Šv. Kazimiero parapijos žinios

Delhi, Ontario

Spalio 25, sekmadienį iškilmingai uždarėme 61 metus gyvavusią savo šv. Kazimiero šventovę ir parapiją. Toks yra likimas lietuviškos parapijos, kai jos aplinkoje lietuvių nebelieka, kai vyresnieji beveik visi išmirę arba išsikėlę kitur, o jaunesnieji – taip pat visur išvažinėję. Tokia dabartinė mūsų istorinė padėtis. Ir tai visai suprantama, nes tokios didelės lietuviškos išeivijos bangos normaliomis sąlygomis niekada nebuvo ir nebus. Juk kiekvieno lietuvio tėvynė yra Lietuva. Tik svetimos Lietuvai jėgos kartais verčia mūsų žmones tokia didele banga bėgti į svetimą šalį ir tai įvyko II Pasaulinio karo metu.

Esame dėkingi, kad tuo metu šioje Londono vyskupijoje buvome maloniai priimti ir džiaugėmės sava parapija, kurioje išaugo dvi naujos kartos, o dabar, nebematydami jai ateities, savanoriškai ją uždarėme.

Mūsų parapijos uždaryme dalyvavo mūsų Londono vyskupas Ronald Fabbro, bet Mišios, kaip visuomet, buvo aukojamos lietuvių kalba. Tik pamokslą vyskupas pasakė angliškai ir po Mišių atliko visas šventovės uždarymo apeigas.

Ryšium su viruso pandemija, buvo laikomasi visų Ontario valdžios bei vyskupijos taisyklių, visi dėvėjo kaukes, išskyrus kunigą prie altoriaus. Kadangi pagal nuorodas parapijos salė buvo uždaryta, tai jokių vaišių bei susibūrimo po Mišių nebuvo: visi išsiskirstė savais keliais.

Redakcijos prierašas:  

Delhi (ON) lietuvių Šv.Kazimiero parapija ir to paties vardo šventovė daugelį dešimtmečių tarnavo šių apylinkių tautiečiams kaip katalikiško dvasinio ugdymo ir lietuvybės centras. Parapija įsteigta 1959 metais, kai apylinkės lietuvius iki to meto aptarnavęs kun. K. Rickus pakvietė kun. dr. J. Gutauską, su vietinio vyskupo sutikimu, steigti parapiją ir tapti klebonu. Apylinkės tautiečiai, daugiausiai tabaką auginę ūkininkai, surinko lėšų ir įsigijo pastatą lietuvių šventovei, patalpas kitiems bendruomenės poreikiams. Parapijos gyvenimas buvo įvairus, čia buvo įsteigta ir veikė lietuvių šeštadieninė mokykla, skautų, šaulių kuopa, tautinių šokių ratelis, parapijos ir jaunimo chorai, kuriuos globojo iš Londono dažnai atvažiuojantis muzikas kun.B.Pacevičius. Parapijoje dirbo kunigai: dr.J.Gutauskas, L.Kemėšis, pastaraisiais dešimtmečiais parapijos dvasiniu gyvenimu rūpinasi prelatas J.Staškevičius ir kun. V. Staškevičius.

Delhi Šv.Kazimiero parapijoje buvo švenčiamos visos lietuviškos ir katalikiškos šventės, vyko ir didesni renginiai. Veiklus Kanados lietuvių katalikių moterų draugijos skyrius ne tik rūpinosi šventovės priežiūra, bet ir aktyviai dalyvavo visuomeninėje, kultūrinėje, šalpos veikloje.

Praėjusiais metais minint parapijos 60-metį, iškilmėse buvo prisiminti parapijiečiai, kurie rūpinosi visais parapijos reikalais. Tai pirmosios parapijos valdybos pirmininkas Mečys Norkus, sekretorius Petras Augaitis ir iždininkas Albertas Augustinavičius, vėlesnės valdybos pirmininkas Julius Strodomskis ir dabartinių laikų  parapijos tarybos pirmininkas Pranas Pargauskas, vicepirmininkas Kastytis Lukošius, sekretorė Teresė Pargauskienė, anksčiau iždininku buvęs a.a. Petras Lapienis, pastatų prižiūrėtojas Jonas Gudinskas. Per tą laikotarpį šventovėje vargonavo Mečys Norkus, Birutė Vytienė, o dabar – Dalė Norkutė.

 Šioje parapijos 60-mečio šventėje dalyvavo ir Kaišiadorių vyskupijos vyskupas J.Ivanauskas. Svečias kartu su kunigais J.ir V. Staškevičiais aukojo šiai sukakčiai skirtas Mišias. Rengiantis arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai, vyskupas Algirdas Jurevičius patraukliu stiliumi parašė apie pal. Teofilių Matulionį knygą “Susipažinkime – esu Teofilius’, kuri čia, Kanadoje,buvo išversta į anglų kalbą. Ta proga vyskupas išsakė padėką komitetui, kuris rūpinosi jos vertimu, finansavimu, spausdinimu ir išsiuntinėjimu. Tą komitetą subūrė kun. Vytautas Staškevičius, sukvietęs talkon Reginą Choromanskytę, Henriką Švažą, Arūną Staškevičių, Jurgį Kuliešių ir prel. Joną Staškevičių. Jiems visiems vyskupas įteikė po neseniai palaimintuoju paskelbtojo Mykolo Giedraičio įrėmintą paveikslą.

TŽ archyvo nuotraukose: Delhi Šv.Kazimiero parapijos 60-mečio minėjimo iškilmių  ir kitų parapijos švenčių nuotraukos:

2019 m. spalio 13 d., ntr. centre – Kaišiadorių vyskupijos vyskupas J.Ivanauskas