Punskiečiai Toronte

Advertisement
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union

2019 m. rugsėjo 7 d., šeštadienį, Anapilio didžiojoje salėje įvyko Punsko lietuvių kultūros namų dviejų spektaklių pristatymas – „Kelkite“ ir S. Kapnio komedijos premjera „Plutelė ir pelės“. Susirinko gražus būrys žiūrovų (apie 190 žmonių): iš Toronto ir apylinkės, mūsų kraštiečių, teatro mėgėjų, kilusių iš Lietuvos, jaunimo ir svečių, atvykusių iš toliau: Londono Ontario (Londono Ontarijo), Clevelando Ohio (Klivlando Ohajo) ir Californijos (Kalifornijos).Šventė prasidėjo 6 val. vakaro maloniu pabendravimu. Pirmasis, publicistinis spektaklis „Kelkite“ paliko ypatingai gerus įspūdžius, nes tai autentiškais faktais paremtas veikalas, mums ir kitiems klausytojams trumpai, bet labai konkrečiai ir aiškiai parodęs, kodėl mes – Punsko, Seinų, Suvalkų krašto lietuviai – esam tokie, kokie esam ir kodėl mums svarbi ir brangi tėvų žemė bei gimtoji kalba. Tad kelkime ir atbuskime – nesvarbu, kokiame pasaulio kampelyje begyventume. Dėkojame spektaklio režisierei ir scenarijaus autorei Jolantai Malinauskaitei-Vektorienei už sceninį kūrybingumą, už istorinių faktų pristatymą tokia forma, kad net sielą suvirpino ir mintis išjudino. Po šiltos ir skanios Janinos Gurklienes paruoštos vakarienės prasidėjo S. Kapnio komedija „Plutelė ir pelės“, kuri visus prajuokino ir linksmai nuteikė likusiai vakaro daliai. Esame be galo sužavėti atlikėjų vaidybiniais sugebėjimais, jų sceniniu laisvumu, gebėjimu puikiai dainuoti ir šokti. Didžiulis dar kartą jums bravo! Šaunuoliai!

Vėliau visus linksmino, dainavo ir šokiams grojo Vaclovas Povilonis. Dar ilgai visi vakarojo, bendravo ir vaišinosi baro gėrimais bei užkandžiais. O patys ištvermingiausi, norėdami sulaukti pirmųjų gaidžių giedojimo, dar ilgai akordeonui pritariant dainavo punskietiškas dainas. Šiam šauniam vakarui vadovavo Aneta Vaičiulienė, Romas Jonušonis ir Pranas Vilkelis.
Janina Dzemionienė, punskas.pl