HoneyPaw
 • Pasirinkite prenumeratą pagal pašto pristatymo būdą. Jeigu norėtumėt pridėti auką, malonėkite pasirinkti "rėmėjo" prenumeratą.x:
 • REGULIARI PRENUMERATA / METAMS
 • paprastu paštu: $851 klasės paštu: $135skaitmeninis el. paštu (PDF formate): $85
 • RĖMĖJO PRENUMERATA
 • paprastu paštu: $1051 klasės paštu: $155
 • Į UŽJŪRIUS
 • paprastu paštu: $105 (KAN)oro paštu: $185 (KAN)
 • JAV
 • paprastu paštu: $105 (JAV)rėmėjo - paprastu paštu: $125 (JAV)1 klasės paštu: $165 (JAV)
 • Prenumerata apmokama čekiu išrašytu TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS, bankeliuose, arba Interac e-transfer (Kanadoje) siunčiant el.paštu: admin@tevzib.com.
 • Siunčiu čekį
  “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”
  2185 Stavebank Rd.
  Mississauga ON L5C 1T3
 • Pervesiu sumą į kredito kooperatyvą
 • Vardas *
 • Email *
 • Adresas *
 • Miestas *
 • Pašto kodas *
 • Provincija-valstija *
 • Šalis

X