Paroda – susitikimas su netolima istorija

Advertisement
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union

Kanados lietuvių muziejus-archyvo tinklalapyje pristatoma virtuali paroda “Kanados įnašas Lietuvos kelyje į nepriklausomybę 1987-2004″. 

Tai planuotos didelės ir išsamios parodos, skirtos Lietuvos nepriklausomybėss atgavimo 30-osioms metinėms, dalis. Deja, COVID-19 pandemija ir karantinas, kaip ir daugeliui kitų viešųjų įstaigų, suvaržė galimybes pakviesti lankytojus į tradicinę šiai istorinei datai skirtą parodą muziejuje. Bet šiuolaikinio ryšio galimybių dėka muziejaus tinklalapyje www.lithuanianheritage.ca paroda pasiekiama kiekvienam, būnant savo namuose, saugiai ir neskubant prisiminti ne taip tolimus, bet svarbius Kanados lietuvių bendruomenei ir Lietuvai metus. 

Kaip rašoma parodos pristatymo įžangoje, parodos rengėjai  pasirinko papasakoti ir parodyti spaudos puslapiuose atspindėtą apibrėžtą laikotarpį – pačius svarbiausius politine prasme Lietuvai ir taip pat Kanados lietuvių bendruomenei metus, parodyti Kanados paramą Lietuvos nepriklausomybės siekiams. Prasidėjusi Gorbačiovo perestroika, Berlyno sienos žlugimas pažadino naujas viltis ir naują ryžtą Lietuvai atgauti nepriklausomybę.   Savo ruožtu Kanados lietuvių bendruomenė, ilgus dešimtmečius politine veikla Kanadai ir pasauliui neleidusi užmiršti Lietuvos okupacijos, tais lemtingais metais dar kartą išnaudojo visus turimus ryšius Kanados politiniuose sluoksniuose, skatino juos  šiuo svarbiu metu remti Lietuvos nepriklausomybės siekius. Daugelio metų politinis įdirbis buvo sėkmingas: Kanados vyriausybė ir visuomenė nesvyruodama palaikė Lietuvos laisvėjimo žygius; Kanada buvo ta valstybė, pasiūliusi ir teikusi konkrečią paramą  atkūrusiai savo nepriklausomybę Lietuvai. Apie tai paroda pasakoja to laikmečio Kanados laikraščių The Globe and Mail, The Toronto Star, The Toronto Sun, The Hamilton Spectator, The Ottawa Citizen, The Montreal Gazette ir Kanados lietuvių savaitraščio Tėviškės žiburiai straipsnių iškarpomis. Šiandien, prabėgus 30-čiai metų, tikrai įdomu skaityti apie tuometines Lietuvos politinio gyvenimo aktualijas Kanados žurnalistų akimis.

   

Pagal įvykius ir temas paroda suskirstyta į 5 dalis. Apžvalga prasideda 1987-aisiais-  perestroika ir Sąjūdžio gimimu; paskutinė, penktoji dalis, apima 1992-2004 metus, kai Lietuva jau grįžta į tarptautinę bendriją, tampa NATO ir ES nare. Sudėtos pagal įvykių eigą ir temas į atskirus plakatus, šios iškarpos  atkuria neužmirštamas lūkesčio, įtampos, nerimo ir džiaugsmo  akimirkas, atgauto Lietuvos valstybingumo žingsnius. Tereikia pasirinkus norimą straipsnį, uždėti valdymo pultą ir paspausti: padidintas vaizdas leis lengvai perskaityti tekstą.

Galima įsivaizduoti, kiek laiko teko skirti nuolatinei muziejaus archyvo talkininkei, šios parodos rengėjai Gabijai Petrauskienei, suklosčiusiai straipsnių iškarpas ir nuotraukas į atskirus  informacinius plakatus, parengusiai išsamią kiekvieno skirsnio  įvykių chronologiją ir paaiškinimus. Antra vertus, jai  tai dar viena akistata su įvykiais, kurių sūkuryje  Gabija, kaip Pasaulio lietuvių valdybos vicepirmininkė, tuomet buvo(Gabija Petrauskienė aktyviai dalyvavo, steigiant ir stiprinant Lietuvos valstybės tarnybą, 1991 m. buvo Lietuvos ministro pirmininko patarėja, vėliau kartu su Kanados tarptautine vystomojo bendradarbiavimo agentūra (Canada International Development Agency – CIDA) parengė paramos planą Lietuvai stiprinant jos valstybės tarnybos administracinius gebėjimus. Už nuopelnus Lietuvai ir Lietuvos vardo garsinimą 2015 m. apdovanota Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino riterio kryžiaus ordinu. Red.pastaba). Tikėkimės, kada nors sulauksime jos asmeninių prisiminimų apie tų metų įvykius ir žmones.

Kanados lietuviams, kurie irgi  buvo tų parodoje prisimenamų  įvykių dalyviais, organizatoriais, proga prisiminti daugelio dešimtmečių pastangas, aukų rinkliavas, tautiečių (ir visų baltiečių) bendrystę, siekiant svarbiausio tikslo – Lietuvos nepriklausomybės.  Kitiems ši paroda gali būti  iškalbinga istorijos pamoka. Jaunimui, gimusiam ir augusiam jau Nepriklausomos Lietuvos laikais, tikriausia nelengva įsivaizduoti tą tėvų ar senelių nueitą kelią, jų darbus Lietuvos nepriklausomybės vardan, tuometinės lietuvių bendruomenės gyvenimo pulsą. Politinių protesto renginių, jaunimo bado streiko, minėjimų, piketų prie sovietų ambasados  vaizdai, susitikimų su Kanados politikais nuotraukos, pagalbos vajaus “Milijonas – Lietuvai” plakatas primena, kokia buvo to meto bendruomenės gyvenimo dvasia. Tikėkimės, kad su šia paroda atras laiko susipažinti KLJS nariai, Aukštesniųjų lituanistinių kursų moksleiviai. Ši istorija verta, kad būtų prisimenama: tai ne tik Lietuvos laisvėjimo, Kanados ir Lietuvos ryšių stiprėjimo metai. Tai  ir Kanados lietuvių bendruomenės ypatingo susitelkimo ir prasmingos veiklos istorija. 

Nuotraukos is KLMA parodos