Mirties pranešimas – a.a. Česlovas Senkevičius

Advertisement
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union

Ilgametis Tėviškės žiburių redaktorius, rašytojas, skautų veikėjas Česlovas Senkevičius, mirė Labdaros slaugos namuose ketvirtadienį, spalio 12.

Lankymas ir maldos prie karsto vyks Turner & Porter Peel koplyčioje (2180 Hurontario St., Mississauga) pirmadienį, spalio 16, nuo 6 v.v. iki 8 v.v. Gedulinės Mišios bus aukojamos Lietuvos kankinių šventovėje antradienį, spalio 17, 11 v.r.

a.a. Česlovas Senkevičius

Česlovas Senkevičius, author, former editor of Tėviškes žiburiai – Lights of Homeland Weekly, passed away on Thursday, October 12, at Labdara Lithuanian Nursing Home. Visitation will be at the Turner & Porter Peel Chapel (2180 Hurontario St., Mississauga) on Monday, October 16, from 6 pm to 8 pm. The funeral Mass will be at Lithuanian Martyrs’ Church in Mississauga, (Anapilis) at 11 am on Tuesday, October 17.