungor gave a heartfelt and passionate speech at the Commemoration for Lithuanian Independence in Toronto on Saturday, February 21st. She spoke about how being Lithuanian has shaped her identity, and what it means to her personally. She is working on a documentary film, “Game Changer: Lithuania’s Nonviolent Revolution” – a film set

0 comments

Junkitės prie pilietinės akcijos „Lietuva kviečia“ kovo 10 d., skirtą suburti užsieniečių lietuvių vaikus

(Straipsnis patalpintas: www.lvjc.lt) Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC) inicijuoja pilietinę akciją „Lietuva kviečia“, skirtą suburti skirtingose šalyse gyvenančius lietuvių vaikus, dabartinius jų klasės draugus ir Lietuvos mokyklų moksleivius bei kartu pasveikinti Lietuvą, mininčią Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį. Iš Lietuvos išvykę vaikai jaučia Tėvynės ilgesį. LIETUVA KVIEČIA suteikia galimybę jiems palaikyti ryšį su bendraamžiais Lietuvoje bei ugdyti jų

0 comments

Kanados chorai ruošiasi X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventei

“Torontiečių sniegas ir šaltis nebaugina – šildo juos daina ir mintys, jog vasara jau nebe už kalnų” (Straipsnis ir nuotraukos Nijolės Benotienės, patalpintas www.choras.lt) Į X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventę “Padainuosim dainų dainelę”, liepos 3-5 d. savaitgalį nuaidėsiančią Čikagoje, atvyks trylika kolektyvų iš Kanados. Net penki iš jų repetuoja Toronto Prisikėlimo parapijoje, vienam iš

0 comments

Konsulė dalinasi Lietuvos istorija ir kultūra Aliaskoje

Svaja Vansauskaitė-Worthington buvo vos 18 mėnesių amžiaus, kai jos šeima pabėgo iš Lietuvos, išvengti okupacijos. Šeima apsigyveno pabėgėlių stovykloje amerikonų zonoje, Berlyne, Vokietijoje, o tėvas dirbo kelis metus, kol galėjo perkelti savo šeimą į Jungtines Amerikos Valstijas. Svaja Worthington sako, kad nepamiršo savo lietuviškos kilmės. Ji užaugo Čikagos lietuvių bendruomenėje, išmokusi tradicinių liaudies dainų, šokių, bei

0 comments

Garsioji „Kaziuko Mugė“: kilmė, raida, tradicijos

Kaziuko mugė – tai kasmetinė Lietuvoje rengiama folkloro mugė, kurioje žmonės pardavinėja savo pagamintus liaudiškus dirbinius. Mugė dažniausiai rengiama artimiausią sekmadienį iki Šv. Kazimiero dienos, kovo 4 d. Kaziuko mugės ištakos siekia XVII a. pradžią. 1602 m. lapkričio 7 d. popiežius Klemensas VIII oficialiai paskelbė Kazimierą šventuoju, Lenkijos ir Lietuvos. Spėjama, kad nuo 1636 m.

0 comments

Valdui Adamkui – pasaulio lietuvių sporto ambasadoriaus vardas

Lietuvos olimpinė akademija ir Pasaulio lietuvių sporto asociacija prezidentui Valdui Adamkui antradienį iškilmingai suteiks Pasaulio lietuvių sporto ambasadoriaus vardą. Garbės diplomas ir prizas už aktyvią, nuoširdžią ir nenuilstamą veiklą, išskirtinius diplomatinius nuopelnus Lietuvos sportui ir tautiečių sportininkų populiarinimą pasaulyje prezidentui V. Adamkui bus įteiktas 14 valandą Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Senato posėdžių salėje (Studentų g.

0 comments

Nacionalinis diktantas vyks vasario 21 dieną

Nacionalinis diktantas vėl kviečia visus lietuvių kalbos mylėtojus pasitikrinti žinias. Pilietinės minties instituto organizuojamas Nacionalinio diktanto konkursas vyks vasario 21 dieną 11 valandą. Diktantas bus transliuojamas per LRT radiją. Diktantą bus galima rašyti visose Lietuvos savivaldybėse, mokyklose, Vilniaus knygų mugėje ir Lietuvos ambasadose užsienyje. Savo duris Nacionalinio diktanto dalyviams konkurso dieną atvers ir Lietuvos bibliotekos.

