Vytauto Kernagio paroda, rugsėjo 8-20d., Kanados Lietuvių Muziejuje Archyve

Advertisement
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union

Lietuvos spaudos fotografų iniciatyva, Vytauto Kernagio Fondas suorganizavo specialią nuotraukų parodą kuri apkeliavo Lietuvą.  Nuotraukos atspindi Maestro Vytauto Kernagio gyvenimo akimirksnius.  Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas kviečia apsilankyti Šiaurės Amerikos parodos premjerą, „Vytautas Kernagis Fotografijose“, š.m. rugsėjo 8-20 dienomis.  Priėmimas bus 2 v.p.p. rugsėjo 13d.  Rodysime papildomos medžiagos apie Maestro Kernagio pasirodymus Kanadoje.

Rugsėjo 8 – 20 d., 2015m.
antr., trečiad.,
10 v.r. – 4 p.p.
ketvirt.,
4 p.p. – 9 v.v.
sekmadieniais
11 v.r. – 4 p.p.
Priėmimas sekmadienį, rugsėjo  13d, 2 p.p.
(Bus proga išgirsti Vytauto Kernagio muziką kurią gros ‘Vilties’ ansamblis 2:30 p.p. rugsėjo 13 d.)
Visuomenė kviečiama dalyvauti. Parodą paruošė Vytauto Kernagio Fondas Lietuvoje; Kanadoje – ruošia Kanados Lietuvių Muziejus Archyvas, 2185 Stavebank Rd., Mississauga (lmac@klb.org), finansinė parama – Kanados Lietuvių Fondo.