Neringiečiai ir draugai pasiekė $1,000,000 tikslą!

Vadovai šventėje / ntr. Sauliaus Vainausko

Dana Grajauskaitė, „Neringos“ misijos ir plėtros vedėja

Dana Grajauskaitė / Ntr. Kerry Secrest

Kai apsiėmiau vesti „Neringos“ stovyklos vajų siekiant sukaupti $1,000,000, aš tvirtai žinojau, kad įveiksime šį tikslą. Planuodami vajų svarst4me, ar galėsime surinkti per trejus metus? O gal geriau penkerių metų terminas? Tikrai neįsivaizdavome, kad vos metams praėjus pasieksime šį tikslą!

Vajų paskelbėme,švęsdami  „Neringos“ 50-tajį gimtadienį 2019 m. birželio gale. Norėdami užtikrinti „Neringos“ ateitį, žiūrėjom dar 50 metų į priekį ir pavadinome vajų Neringa100. Vajaus šūkis: „Neringa Visada!“ Camp Neringa, Inc. korporacija jau daug metų administruoja ir veda stovyklas, tad beliko iššūkis – įsigyti pačią stovyklos nuosavybę iš Neringos įkūrėjų, Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Seselių, kurios jau nutarė kitiems perduoti  tęsti „Neringos“ misiją. Šiam tikslui ir skirtos vajaus aukos.

Džiugu sušukti: „Valio!“ vajaus tikslą jau įveikėme! Sukaupėmė $1,000,000! Maždaug 500 aukotojų sudėjo savo aukas. Aukojo dabartiniai stovyklautojai, vadovai, tėveliai, seneliai, alumni, prijaučiantys ir net Seselių “Immaculatos” stovyklos stovyklautojos, kurios stovyklavo Seselių sodyboje „Putname“ prieš šešiasdešimt metų! Aukotojų pasisakymai atskleidė džiaugsmą, jog galėjo prisidėti prie užduoties. Kiek nuostabių pasisakymų!

Viena šeima iš New York‘o, kurios trys kartos sudėjo kartu savo aukas, šitaip rašė:

„Neringa mum atstovauja visą, kas yra gera: Gamta, Dievas, Draugai ir Lietuva. Metai iš metų mes visi džiaugėmės mūsų nuostabiuose antruose namuose. Didžiuojamės galėdami padėti „Neringai“ žengti žingsnį į ateitį!“

Pamokoje susipažinimas su tradiciniais lietuviškais muzikos instrumentais / ntr. Vido Neverausko

O jauna mama iš Toronto parašė:

„Beremdami Neringa100 vajų mes suteikiame progą jaunimui patirti ypatingai ugdančias gyvenimo patirtis. Viliamės, kad vaikai, suaugusieji ir šeimos galėtų patirti visą tai kai Neringa suteikia – draugystes, lietuvišką paveldą, asmens ugdymą, gražią gamta ir daugiau!”

Vieni aukojo, nes „Neringa“ vieta, kur suteikiama galimybė išlaikyti lietuvišką kultūrą:

„Truputėlį jaudinomės, kai vežėme savo 9-metę dukrą į stovyklą, bet po tokio šilto priėmimo išvažiavome ramia širdimi, atradę dalelę Lietuvos. Mano jaunesnė dukra važiuojant atgal paklausė, ar tai buvo Lietuva?“ 

 

Šventė / ntr. Sauliaus Vainausko

Kiti paminėjo tikėjimo svarbą:

„Neringa” ugdo tai kas geriausia savyje, ir jaučiame Dievo apglėbimą ypatingu būdu.“

O dar kiti – asmenybės auklėjimą:

„Aš aukoju Neringa100 vajui, kad “Neringa” galėtų toliau puikiai išauklėti jaunimą, kuris tampa tais suaugusiais, kurie prasmingai ir pozityviai paveikia visuomenę.“

Žmonės supranta „Neringos“ svarbą bendruomenės ir šeimos augimui:

„Mes aukojame su nuoširdžia padėka, kad „Neringa“ tapo mūsų antri namai ir antra šeima. Mūsų šeimos bendra aistra “Neringai” sustiprino mūsų šeimos ryšius ir vertybes. Mus išmokino kaip aukotis, norint sukurti bendruomenę, kuri priima ir myli visus.“

 

Trys kartos / ntr. Danos Vainauskienės

Stovyklos visiems svarbios dėl draugysčių:

„Aš susipažinau ir pamilau „Neringą“ būdama gimnazistė. Kokia nuostabi ir stebuklinga vieta! Draugystės kurias užmezgiau tada, prieš daugiau kaip 30 metų, branginu iki šios dienos. Vėliau vaikus ir vyrą supažindinau su „Neringa“ ir tikimės, kad kada nors anūkai galės taip pat ja džiaugtis.“ 

Šitaip rašo dabartiniai stovyklautojai:

„Mes aukojome, nes mums buvo taip liūnda, kad šią vasarą negalėjo vykti stovykla, kad norime užtikrinti, kad ateityje galėsime toliau kurti nuostabius prisiminimus kiekvieną vasarą.“

Aukojo ir „Trečiosios bangos“ lietuviai:

„Kadangi esame trečia lietuvių banga Amerikoje ir be galo džiaugiamės galėdami naudotis prieš mus atvykusių lietuvių įkurtais projektais ir programomis, kurios mums, kaip tėvams, padeda puoselėti lietuvybę ir auklėti savo vaikus lietuviškoje dvasioje, tai iš tikrųjų mūsų pareiga yra jas išlaikyti ir išsaugoti ateinančioms kartoms, o tai neturėtų būti sunkiau nei įkurti ir pastatyti, dėl to kviečiu visus prisidėti ir leisti džiaugtis mūsų protėvių kartoms, kad mes galim neprarasti ir sugebam išlaikyti stovyklavietę. Te Dievas laimina Neringos100 vajaus misiją!“

O stovyklautoja stovyklavusi prieš 60 metų Seselių „Immaculatos“ stovykloje Putname rašė:

„Nuo pirmo apsilankymo su tėveliais aplankyt sesutes stovykloje seselių sodyboje Putname, net aštuonių metų mergytė suprato, kad čia kas ypatingo – ir norėjau tapt stovyklautoja. Tas noras išsipildė ir teko ne tik mums, sesutėms, Putname ir „Neringoje“ stovyklaut, bet ir mūsų vaikams! Lietuvos širdis ir esmė perduodama naujoms kartoms, krikščioniškos vertybės stiprintos, draugystės užmegztos, grynoj gamtoj proga džiaugtis ir semtis, kas gera ir gražu…tai išsaugot ir remti svarbu! Tegul visados “Neringa” gyvuoja ateityje!“

Keli aukotojai trumpai, bet jautriai išreiškė kodėl jiems „Neringa“ svarbi:

„Aš manau, kad be „Neringo“ aš šiandien nebūčiau toks žmogus, koks esu.“

„Aš „Neringoje“ buvau tiktais keturias savaites per visą savo gyvenimą, bet „Neringa“ taip smarkiai įtakojo mano gyvenimą.“

 

Iškyla / ntr. Ingridos Ferrell

„Mes aukojome, nes mes mylim “Neringą!“

 

Iki šių metų pabaigos Camp Neringa, Inc. korporacijos nariai žada su Seselėms susitarti dėl nuosavybės pervedimo. Tuomet būsime tikrai įveikę Neringa100 vajaus tikslą siekiant užtikrinti „Neringos“ ateitį –kad „Neringa“ visada išliktų, pagal vienos jaunos stovyklautojos žodžius, „Mūs“:

„Prieš daug metų mano tuomet dar visai mažametė dukra Simona, po šeimų stovyklos vėl grįžusi į „Neringą“ ir prisiminusi namelius, valgyklą, gamtą ir gerai praleistą laiką, sakė: „Čia yra MŪSŲ stovykla! MŪSŲ!“  Aš norėčiau, kad ši stovykla visada gyvuotų ir priimtų kiekvieną stovyklautoją, kuris grįžta į „Neringą“ kaip į savo namus, ir kad ji visada būtų MŪSŲ!“

Visi kartu sudėję jėgas pasiekėme tikslą. Tapome ne tik stipresnė „Neringos“ bendruomenė, bet ir stipresnė išeivijos, lietuvių kilmės bendruomenė. Patyrėme, ką reiškia dirbti ir aukotis, norint išlaikyti mums svarbias vertybes ne vien sau, bet ir visų vaikams ir vaikaičiams bei visuomenės gėriui. „Neringa Visada!“

Daugiau pasisakymų, ir aukotojų sąrašą galite rasti svetainėjė, www.neringa100.org