0 comments

The Excursionist – Movie Screening at the 5th Annual Baltic-Nordic Film Festival in Ottawa

Ekskursante (The Excursionist) dir. Audrius Juzenas Lithuania, 2013, 110 minutes Lithuanian and Russian with English subtitles Movie Screening at Bright Nights: The 5th Annual Baltic-Nordic Film Festival Ottawa – River Building Theatre, Carleton University Sunday, February 8th, 2015 4:00 pm – 6:00 pm Buy tickets here One of the most ambitious Lithuanian productions of recent years,

0 comments

Lithuania’s Many Political Commemorations

The beginning of every year marks a slough of political celebratory anniversaries for the country of Lithuania. There’s at least one celebration each month, for the first three months of the calendar year. But if you’re like me, it can become difficult to remember exactly which date represents each political victory. On which day did

0 comments

Melodija ir Ritmas jau kelyje – du paukštukai, būsimosios X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės simboliai

Melodija ir Ritmas jau kelyje Jolanta Urbietienė, JAV lietuvių bendruomenė www.pasauliolietuvis.lt Kas gi tie Melodija ir Ritmas, paklausite. Ogi tai du paukštukai, būsimosios X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės simboliai. Oranžinės spalvos Melodija iškeliavo pas chorus į rytinę JAV pakrantę bei Kanadą, o geltonas Ritmas lanko dainininkus vidurio ir vakarų JAV. Dainų šventės jaunojo minčių

0 comments

The Lithuanian Film of the Year “The Invisible Front” is Now Available on DVD

Pre-orders are being taken until March 1 for delivery by March 11, in commemoration of Lithuania’s restoration of independence in 1990. Order online today at http://theinvisiblefront.com Read more about this groundbreaking film here. Dabar galite užsisakyti filmą “Nematomas Frontas” į namus, DVD formatu Užsakyti filmą dabar iki kovo 1d, pristatymui iki kovo 11d, minint Lietuvos nepriklausomybės

0 comments

Montevidėjuje sausio 16–18 dienomis vyko Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių suvažiavimas

Urugvajaus sostinėje Montevidėjuje sausio 16–18 dienomis vyko Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių suvažiavimas. Jame dalyvavo užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius. Sveikindamas dalyvius viceministras atkreipė dėmesį į Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių aktyvumą ir svarbą palaikant ryšius su Lietuva. „Nepaprastai džiaugiuosi, kad, būdami taip toli nuo Tėvynės, jūs išsaugojate lietuviškas šaknis, lietuvišką identitetą. Branginame kiekvieną, kuris myli Lietuvą,

0 comments

Jonas Valanciunas and Leo Rautins on Canadian High School Basketball

It’s Jonas’ turn to be the sports reporter. Jonas went to watch basketball at Leo Rautins’ high school, St. Mike’s, and interviewed the Canadian-Lithuanian basketball star. Enjoy below. Jonas Valančiūnas ir Leo Rautins kalbą apie krepšinį vidurinėse mokyklose Kanadoje Jono eilė būti sporto žurnalistu. Neseniai Jonas lankėsi Kanados-Lietuvio, krepšinio žvaigždės ir Toronto Raptors sporto pranešėjo Leo

0 comments

Prisidėkite prie virtualios parodos “Šimtmečio belaukiant: Vasario 16-oji mano šeimoje”

Esi lietuvis ir šventi Lietuvos valstybės atkūrimo dieną? Pasidalink savo nuotraukomis su visais virtualioj parodoj Projektas – virtuali paroda „Šimtmečio belaukiant: Vasario 16-oji mano šeimoje“ prasidėjo 2014 m. vasario 16d. Projekto tikslas – pasidalinti nuotraukomis, idėjomis, mintimis, tradicijomis, pasakojančiomis apie tai, kaip lietuviai visame pasaulyje švenčia Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Ši virtuali paroda siekia prisidėti

0 comments

Skaitykite visas naujienas ir informacija dėl 2015m lietuvių dainų šventės čia

Chorai repetuoja. Posėdžiaujame. Kuriame. Ruošiamės 2015 metų liepos 3-5 dienomis vyksiančią dešimtąją Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventę Čikagoje. Lankykite dažnai www.dainusvente.org sužinoti visas naujienas ir infomaciją apie ateinančią dainų šventę. Jau galima rezervuoti kambarius šventės viešbutyje ir užsisakyti pokylio bilietus. Dalyviams yra įmanoma skaityti natas tinklialapyje, ir klausytis įrsašų. Get Up to Date News and

0 comments

The Canadian-Lithuanian Sports Federation & The Toronto Raptors present Fans with the 5th Annual Lithuanian Heritage Day on Sunday, January 18th, 2015

The Canadian-Lithuanian Sports Federation & The Toronto Raptors presented fans with the 5th Annual Lithuanian Heritage Day on Sunday, January 18th, 2015. Hundreds of Lithuanian fans from Toronto and surrounding areas came to the Air Canada Centre on Sunday, January 18th to cheer on Toronto Raptor Jonas Valanciunas and his team, as they took on

0 comments

Lithuanian Editorial Office Evacuated After Written Threat, Brown Powder Received

Lithuanian Editorial Office Evacuated After Written Threat, Brown Powder Received News portal Delfi gets letter in Russian, Editor Menaced by Name By Liis Kängsepp Updated Jan. 15, 2015. 4:59pm ET Lithuanian news portal Delfi on Thursday received a letter containing a threat to launch a Charlie Hebdo-style attack on its journalists, prompting the evacuation of

0 comments

Balsuokime už Joną Valančiūną NBA All-Stars rinkime!

