Montrealis, Aušros Vartų parapijos žinios

Montrealio arkivyskupija praneša, kad nuo šiol visose katalikų šventovėse pagal  Kvebeko vyriausybės bendrus nurodymus, visi Mišių dalyviai turi būti su kaukėmis (masks). Viena  išimtis – kunigui, kuris prie altoriaus aukoja Mišias, skaito Evangeliją ir sako pamokslą su sąlyga, kad tie mikrofonai nebūtų naudojami kitų.

Šv. Onos draugija praneša, kad ateinantį sekmadienį, liepos 26 d., 12 v.d., Šv. Kazimiero šventovėje aukojamos Mišios už gyvas ir mirusias nares, kviečia visus dalyvauti. Po Mišių dėl karantino šventinių pietų salėje nebus. 

Montrealio lietuvių paveldo draugija, kuriai vadovauja Joana Adamonytė, Lilija Gedvilaitė ir Rasa Pavilanienė, nori paruošti virtualią fotografijų parodą Aušros Vartų parapijos 70-mečio proga. Jos prašo visus, turinčius kokių nors nuotraukų apie mūsų parapijos, parapijos choro ir kitų lietuviškų organizacijų veiklą, paskolinti arba persiųsti šias nuotraukas būsimos parodos rengėjoms.