HoneyPaw

Lietuvos kankinių parapijos pranešimas

MIRTIES PRANEŠIMAS Lapkričio 10, antradienį, Toronte mirė a.a. Elena Krikščiūnienė, 95 m. amžiaus, buvusi “Labdaros” namų gyventoja. Jos pelenų lankymas ir atsisveikinimas vyks lapkričio 14,...

Montrealis Aušros Vartų parapijos žinios

Lapkričio 2 d., 6 v.v., mūsų šventovėje vyks Vėlinių Mišios už mūsų parapijos ir visus mirusiuosius. Kviečiame dalyvauti (iki 25 žmonių).  https://www.youtube.com/watch?v=lQ2QKCmUSPc Spalio 30 d....

Lietuvos kankinių parapijos pranešimas

MIRTIES PRANEŠIMAS Spalio 24, šeštadienį, Toronte mirė a.a. Edvardas Paulius Pečiulis, 47 m. amžiaus. Jo lankymas ir atsisveikinimas vyks spalio 31, šeštadienį, nuo 9 v.r.,...

Šv. Kazimiero parapijos žinios

Delhi, Ontario Spalio 25, sekmadienį iškilmingai uždarėme 61 metus gyvavusią savo šv. Kazimiero šventovę ir parapiją. Toks yra likimas lietuviškos parapijos, kai jos aplinkoje lietuvių...

Kapinių lankymas

Lapkričio 1, sekmadienį, vyks rudeninis KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono lietuvių kapinėse. 10:30 v.r. ir 2 v.d. šventovėje vyks Mišios už mirusius. Lietuvos kankinių šventovę,...
X