Spauskite čia norėdami sužinoti kaip galite balsuoti už savo mėgstamą krepšininką. Mes sergame už Joną! Vote for Jonas Valanciunas in the 2015 NBA All-Stars Ballot It’s never been easier to get your favorite players into the NBA All-Star Game! This year, fans all around the world will have multiple ways to cast their vote. CLICK HERE to find out

0 comments

Atmintis apie Lietuvos laisvės gynėjus liudys ir atstovybėse užsienyje

Atmintis apie Lietuvos laisvės gynėjus liudys ir atstovybėse užsienyje Sukurta 2015.01.09 / Atnaujinta 2015.01.09 16:17 Lietuvos atstovybės užsienyje kartu su lietuvių bendruomenėmis ir Lietuvos draugais tragiškus, tačiau šalį į Nepriklausomybę atvedusius Sausio 13-osios įvykius minės ir daugelyje užsienio šalių. Čikagos apylinkėse Laisvės gynėjų dienos minėjimą sausio 18 d. rengia Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje, lietuvių evangelikų

0 comments

Canadian Cafe Network Second Cup enters Lithuania

Canadian cafe network Second Cup enters Lithuania BC, Vilnius, 06.01.2015.Print version thebalticcourse.com On Monday, January 5th, Canadian-based coffee franchise and retailer Second Cup launched a cafe in Lithuania’s capital Vilnius, in business centre 3 Bures. EUR 200,000 was invested in the cafe and more are planned to be opened in the future, reports LETA/ELTA. The

0 comments

Pakartotinai pristatoma teatro studijos “Žalios lankos” komedija “Vakarienė vištidėjė”

Po didelio pasisekimo, pakartotinai pristatoma teatro studijos “Žalios lankos” komedija “Vakarienė vištidėjė”. Režisierė Daiva Botyrienė. Vaidinimas įvyks sekmadienį, š.m. sausio mėn. 25 d., 4:00 v.p.p; Prisikėlimo parapijos salėje. Vietos numeruotos. Bilietus galima užsisakyti per Algį tel. 416-231-1423. Organizatorius “LithArts Productions”.

0 comments

Klausykitės užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus kalėdinį sveikinimą

0 comments

Skaitykite apie pasaulio lietuvius naujame tinklalapyje pasauliolietuvis.lt

Norime pristatyti naują lietuvių susitikimų vietą internete: pasauliolietuvis.lt. Skaitykite, žiūrėkite, praneškite naujieną bičiuliams, savo bendruomenėms, draugams.  Read About Lithuanians from Around the World on the New Website pasauliolietuvis.lt We introduce to you a new, online news source: pasauliolietuvis.lt. Read the latest news from Lithuanian communities around the world, stay connected, and share the website with your

0 comments

Jackie Clarkson tampa Lietuvos garbės konsulu

Buvusi Naujojo Orleano politikė Jackie Clarkson pirmadienį gruodžio 15d tapo Lietuvos garbės konsulu. Clarkson turi ryšius su Baltijos tautomis, nes jos močiutė emigravo iš Lietuvos 1914m į Naujasį Orleaną. Jos daugiausia dėmesio bus skiriama prekybai, komercijai ir turizmui. Jackie Clarkson Becomes Honorary Consul to Lithuania Print Andrea Shaw, NOLA.com | The Times-Picayune By Andrea Shaw, NOLA.com | The Times-Picayune

0 comments

Lietuvos generalinis konsulatas Los Andžele, JAV, iki šio mėnesio pabaigos turėtų pradėti savo veiklą

Sprendimas įsteigti konsulatą šiame JAV mieste, kurio apylinkėse gyvena nemažai lietuvių ir lietuvių kilmės amerikiečių, jau buvo priimtas anksčiau Lietuvos parlamento užsienio reikalų komitete. Pagal rezoliucijos projektą, kurį parengė Lietuvos užsienio reikalų ministerija, generalinis konsulatas turėtų prisidėti, gerinant konsulines paslaugas vakarų JAV ir padėti stiprinti kultūrinius ryšius su vietos bendruomene. Be Lietuvos ambasados ​ Vašingtone,

0 comments

Lietuvos architektūros firma “Do Architects” sukūrė naujoviškus “Riedančius Namus”

Lietuvos architektūros firma “Do Architects” sukūrė naujovišką modulinio būsto pavyzdį– ritinio formos, stiklo sienomis namus, vadinamus “Riedantys Namai.” Nors iš tikrųjų jie nėra riedantys namai, jie puikiai perteikia šiuolaikinės namų statybos ir apdailos galimas naujoves. Šie naujo tipo namai buvo kuriami specialiai Baltijos pajūrio Svencelės gyvenvietei, kurioje pagal tos pačios architektų grupės projektą anksčiau buvo

0 comments

The Year 2015 is Just Around the Corner…. How Will You be Celebrating New Years Eve?

