HoneyPaw

Mirties pranešimas

A.a. VALENTINA BALSIENĖ (1923. V. 23 - 2020. XI. 11) Valentina mirė, įpusėjus rudeniui, sulaukusi 97-erių metų amžiaus. Ji paliko sūnų...

Užuojauta

Dėl tėvelio DORMANTO ŠLIŽAUSKO mirties (Lietuvoje) nuoširdžiai užjaučiame Gintarą Šlizauską, Toronto Lietuvių Namų valdybos pirmininką, ir visus artimuosius.                                                  Lietuvių...

In Memoriam A+A ČESLOVAS ŽILIONIS (1931-2020)

Mirė 2020 spalio 19 d. Čikagoje, sulaukes 89-erių  metų amžiaus. Gimė 1931 m. sausio 8 dieną Alytuje, Lietuvoje. Antrojo pasaulinio...

Dėl a.a. EDVARDO PEČIULIO mirties

nuoširdžiai užjaučiame mūsų ilgamečius choristus Ireną ir Vytautą Pečiulius, jų šeimą - sūnų Rimą, dukras Viliją, Virginiją bei gimines. Tegul...

Netikėtai mirus a.a. EDVARDUI PEČIULIUI,

reiškiame gilią užuojautą Anapilio sodybos valdybos nariui bei Šv. Jono kapų komisijos pirmininkui Vytautui Pečiuliui, žmonai Irenai, sūnui Rimui,...
X