Aušros Vartų parapijos žinios

Advertisement
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union

Aušros Vartų parapijos metinis susirinkimas vyks parapijos salėje rugsėjo 27. ateinantį sekmadienį, po 10.30 v.r. Mišių. Susirinkime bus pristatyta 2019 m. finansinė apyskaita ir dabar vykdomi svarbesni remonto darbai ir atnaujintas parapijos komitetas, nes du nariai baigia savo pirmą arba antrą terminą. Prašome ir kviečiame visus parapijiečius dalyvauti, nepamirškite veido kaukių ir salėje laikytis saugaus atstumo. Po susirinkimo -kavos vaišės. Kviečiame visus dalyvauti     

Prelatas Edmundas Putrimas ragina visus Lietuvos piliečius, gyvenančius Kanadoje ir kitose užsienio valstybėse, balsuoti Lietuvos Seimo rinkimuose spalio 11 d. Galima registruotis balsavimui per internetą tinklalapyje www.rinkejopuslapis.lt.    

Kanados lietuvių muziejus-archyvas ( Mississauga, Ont.) kviečia visus aplankyti jų virtualią parodą apie Kanados įnašą į Lietuvos nepriklausomybę, lietuvių kalba: www.lithuanianheritage.ca/canadas-contribution-to-lithuanias-road-to-independence-1987-2004/?lang=lt.