Hopefully together with Kanados lietuvių jaunimo sąjunga (KLJS) and all of our beloved Lithuanian friends from all over North America and beyond! Three years ago, KLJS organized a successful New Year’s Celebration over several days. Our demographics were a combination of “jaunimas” and adults with attendees from all over Toronto, Southern Ontario and neighbouring American

0 comments

Spirikaitis, centrinė figūra sukčiavimo schemoje, nuteistas 10 metų federaliniame kalėjime

A.R.Spiritaitis Klyvlando teisme pripažintas kaltu del didelės pinigų sumos pasisavinimo ir nuteistas 10 metų laisvės atėmimo. Antras punktas teismo nuosprendyje – sugrąžinti iššvaistytus $15mln į kooperatyvo kasą. A.R.Spiritaitis iš lietuvių kredito kooperatyvo “Taupa “pasisavino pats didelę sumą pinigų ir leido juos švaistyti savo bendradarbiams. Iš $23mln,. buvusių “Taupos” banko kasoje pasisavinta $15mln. “Taupos” kredito kooperatyvas

0 comments

Dalia Grybauskaitė geriausių pasaulyje moterų – vadovių sąraše

BBC Žinių tarnyba sudarė geriausių pasaulyje moterų – vadovių sąrašą. Šiame sąraše yra ir Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės pavardė. Lietuvos pirmoji prezidentė moteris savo pirmuosius rinkimus laimėjo 2009 m; pakartotinai buvo išrinkta 2014m antrajam terminui. Didėjant Rusijos agresijos grėsmei, daugeliui rinkėjų patiko jos aiškios antiputiniškos nuostatos. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, D.Grybauskaitė dirbo įvairiose valstybės institucijoje, 2001

0 comments

LSU studentai buria NBA žaidimo mėgėjus

Lietuvos sporto universiteto (LSU) studentai ir vėl stebina užmojais garsinti Šiaurės Amerikos krepšinio lygą (NBA). Neseniai jie atliko tyrimą apie lygos rinkodarą, o dabar įkūrė „Žaidimų lygą“, kuri į internetinio NBA žaidimo „NBA 2K15“ turnyrus buria personalinių kompiuterių ir „Playstation4“ konsolių turėtojus. „Žaidimų lyga“ plečia partnerių ratą ir bendradarbiaus su Lietuvos sporto universitetu. „Neabejoju, kad

0 comments

Jaunos Kanados žvaigždės kaip Nik Stauskas pripažįsta buvusio Toronto Raptors V.Carter nuopelnus, jo pagerbime trečiadienio vakare

Toronto ACC arenoje “Raptors” žaidėjai lapkričio 19vakarą negailėjo plojimų krepšininkui Vince Carter, kuris beveik prieš 10 metų paliko Torontą ir supykusius dėl “išdavystės” sirgalius. Tą vakarą tariamos nuoskaudos buvo užmirštos, ir visi susirinkusieji atsistodami padėkojo krepšininkui, kurio dėka šis žaidimas tapo daug populiaresnis. Toronto “Raptors” komanda, mininti savo gyvavimo 20-metį, trečiadienį po žaidimo su Memphis

0 comments

Dėmėsio studentams! Toronto Lietuvių Namų – Labdaros Švietimo Fondas skiria stipendijas

Toronto Lietuvių Namų – Labdaros Švietimo Fondas praneša, kad skiria stipendijas: VIENĄ -$1,500 , likusiejį KETURIAS PO $1,000 Prašymo anketas galima įsigyti internetiniame tinklalapyje www.labdara.ca. Prašymus pateikti iki 2015m sausio 9d 4vv. Komisija svarstys tik tuos prašymus, kurie bus pilnai užpildyti ir atliks visus reikalavimus.   Attention Students! The Lithuanian Canadian Community Association of Toronto –

0 comments

“Pirmieji lietuviai Teksase” – Dokumentarinis filmukas apie Teksaso valstijos lietuvius, atvykusius iš Mažosios Lietuvos

Tarp pirmiausių Europos emigrantų į JAV Teksaso valstiją 19-to šimtmečio viduryje, buvo ir maza grupė lietuvių – iš Mažosios Lietuvos. Pirmosios žinios apie pamario krašto gyventojų emigraciją į Teksaso valstiją Amerikos lietuvių spaudoje pasirodė prieš gerą dešimtmetį. Iki tol retas kuris žinojo, kad pirmieji lietuviai emigrantai buvo ne iš Didžiosios, bet iš Mažosios Lietuvos. Emigrantai

0 comments

“Nematomas frontas” – pasakojimas apie Lietuvos pogrindžio pasipriešinimą sovietų okupacijai – JAV kino ekranuose

Tai nemažai apdovanojimų gavusi, tikrais įvykiais pagrįsta kino istorija apie dviejų žmonių meilę ir kovą už laisvę. Lapkričio 7 d su šiuo kino filmu buvo pirmiausiai supažindinti niujorkiečiai Manhatten centre esančiame kino teatre Cinema Village. Šiuo seansu ir prasidėjo kino filmo “Nematomas frontas”pristatymo kelionė po JAV. Jai buvo neblogai pasiruošta – daugelyje JAV spaudos leidinių

