Prisikėlimo parapijos žinios III.28-29.2020

Visi renginiai atšaukti iki balandžio mėn. pabaigos

Vėliau pranešime apie renginių datų pakeitimus.

Užsakytas asmenines Mišių intencijas broliai pranciškonai aukos privačiai.

Siekiant suvaldyti COVID 19 viruso plitimą, Ontario provincijos vyriausybė paskelbė reikalavimą uždaryti visas įstaigas ir darbovietes, išskyrus tas, kurios teikia būtiniausiaspaslaugas. Šiuo sunkiu laikotarpiu, kviečiame kreiptis el.paštu: resparish@prisikelimas.ca arba telefonu: 416-533-0621.

Broliai pranciškonai toliau privačiai aukos  Mišias parapijiečių ir savo intencijomis. Sekmadienio Mišias transliuosime internetu per parapijos YouTube kanalą – https://www.youtube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g/. Kviečiame jau dabar prisiregistruoti, kad gautumėte tiesioginius pranešimus apie naujus Mišių įrašus. Tol, kol galios susibūrimų draudimas, mūsų bendruomenė nors nuotoliniu būdu galės kartu dalyvauti Mišiose.

Kviečiame ir toliau užprašyti Mišias savo intencijomis skambinant į parapijos raštinę arba el.paštu– resparish@prisikelimas.ca.

Viešpatie Jėzau, Gyvojo Dievo Sūnau,  Gavėnią nešdamas su kiekvienu iš mūsų,  atverk mūsų širdis užtarimo gydančiai maldai, ištiesk mūsų rankas artimui,  nušviesk mūsų sielas Tikėjimo Vilties Meilės spindesiu…. Gailestingasis Jėzau, saugok, globok ir gydyk kiekvieną iš mūsų,  kiekvieną šeimą ar vienišą parapijietį, visada ir visur….    

Klebonas Jonas Šileika, OFM 

Mirties pranešimai: iš mūsų šventovės kovo 26 d. į amžinojo poilsio vietą palydeta a.a. Anelė Puterienė, 99 metų amžiaus, iškeliavusi pas savo mylimus anksčiau mirusį vyrą a.a. Joną ir  a.a..sūnų Algimantą.Paliko sūnų Romą (Daina), maržią Donatą, vaikaičius Lidiją, Rimą, Algimantą ir Emiliją, 5 provaikaičius. 

Kovo 28 d. palaidota Adelė Ledienė, 95 metų amžiaus.

Amžiną atilsį duok mirusioms, Viešpatie!

Mišios

– Balandžio 5, sekmadienį,  9 v.r. už a.a.Jennie Vingelis (2m.) (šeima); 11 v.r. už gyvus ir mirusius parapijiečius; už a.a. Mariją Tamulaitienę (šeima); už Kazlauskų šeimos mirusiuosius (B.Kazlauskas); už a.a. Kostą Gaputį (šeima); už Jūdvyčių, Dačkų ir Vydmantų gyvus ir mirusius šeimos narius (GJ); už a.a.Karolį Hagedon (M.Grambienė); už a.a. Simoną Ramanauską (močiutė); už a.a. Kaulienę (Genutė ir vaikaičiai); už a.a Izabelą Matusevičiūtę (giminės).