London, ON, Šiluvos Mergelės Marijos bendrijos žinios

* Naudojamoje Londono šventovėje galioja tos pačios taisyklės pandemijos metu kaip ir Delhi parapijoje.

* Kadangi dabar negalima susirinkti parapijos salėje ir atšvęsti savo parapijos metinės šventės, tai rugsėjo 6, sekmadienį, po Mišių važiavome bent į Šv. Petro kapines pasimelsti už visus mūsų apylinkėje mirusius lietuvius.

Lietuviškos Mišios aukojamos 3 v.p.p. kiekvieną mėnesio pirmąjį sekmadienį Mary Immaculate šventovėje 1980 Trafalgar St., London, ON.

* Spalio 4, sekmadienį, Mišios bus aukojamos už a.a. dr. Antaną Kavecką.