Lietuvos kankinių parapijos pranešimas

Cross on hill at sunset

MIRTIES PRANEŠIMAS

Spalio 24, šeštadienį, Toronte mirė a.a. Edvardas Paulius Pečiulis, 47 m. amžiaus. Jo lankymas ir atsisveikinimas vyks spalio 31, šeštadienį, nuo 9 v.r., laidotuvių Mišios 10.30 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. Laidojamas Šv. Jono lietuvių kapinėse. Atminimui galima užprašyti Mišias (Lithuanian Martyrs Church). 

Drauge su tėvais Vytautu ir Irena, seserimi Vilija su šeima, seserimi Virginija ir broliu Rimu, visais giminėmis bei pažįstamais Kanadoje, Punsko krašte bei Lietuvoje jį lydime malda.