0 comments

Filmų kūrėjas Kestutis Drazdauskas dalyvauja 2014m Halifakso kino festivelyje

Kanadoje kino pramonė klesti: ji sukuria šimtus tūkstančių darbo vietų, papildo valstybės iždą milijardinėmis sumomis. Kanadoje rengiami kino festivaliai darosi vis populiaresni. Juose galima sutikti ir Lietuvos kino kūrėjų. Visai neseniai skaitydama apie kino festivalį Halifakse, buvau maloniai nustebinta, atradusi Sydney Buzz straipsnį apie filmų kūrėją Kestutį Drazdauską, kuris dalyvavo Halifakso festivelyje Strateginiai partneriai (Strategic

0 comments

Energetinė laisvė Lietuvai: Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalas (SGDT)

Spalio 27 d. pro Klaipėdos uosto vartus įplauks Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo laivas-saugykla simboliniu vardu “Independence”. Tai bus istorinė diena, atversianti naują Lietuvos energetikos puslapį – šalis užsitikrins alternatyvų dujų tiekimo šaltinį. Pirmasis Baltijos šalyse suskystintųjų gamtinių dujų terminalas taps alternatyva šiuo metu vieninteliu keliu į Lietuvą vamzdynais importuojamoms dujoms, gaunamoms iš Rusijos. URM Užsienio

0 comments

Verta aplankyti Lietuvą 2015m!

Kelionių žinovai “Lonely Planet” sutinka, kad iš visų šalių ir pasaulio regionų 2015m ypač verta aplankyti Lietuvą. Jie parengė 10-ties lankytinų 2015m šalių sąrašą; jame Lietuva –trečioje vietoje. Kodel? Skaitykite toliau. Naujausia euro zonos narė Nuo 2015 metų sausio menesio Lietuva taps naujausia euro zonos nare – galutinis žingsnis kelionėje nuo priešiškos Sovietų sąjungos į

1 comment

Tiesiogiai stebėkite transliacijas iš gražiausių Lietuvos vietovių

www.lietuvatavodelne.lt Per pirmąsias dvi savaites net 73 pasaulio šalių gyventojai pradėjo stebėti gražiausius ir įdomiausius šalies vaizdus, rodo projekto „Lietuva tavo delne“ statistika. Dažniausiai lankytojams įdomu pasižiūrėti į veiksmą Vilniuje, Trakuose ir Klaipėdoje. Ilgiausiai stebimos transliacijos – iš Baltijos pajūrio ir sostinės Katedros aikštės. „Statistika rodo, kad lankytojus sugrįžti skatina dinamiškas vaizdas. Įsibėgėjant rudeniui ir

0 comments

14-metis lietuvis protingesnis nei genijai A. Einstein, S. Hawking

Lietuvoje gimęs, Worcester, Massachussetts, gyventantis 14 metų berniukas pasiekė neįtikėtiną 162 balų rezultatą IQ teste – aukštesnį, nei Stephen Hawking, Albert Einstein ir Bill Gates. Todėl jis dabar – vienas iš protingiausių žmonių pasaulyje. Pauliaus Zabotkos tėvai, nedelsdami užregistravo savo sūnų MENSA (aukščiausių pasaulyje “IQ” turinčių organizacijos) egzaminui rugsėjo mėnesį, nes buvo įsitikinę, jog jų

0 comments

Knygos apžvalga – “Bėgom, svajojom, bet ar tikėjom?”

[gview file= “http://www.tevzib.com/wp-content/uploads/2014/10/Kurpis-Begomsvajojom_38.docx”]Gediminas Kurpis’ Review of the Book “Manėm, kad greit grįšim,” a Compilation of Personal Stories from World War II Expats “Manėm, kad greit grįšim” is a book comprised of 18 interview-style conversations with Lithuanian expatriates who fled Lithuania from imminent Soviet threat during World War II. 19 interviewees (8 men, 9 women, and a married

0 comments

Estų simpoziumas, baltiečių egzodo iš savo tėvynių 70-mečio paminėjimui

[gview file= “http://www.tevzib.com/wp-content/uploads/2014/09/Estu-seminaras.pdf”]Estonian Symposium in Commemoration of the 70th Anniversary of DP Immigration The Estonian Studies Centre in Toronto, together with the VEMU museum, held a symposium called “Everyday Culture as the Keeper of National Identity” at Tartu College on September 20th, 2014. The symposium was organized to mark the 70th anniversary of the exodus

5 comments

V. Naudžiūnaitės aprašymas Šiaurės Amerikos ateitininkų suruoštos konferencijos “Profesionalų kelias”

Rugpjūčio 15 – 17 d., 2014, Šiaurės Amerikos ateitininkai suruošė konferencija Vašingtone vardu “Profesionalų kelias.” Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkė Vida Naudžiūnaitė dalyvavo konferencijoj, ir pristato skaitytojams savo įspūdžius. Skaitykite toliau. [gview file= “http://www.tevzib.com/wp-content/uploads/2014/09/Naudziunaite-Profesionalu-kelias.pdf”]  “Professional Paths” – A Conference Hosted by the North American Lithuanian Youth Association “Ateitis” From a report by Vida Naudziunas The conference took

1 comment

Šiaurės Amerikos baltiečių plaukimo rungtynės vyks šeštadienį, spalio 25d. Kviečiame dalyvius registruotis.

