Delhi ir Londono parapijų žinios

Delhi, Ontario Šv. Kazimiero parapijos žinios Kol kas galioja sugriežtintos taisyklės ryšium su viruso pandemija ir todėl šventovėje reikia visiems dėvėti kaukes, išskyrus kunigą prie...

Montrealio Šv. Kazimiero parapija

Liepos 26, sekmadienį, vyko Šv. Onos atlaidai, buvo paminėta ir Šv. Onos draugijos 109-erių metų sukaktis. Draugijos narės ta proga per Mišias pasipuošė draugijos...

 Montrealis, Aušros Vartų parapijos žinios

Liepos 20 d. Toronte mirė Rūta Barteškaitė-Pecuch, 78 m. amžiaus. Ji daugelį metų gyveno Montrealyje ir dalyvavo lietuvių bendruomenės gyvenime. Liūdi jos vyras Ronald...

Montrealis, Aušros Vartų parapijos žinios

Montrealio arkivyskupija praneša, kad nuo šiol visose katalikų šventovėse pagal  Kvebeko vyriausybės bendrus nurodymus, visi Mišių dalyviai turi būti su kaukėmis (masks). Viena  išimtis...

LONDONO (ON) ŽINIOS

Mūsų lietuviškoji bendruomenė ir parapija neteko vieno savo nario a.a. Stasio Švilpos, 91 m. amžiaus. Jis palaidotas po O’Neil ladotuvių koplyčioje įvykusių pamaldų Šv....

Šv. Kazimiero parapijos žinios 7/17/2020

Delhi, Ontario Delhi Šv. Kazimiero šventovėje Mišios aukojamos sekmadieniais, 11 v. r.: Rugpjūčio 2, sekmadienį, Mišios bus aukojamos už a.a. Oną Garalytę ir Juozą...

Montrealio Šv. Kazimiero parapija

- Po 4 mėnesių, Montrealio arkivyskupijai leidus, liepos 5 dieną lietuvių Šv. Kazimiero parapijoje buvo aukojamos Mišios, dalyvaujant tikintiesiems. Prieš tai šventovė buvo paruošta...

Montrealio Aušros Vartų parapija

Montrealio arkivyskupija jau davė leidimą mūsų parapijai nuo liepos 5 d. atidaryti šventovės duris tikintiesiems ir leisti jiems dalyvauti Mišiose, laikantis arkivyskupijos ir Kvebeko...

Šv. Kazimiero parapijos žinios

-  Liepos 5, sekmadienį, jau antrą kartą turėjome šventovėje Mišias 11 v.r. ir jose prisiminėme Lietuvos karaliaus Mindaugo sukaktį. Ta proga po Mišių visi...

Londono (ON) žinios

- Londono vyskupijoje jau pamaldoms šventovės atidarytos ir mūsų Mišios Mary Immaculate šventovėje vyko liepos 5, sekmadienį, 3 v.p.p. Ta proga Mišiose buvo prisiminta...
X