LONDONO (ON) ŽINIOS

Mūsų lietuviškoji bendruomenė ir parapija neteko vieno savo nario a.a. Stasio Švilpos, 91 m. amžiaus. Jis palaidotas po O’Neil ladotuvių koplyčioje įvykusių pamaldų Šv. Petro katalikų kapinėse. Viskas buvo atlikta privačiai, pagal valdžios ir vyskupijos dabartinius reikalavimus ir todėl plačioji mūsų visuomenė laidotuvėse dalyvauti negalėjo. Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio žmonai, sūnui ir dukrai su šeimomis, velionio seseriai su vyru ir anksčiau mirusio velionio brolio našlei.

Atidarius mūsų naudojamą Mary Immaculate šventovę, dabar pirmaisiais mėnesių sekmadieniais Mišios vyksta įprasta tvarka, bet kol kas parapijos salės negalime savo susirinkimams po Mišių naudoti.                                                                                     

Lietuviškos Mišios aukojamos 3 v.p.p. kiekvieną mėnesio pirmąjį sekmadienį Mary Immaculate šventovėje 1980 Trafalgar St., London, ON.

Rugpjūčio 2, sekmadienį, Mišios bus aukojamos už a.a. Prancišką ir Vincą Navickus.