2014 m. Šiaurės Amerikos baltiečių plaukimo rungtynės vyks šeštadienį, spalio 25, Kiwanis Centre of Excellence (McMurchy Pool), 247 McMurchy Ave., Bramptone. Registracija – 4.30 v.p.p., pradžia – 5 v.p.p. Dalyviai gali registruotis ne daugiau kaip 4 rungtims. Mokestis – $15 (iki 10 m.), $20 kitose kategorijose. Plaukikai turi būti estų, latvių arba lietuvių kilmės. Premijos

0 comments

Pasaulio lietuvių bendruomenės sveikinimas mokiniams

Mielieji, Nepailstantis laikas praeitin nusinešė dar vieną vasarą. Mokyklos skambutis vėl kviečia mokinukus į klases. Nuskambės jis ir visuose pasaulio kampeliuose išsibaršiusiose lituanistinėse mokyklose. Rugsėjis. Už slenksčio – didelė atsakomybė, nuolatinis tobulėjimas, nauja patirtis ir viltis… Mieli lituanistinių mokyklų moksleiviai, skverbkitės į žinių pasaulį, dalinkitės atradimo džiaugsmu, išlikite lietuviais, kur Jūs begyventumėte. Mieli mokytojai, atiduokite

0 comments

Toronto jaunimo choras pradeda choristų ruošą į dešimtą Dainų Šventę ir kviečia visus susidomėjusius dalyvauti

Dešimtoji Dainų Šventė – “Padainuosim dainų dainelę”, įvyks kitais metais. Choristų ruoša jau prasidės šį rudenį. Organizatoriams svarbu žinoti dalyvaujančių skaičių, kad šį pavasarį galėtume užsakyti atitinkamą skaičių gaidų knygų.

0 comments

Ruošiamės dainų šventei! Chorvedžių seminaras Dainavos stovykloje

Nijolė Benotienė – Rugpiūčio 18, 2014 2015 metų Dainų Šventės “Padainuosim dainų dainelę” chorvedžių seminaras įvyko rugpjūčio 14 – 17 dienomis Dainavos stovykloje, Michigan valstijoje. Tai jau trečias toks choro vadovų suvažiavimas organizuojamas prieš kiekvieną dainų šventę. Seminare dalyvavo 68 chorų vadovai ir choristai iš Kanados ir Amerikos. Šio renginio tikslas – dainų šventės repertuaro pristatymas.

0 comments

Oakvilės vaikų choras laimi pirmąją vietą aštuntam chorų konkurse, atlike kanados lietuvio Jono Govėdo ‘”Mulligatany MacBeth” kūrinį

Trisdešimt tūkstančių choristų, susibūrė Rigoje, Latvijoje birželio 9-19d, dalyvauti aštuntam pasaulio chorų konkurse. Bi metinė konkurencija, didžiausia pasaulyje chorams, siūlo medalius 28 kategorijų. Paskirti septyni tarptautiniai teisėjai klausytis kiekvienos kategorijos ir skyrti taškus remiantis dainų ir giesmių garso kokybę, intonaciją, meninį įspūdį, it ištikimybę originaliam kūriniui. Oakvilės vaikų choras dalyvavo šiam konkurse, sudarytas 42 choristų

0 comments

Voice Your Support: Park in the Junction to Remain “Lithuania Park,” Sports Field to be named “Oakmount Sports Field”

Lithuania Park is a 2.2 hectare park that lies on the west side of Keele Street north of High Park. It features a ball diamond, a multipurpose sports field, a wading pool and a children’s playground. In 2013, the city of Toronto received a petition with almost 130 signatures from Ward 13 residents who live

0 comments

Lietuvos universitetai pakilo pasauliniame reitinge

Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tai pa­ge­ri­no sa­vo po­zi­ci­jas pa­sau­li­nia­me aukš­tų­jų mo­kyk­lų rei­tin­ge We­bo­me­trics, ku­ria­me įver­tin­ti 20 tūkst. vi­sa­me pa­sau­ly­je vei­kian­čių aukš­tų­jų mo­kyk­lų 2014 me­tų pir­mo­jo pus­me­čio re­zul­ta­tai. Ge­riau­sių Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų pen­ke­tu­kas at­ro­do taip: pir­mau­ja Vil­niaus uni­ver­si­te­tas, uži­man­tis 644 vie­tą (bu­vo 705-as), an­tras – Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas, iš 1091-osios po­zi­ci­jos pa­ki­lęs į 979-ą. Tre­čią­ją uži­ma Vy­tau­to Di­džio­jo

