Montrealis Aušros Vartų parapijos žinios

Gražiai praėjo talka parapijoje, atėjo padėti  11 žmonių: 6 parapijos komiteto nariai, 4 parapijiečiai ir klebonas. Iki vidudienio per talką buvo nupjauta daug šakų ir krūmų aplink mūsų bažnyčią, apvalyta aplinka. Taip pat  buvo dalinai pertaisyti mūsų klebonijos lauko laiptai, netrukus šis darbas bus užbaigtas.  Dėkojame visiems talkininkams.                                                   

Aušros Vartų parapijos metinis susirinkimas vyks rugsėjo 27, sekmadienį, po 10.30 v. r. Mišių, parapijos salėje. Susirinkime bus pristatyta 2019 m. finansinė apyskaita ir aptarti dabar vykdomi svarbesni remonto darbai. Bus atnaujintas parapijos komitetas, nes du nariai baigia savo pirmą arba antrą kadenciją. Būsimo susirinkimo dalyvius raginame būti su kaukėmis ir laikytis  2 metrų atstumu vieni nuo kitų. Po susirinkimo bus kavos ir užkandžių vaišės. Kviečiame visus parapijiečius dalyvauti.       

Kviečiame visus parapijiečius dalyvauti Montrealio arkivyskupijos virtualiame susirinkime (Zoom Meeting) apie naujas pastoracines gaires pandemijos laikais, anglų kalba, rugsėjo 16,trečiadienį, 7v.v. Prancūzų kalba rugsėjo 17,ketvirtadienį,7v.v., prisjungiant  per šį sujungimą (link): https://zoom.us/j/91866019062?pwd=TGgrN1hwWXBSejJsRXBTY25vK2EwUT09