Montrealis, Aušros Vartų parapijos žinios

Liepos 20 d. Toronte mirė Rūta Barteškaitė-Pecuch, 78 m. amžiaus. Ji daugelį metų gyveno Montrealyje ir dalyvavo lietuvių bendruomenės gyvenime. Liūdi jos vyras Ronald Pecuch. A.a. R.Barteškaitės-Pecuch laidotuvės vyks Mississaugoje, Lietuvos kankinių šventovėje. Užuojauta visiems artimiesiems.

Natalija Jakonienė, ilgametė Montrealio lietuvė ir mūsų parapijietė, per visą savo gyvenimą buvo maloni ir dosni kitiems. Ji mėgo piešti, dalyvaudavo lietuvių menininkų parodose ir dažnai dovanojo savo gražius paveikslus mūsų parapijos loterijoms. A.a. Natalija Jakonienė iškeliavo į amžinybę 2019 m. spalio 30 d. tačiau jos dosnumas mus pasiekė ir po jos mirties: Natalija savo testamentu paskyrė Aušros Vartų parapijai $2,000. Gavome šį palikimą per Natalijos giminaitę Brigitą Žemelis, kuri gyvena Kopenhagoje, Danijoje, ir per Natalijos draugę Silviją Puodžiūnas, gyvenančią Montrealyje.