0 comments

Prienų rajone antrasis Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas

Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas suburė lietuvius iš viso pasaulio Liepos 10 -13 dienomis vykusiame Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime apsilankė apie 3700 lankytojų iš kelių dešimčių pasaulio valstybių. Visuomenės harmonizavimo parke susibūrė tautiečiai ne tik iš Lietuvos, bet ir JAV, Kanados, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Danijos, Prancūzijos, Islandijos, Suomijos, Rusijos, Airijos, Turkijos, Egipto, Indonezijos, Honkongo. „Viskas praėjo

0 comments

Window on Eurasia: Lithuania Could Become Putin’s Danzig Corridor, Portnikov Says

Window on Eurasia – A blog by Paul Goble Paul Goble is an American analyst, writer and columnist with expertise on Russia, Eurasia, public diplomacy and international broadcasting. He has published more than 150 articles on ethnic and nationality questions, served as a special adviser on Soviet nationality issues and Baltic affairs to Secretary of

0 comments

Drunk driving charge dropped against Raptors’ Jonas Valanciunas

Drinking and driving charges against Toronto Raptor centre Jonas Valanciunas were dropped Tuesday. Valanciunas was arrested in April in Wasaga Beach just prior to the start of the Raptors first round playoff series against the Brooklyn Nets. “We are appreciative the Crown further reviewed the file and agreed there was no reasonable prospect of conviction,”

0 comments

Dokumentinis filmas “Prekyba žmonėmis”

Prelatas Edmundas Putrimas (Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai) birželio mėnesį Vilniuje vykusiuose LR Seimo ir PLB atstovų posėdžiuose pristatė temą “Prekyba žmonėmis”. Pranešimuose buvo rodoma dalis šio filmo, kurią turėtų pamatyti ne tik Lietuvos ir bet ir viso pasaulio jaunimas. Tai nėra koks komercinis “trileris” bet dokumentinis filmas apie narkotikų kurjerų (“mules”)

0 comments

Prominent Lithuanian-American businessman Juozas Kazickas dies at 96

Prominent Lithuanian-American businessman and philanthropist Juozas Kazickas aged 96 died on Thursday night in the United States, informs LETA/ELTA. His grandparents, participants of the 1863 uprising, were exiled from Lithuania to Russia. Born in 1918 Kazickas and his family returned to Lithuania in 1922. Later, in 1937-1940, he studied economics in Vytautas Magnus University and

0 comments

Čia mano namai – 2014 Lietuvos Dainų Šventė/Here is My Home – 2014 Lithuanian Song Festival

Nijolė Benotienė – Vilnius liepos 10, 2014 Lietuvos Dainų šventė Čia mano namai prasidėjo Dainų Švenčių 90-mečio skirtu paminėjimu birželio 28 dieną Kaune. Dainų šventėje Kaune dalyvavo 92 kolektyvai, viso 2776 dalyviai. Liepos 2-6 dienomis šventė grįžo į Vilnių. Iš viso šioje dainų šventėje organizatoriai parengė net dvylika įvairių renginių. Vieni iš jų jau tradiciniai koncertai,

0 comments

Misija Sibiras – Lietuvos jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektas

Labdaros ir paramos fondas „Jauniems” rengia jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektą „Misija Sibiras”. Projekto idėja gimė 2005 m. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėjoje priėmus rezoliuciją dėl jaunimo patriotiškumo. Šioje rezoliucijoje teigiama, jog Lietuvos jaunimas yra patriotiškas, tik patriotiškumą jis suvokia kitaip, nei prieš tai buvusios kartos, todėl jam nėra galimybių jį parodyti visuomenei suprantamomis

0 comments

Canadian-Lithuanian basketball star on the rise, Nik Stauskas

With the NCAA College basketball tournament now behind us, and the “madness” dissipating, newly minted basketball fans and unsuspecting Lithuanian’s might be left scratching their heads as to why they’ve lately heard the name “Stauskas” more often than even “Valanciunas.” The two definitely have lots in common. For one, they’re both young basketball stars on

0 comments

Antanas Šileika’s Latest Novel

Antanas Sileika, a Canadian novelist and critic, a son of Lithuanian-born parents, is the author of two novels and one collection of linked short stories Buying on Time (nominated for both the City of Toronto Book Award and the Stephen Leacock Award for Humour). Underground, his newest novel, will be published in March of 2011 by Thomas Allen. In

0 comments

K.Donelaitis ir šiandien su mumis

Toronto Maironio lietuviškos mokyklos atvira pamoka “Sveiks, svieteli margs!” dideliems ir mažiems S.Katkauskaite Šį nelabai pavasarišką pavasarį praskaidrino tikrai nekasdieniškas įvykis Toronto Prisikėlimo parapijos salėje kovo 29-osios rytmetį. Čia, Kanadoje, Toronte, gyvenančius tautiečius ir lietuviškos kilmės vaikus, jų tėvelius ir senelius, kitus bendruomenes žmones sukvietė susirinkti prieš 300 metų tolimame Mažojoje Lietuvoje (Rytų Prūsijos) krašte

