Prenumeratos / Subscriptions

 • Užsisakykite prenumeratą sau arba vaikams, giminėms, išpildydami užsakymo anketą žemiau. Ją išspausdinkite, užpildykite ir atsiųskite su čekiu, išrašytu Tėviškės žiburiams pašto adresu:

  Tėviškės žiburiai
  2185 Stavebank Rd.
  Mississauga, ON
  L5C 1T3
  Canada
  Siunčiame 6 savaites nemokamai susipažinimui Kanadoje ir JAV-se.

  Prenumeratų kainos:
  $ 85 – reguliari (paprastu paštu)
  $135 – reg. (1 klasės paštu)
  $105 – rėmėjo (paprastu paštu)
  $155 – rėmėjo (1 klasės paštu)

  UŽJŪRIN:
  Oro paštu – $185
  paprastu paštu – $105 Kan. dol.
  JAV: $105 – reguliari, $125 – rėmėjo
  $165 – 1 klasės paštu
  JAV prenumeratoriai atsiskaito JAV doleriais
  Užsakymo anketa

 • Subscribe now – for yourself, or send a gift to your children or relatives. Complete the order form below, print and send it with your cheque or money order to:

  Tėviškės žiburiai
  2185 Stavebank Rd.
  Mississauga, ON
  L5C 1T3
  Canada

  Six weeks free introductory subscription
  in Canada and USA.

  Subscription rates:
  $ 85 – regular (Publications Mail)
  $135 – reg. (Lettermail)
  $105 – patron (Publications Mail)
  $155 – patron (Lettermail)

  OVERSEAS:
  Airmail – $185
  Surface mail $105 (Cdn.)
  USA: regular – $105, patron – $125, Airmail – $165
  US subscriptions are payable in US funds.
  Order form