Pasiilgusiems lietuviškų patiekalų gera žinia  

Toronto Lietuvių Namų virtuvė ir salės, kaip ir visos Toronto viešosios įstaigos, nuo kovo vidurio buvo uždarytos del COVID-19 karantino. Tačiau gegužės mėnesį šiek...

Muzikinė dovana “Visa Kūrėjui“

Kovo 3-osios vakarą Toronto Prisikėlimo parapijos šventovėje skambėjo nekasdieninė muzika: jos paklausyti kvietė trys jauni Lietuvoje ir Europoje gavę muzikinį išsilavinimą atlikėjai Greta Staponkutė...

Žiemos palydoms – Užgavėnės Toronte ir Hamiltone

Toronte Vasario pabaigoje priešvelykinės rimties – gavėnios – savaitės prasidėjo smagiomis šventėmis beveik visuose lietuvių telkiniuose. Tradicines Užgavėnes šventė ir Vankuverio “Peledžiukų klubas” su savo...

“Lietuvoje norime daugiau Kanados”

Kanadoje vasario 27-29 dienomis su oficialiu vizitu lankėsi Lietuvos užsienio reikalų ministeris Linas Linkevičius. Pora dienų buvo užpildytos susitikimais su Kanados federacinės vyriausybės užsienio...

“Mozaikos” rengėjų sėkmė

Prisikėlimo parapijos ateičiai užtikrinti buvo sudarytas vajaus – lėšų telkimo - komitetas (pirm. Ramunė Čygienė ir Janė Macijauskaitė). Vienas iš šio komiteto projektų buvo...

Švęskime Lietuvos laisvę!

S.Katkauskaitė Tokie raginimai skambėjo sveikintojų kalbose Lietuvos nepriklausomybės šventėje Anapilio sodyboje Mississaugoje vasario 29-tą dieną. Paminėti neeilinės šventės į salę susirinko beveik pusė tūkstančio tautiečių,...

Išsaugoti istorijai ir atminčiai

“Misija Sibiras” atstovės pirmą kartą lankėsi Kanadoje, susitiko su Montrealio, Otavos, Toronto, Mississaugos, Vasagos lietuviais Susitikimas Otavoje 2020 m. vasario 19 d. Lietuvos ambasadoje Kanadoje įvyko...

Susitikimai Kanadoje

Kanadoje vasario 27-29 dienomis su oficialiu vizitu lankosi Lietuvos užsienio reikalų ministeris Linas Linkevičius. Vasario 27 dieną užsienio reikalų ministeris Linas Linkevičius vizitą Kanadoje...

Buvo graži šventė!

Su tokiu pranešimu redakcijos paštą pasiekė  nuotraukos apie Toronto Prisikėlimo parapijos Jaunimo ir vaikų choro 65-erių metų sukakties šventę. Nuotraukų autorius rašo: “Įsiminė klebono...

Montrealis. Lietuvos nepriklausomybės 102-ųjų metinių minėjimas

Vasario 16 d., sekmadienį, Montrealio lietuvių Šv.Kazimiero parapijos salėje įvyko Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 102–ųjų metų  minėjimas. Iškilmė prasidėjo Mišiomis už Montrealio lietuvius bei Lietuvą. Mišiose...
X