0 comments

Lietuviai kaliniai Pietų Amerikoje

Prel. Edmundas Putrimas

0 comments

Politikė Cheri DiNovo sveikina ilgamečius lietuvių bendruomenės savanorius

A. Benotas Kiekvienais metais, Toronto politikė Cheri DiNovo, savo renginyje “Spring Levee” pripažįsta vietinius savanorius ir naujus verslininkus dėl jų įnašo puoselėjant savo bendruomenės gyvybingumą. Ne tik šiuo atveju, bet kitomis progomis Cheri pripažįsta savanorius, jiems įteikdama padėkos pažymėjimus už jų tarnybą. Šįkart padėkos pažymėjimai buvo įteikti šiems lietuviams savanoriams ir veikėjų grupei už ilgalaikį

0 comments

Skaitykite straipsnį apie Ukrainos padėtį New York Times žurnale

What the West Must Do for Ukraine… Thanks in part to the coordinated efforts of Germany, Poland, France and the United States, irrevocable change has finally come to Ukraine, with President Viktor F. Yanukovych’s flight from Kiev and Parliament’s vote to call for new elections in May. But the powers still have urgent work to

0 comments

Kai būname kartu – esame stipresni

Sigina Katkauskaite Lietuvos Nepriklausomybės šventę Toronto Lietuvių bendruomenė paminejo vasario 22d,.šeštadienį, sujungdama paminėjimui dvi svarbiausias šiuolaikiniame Lietuvos valstybės gyvenime datas – Vasario 16 –ąją ir Kovo 11ają. Šventinė popietė vyko Toronte Lietuvių namų karaliaus Mindaugo menėje, jį surengė KLB Toronto apylinkės valdyba. Jos tema – istorinio Baltijos kelio 25-mečio paminėjimas. Apie neįtikėtiną tomis dienomis gimusį

0 comments

XVII Pietų Amerikos Lietuvių jaunimo suvažiavime Argentinoje

Tai Kas Mus Vienija  Vida Naudžiūnaitė, KLJS Pirmininkė Š.m. sausio 30d iki vasario 2d net trys Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos (KLJS) narės dalyvavo XVII Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavime (PALJS) Argentijoje. Aš kartu su Aida Valevičiūtė ir Skaidra Puodžiūnaitė pralaidom nuostabų laiką bendriaudamos su Pietų Amerikos lietuviais. Jame dalyvavo lietuviai iš Brazilijos, Urugvajaus, Argentinos, vienas iš

0 comments

Toronto ukrainiečiai ir ju remėjai prieš Rusijos konsulatą Toronte: Mes už Ukrainą!

A.Benotas Vasario 16 d. Toronte prie Rusijos konsulato 3 v.p.p. susirinko ukrainiečiai parodyti pasipriešinimą Rusijos vadovui Vladimirui Putinui už jo grąsinimus Ukrainai. “Hands off Ukraine” skandavo keli šimtai ukrainiečių ir keletas atstovų iš kitų bendruomenių, kurios pažįsta Putino veiklą ir kesinimus. Dalyvavo latvių, lietuvių, estų, lenkų bendruomenių atstovai, taip pat Sirijos ir Gruzijos bendruomenių nariai

0 comments

Ištrauka iš “The Globe and Mail” laikraščio, G. Pauliaus Šileikos mintys apie gyvenimą Kanadoje su lietuvišku vardu

Changing my name does not mean I’m betraying my identity G. Paul Šileika (Contributed to The Globe and Mail, Originally published Jan 20th, 2014) ‘That’s an interesting name. Where is it from? Is it short for something? Europe, eh? Were you born there?” Before I can even begin to build a rapport with someone or connect

0 comments

Restored Icon of Lukiskiu Madonna and Child Returned to its Rightful Church

Newly Restored, Lithuania’s Oldest Religious Icon is Accessible Once Again for Devotional Visits Inside a Reclaimed and Renovated Church Irena  Ross The Church of the Apostles St. Phillip and St. James, centrally located in Vilnius alongside Lukiskiu Square, is the house of worship to which Lithuania’s unique and precious religious icon — known as Lukiskiu

0 comments

Even Jonas Valanciunas knows…The Way to any Lithuanian’s Heart is through a Hearty Helping of Homemade “Cepelinai”

A.Benotas Who knew going to PP on a seemingly regular Sunday would turn into a star-studded event? Definitely not the unsuspecting individuals who filed downstairs after mass on Sunday December 15th, only to find that lunch that day was being served up by a certain 21-year old, Lithuanian-born, #17 wearing Toronto Raptor, Jonas Valanciunas. Indeed,

0 comments

Trys iki šimto

Written by Super User
Naujų knygų lentynoje

0 comments