Aukos Šv. Jono lietuvių kapinėms

Rudeninio kapinių lankymo dieną Šv. Jono lietuvių kapinėms aukojo:

$300 – D. ir J. Didžbaliai (a.a. Edvardo Pečiulio atminimui); $250 – A.Pacevičius; po $200 – B.Matulaitienė (a.a. A.Matulaičio atminimui), E. Šiurnienė, R. Birgiolienė, L.Pacevičienė, A. Ratavičienė; po $150 – A.Vaišnoras, D.Šablinskas; po $100 – V.Stanevičienė, O.Stanevičiūtė-Mills, R.Vaišvilaitė, J.Poškienė, L.Keršytė-Gotthans, G.Matukienė, J. Zenkevičienė, R.Mileris, V.Gaputienė; po $55 – I. ir J.Ross; po $50 – D.Styra, A.Morrison, G.Andriulis, Z.Linkevičienė, R.Dirsė, R.Oleka; po $40  – R. ir A.Bražukai; po $30 – K.Pylypiv; po $20 – V.Remesat, G.Šaltmiraitė-Fragomeni; po $10 – I.Stanaitis; $ 105 – NN.

 

Rudeninio kapinių lankymo dieną Šv. Jono lietuvių kapinių mašinų vajui aukojo:

$500 – R.Shamess; po $50 – D.Styra,  A.Saplys, R. ir S.Nixon; $40. – O.Jurėnienė;  $ 30 – R. ir D.Jurėnai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems!