Montrealis Aušros Vartų parapijos žinios

Lapkričio 2 d., 6 v.v., mūsų šventovėje vyks Vėlinių Mišios už mūsų parapijos ir visus mirusiuosius. Kviečiame dalyvauti (iki 25 žmonių).  https://www.youtube.com/watch?v=lQ2QKCmUSPc

Spalio 30 d. Lakeshore General ligoninėje mirė Ruth Krauchuk Žiūkas, 93 m. amžiaus. Ji daug metų dalyvavo mūsų parapijoje ir Šaulių organizacijoje kartu su savo vyru a.a. Antanu Žiūku. Ji buvo Montrealio LKMN Šaulių kuopos iždininkė. Liūdi sūnus Anthony su žmona Christine, vaikaitis Robert, Dana Deltuvaitė-Urbanavičienė su šeima ir kiti giminės bei draugai.  Dėl a.a. Ruth Krauchuk-Žiūkas mirties užuojauta visiems artimiesiems.