Žiemos palydoms – Užgavėnės Toronte ir Hamiltone

Toronte

Vasario pabaigoje priešvelykinės rimties – gavėnios – savaitės prasidėjo smagiomis šventėmis beveik visuose lietuvių telkiniuose. Tradicines Užgavėnes šventė ir Vankuverio “Peledžiukų klubas” su savo vadovėmis, Prisikėlimo parapijoje į šventę kvietė parapijos visuomeninė sekcija, skanius blynus kepė Gutauskų, Černiauskų ir Navickų šeimos, linksmino Prisikėlimo parapijos Vaikų choras, Jaunų šeimų sekcija pasirūpino, kad ir patys mažieji nenuobodžiautų, gamindami kaukes.
Netrūko linksmybių ir skanių vaišių bei įdomių pokalbių ir Lietuvos kankinių parapijos Užgavėnių šventėje. Jas surengė Kanados lietuvių katalikių moterų draugijos parapijos skyrius kartu su Mažosios Lietuvos moterų draugija bei Išganytojo (evangelikų liute-
ronų) parapijos žmonėmis. Tai buvo proga prisiminti ir pirmosios parapijos Šv Jono bei Išganytojo parapijų bendravimo ir tradicijų istoriją, švenčiant kartu Užgavėnes, vaišinant nekasdieniškų patiekalu – šiupiniu – ir skaniais blynais. Apie tai susirinkusiems priminė Išganytojo parapijos kun A. Žilinskas, R.Baltaduonytė-Lemon, o gausius dalyvius vaišino skaniais patiekalais rengėjos ir parapijiečių šeimos. R.Jankauskas.

DSC_2188-1
DSC_2187-1
DSC_2181-1
DSC_2179-1
DSC_2175-1
DSC_2173-1
DSC_2169-1
DSC_2166-1

…ir Hamiltone

Vasario 25 d. Hamiltono lietuvių bendruomenė rinkosi į tradicinį blynų balių, skirtą Užgavėnėms paminėti. Kaip visada jį organizavo Hamiltono lietuvių katalikių moterų draugijos valdyba, aktyviai talkinant parapijos tarybai bei parapijiečiams. Ši šventė yra labai mėgstama ir visada sulaukiame daug svečių. Visų laukė skanūs blynai, koldūnai, kugelis, kuriuos ruošė ponia Jadvyga Janušonienė su komanda, Joanos Brasienės salotos. Viliojo gausus saldumynų stalas, kuriam pyragus kepė daug mielų parapijiečių, o vadovavo Loreta Kalvaitytė su pagalbininkėmis; baras su gėrimais, kurį aptarnavo Petras Brasas ir Edis Ciparis. Susirinkusius pasveikino Katalikių moterų draugijos pirmininkė Danutė Enskaitienė, vaišes palaimino klebonas Paulius Rudinskas,OP. Užgavėnių vaišių tema buvo lietuviški vardai, todėl kiekvienas stalas turėjo savo vardą. Salę puošė Birutė Aušrotaitė su pagalbininkais. Grojo lietuviška muzika, tad nuotaika buvo puiki. Gerokai pasivaišinus, prasidėjo linksmoji dalis – loterija, kuriai buvo skirtas nemažas dėmesys. Loreta Stankus su savo komanda pasistengė, kad laimikiai būtų turtingi ir gražūs. Juos aukojusių žmonių vardai buvo parašyti prie dovanų. Turtingus 3 piniginius laimėjimus prie durų įsteigė lietuvių kredito kooperatyvas “Talka”, kuriems esame dėkingi už dosnumą. Gausi vaikų loterija suteikė daug džiaugsmo mažiesiems.

IMG_0656
IMG_0659
IMG_0662
Netruko prabėgti linksmas ir sotus vakaras. Dar kartą dėkojame visiems dalyvavusiems ir prisidėjusems prie pokylio sėkmės. Nors tikros žiemos nereikėjo varyti iš kiemo, dabar lauksime pavasario, susikaupę Gavėnios apmąstymuose.
ME