Montrealio Šv. Kazimiero parapija

– Po 4 mėnesių, Montrealio arkivyskupijai leidus, liepos 5 dieną lietuvių Šv. Kazimiero parapijoje buvo aukojamos Mišios, dalyvaujant tikintiesiems. Prieš tai šventovė buvo paruošta pagal vyskupijos reikalavimus, paskelbtos saugaus elgesio taisyklės. 

– Dėkojame Kanados lietuvių fondui, kuris nutarė paskirti dar 1250 dol. mūsų parapijai.

–  Šv. Onos atlaiduose, sekmadienį, liepos 26 d., Mišios bus laukojamos už gyvas ir mirusias nares. Šv. Onos draugijos komitetas praneša, kad dėl koronaviruso pandemijos šiemet pietų nebus.

                                                                                                     VL

                      .