Kapinių lankymas

Lapkričio 1, sekmadienį, vyks rudeninis KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono lietuvių kapinėse. 10:30 v.r. ir 2 v.d. šventovėje vyks Mišios už mirusius. Lietuvos kankinių šventovę, Anapilio sodybą ir kapines galima lankyti su įpareigojimu šventovėje, aikštėse ir prie gretimų kapų tarp žmonių ir tarp automobilių laikytis saugaus atstumo. Daugiau žinių e.paštu: lkankiniai@gmail.com, tel. (905) 277-4320.

Kapų lankymo dieną, lapkričio 1, sekmadienį, PIETŪS Anapilio sodyboje bus parduodami lauke prie Muziejaus salės durų (prie „D“ salės) nuo 10 v.r. iki 4 v.d. Bus cepelinų, kugelio bei dešrų su kopūstais ir bulvėmis, taip pat atsigerti. Maistas bus ruošiamas ir parduodamas pagal valdžios sveikatos apsaugos nurodymus.
 – Prašome prie durų privažiuoti automobiliu ir neišlipti, atidarius vairuotojo langą pasakyti kiek bei kurio valgio perkate ir paduoti mokestį;
 – Vieno valgio kaina $10, prašome iš anksto pasiruošti lygią sumą, nes grąža dėl sveikatos apsaugos nebus duodama;
 – Maišelyje pro langą gavus maisto dėžutę, prašome iškart nuvažiuoti tolyn į aikštę, kad galėtų iš paskos privažiuoti kitas automobilis. Salės bus uždarytos ir nenaudojamos.

Kapų lankymo dieną, lapkričio 1, sekmadienį, AUKOTI Šv. Jono lietuvių kapinėms ir sunkvežimio įsigijimui galėsite lauke pro savo automobilio langą, privažiuojant prie Muziejaus salės durų (prie „D“ salės), kur bus parduodami pietūs. Auką paduokite “kapinėms” užrašytame voke (čekiai rašomi: “Šv. Jono kapinės”), arba atsiųskite adresu: 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3.

Anapilio sodyboje Šv. Jono lietuvių kapines galima lankyti kasdien nuo 9 v.r. iki 5 v.v. Kapinėse dėl sveikatos apsaugos prašome šiuo metu tarp žmonių laikytis saugaus atstumo. Raštinės tel. (905) 277-1270, adresas: 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3.

Kapų lankymo dieną KLMA kviečia į PARODĄ LAUKE “Šv. Jono lietuvių kapinių 60-metis”. Tai žvilgsnis į kapinių istoriją ir dail. Telesforo Valiaus sukurtus “vartus”, vaizduojančius Lietuvos kelią į krikščionybę. Žiūrėkite pro savo automobilio langus, važiuojant link Muziejaus salės durų, kur bus parduodami pietūs. Kitą parodos dalį rasite savo telefone ar kompiuteryje laukiant pietų automobilyje, pro langą nufotografavus padėtus “QR” ženklus. “Kanados įnašas Lietuvos kelyje į nepriklausomybę 1987–2004” sukauptos akimirkos, nuo Lietuvos atgimimo sąjūdžio pradžios atspindėtos Kanados spaudoje ir lietuviškuose “Tėviškės žiburiuose”. www.lithuanianheritage.ca/canadas-contribution-to-lithuanias-road-to-independence-1987-2004/?lang=lt.